Coronavirus: wat verandert er voor telewerk naar aanleiding van het laatste Overlegcomité?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Het Overlegcomité van 4 juni 2021 heeft bevestigd dat telethuiswerk verplicht blijft, hoewel terugkeermomenten naar het werk vanaf 9 juni 2021 voorzien zullen kunnen worden.

In een ministerieel besluit van 4 juni 2021 worden de modaliteiten voor die terugkeermomenten vastgesteld. Ook worden verduidelijkingen gegeven over de maandelijkse telewerkaangifte.

Telewerk verplicht 

Telethuiswerk is verplicht:

 • bij alle ondernemingen, alle verenigingen en alle diensten (met inbegrip van de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking);
 • voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;

tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Ter herinnering! De werkgever moet de personen werkzaam in zijn vestigingseenhe(i)d(en), ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.

Terugkeermomenten mogelijk

Vanaf 9 juni 2021 zullen terugkeermomenten ingepland kunnen worden voor de personen waarvoor telewerk verplicht is, indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • het doel van die terugkeermomenten is het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest van deze personen;
 • de personen kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten; met andere woorden, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, vereisen de terugkeermomenten een onderling akkoord tussen hen en de onderneming, vereniging of dienst waarbij ze werkzaam zijn;
 • de passende preventiemaatregelen moeten genomen worden om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen;
 • de personen moeten vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen;
 • de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;
 • de personen moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;
 • de werkgever mag hieraan, voor zijn werknemers, geen enkel gevolg verbinden.

De beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden afgetoetst moeten worden.

De terugkeermomenten zullen maximum één werkdag per week per persoon mogen bedragen. Zullen tegelijk per dag in de vestigingseenheid aanwezig mogen zijn:  

 • maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is;
 • maximum 5 personen voor wie telewerk verplicht is in kmo's met minder dan 10 personen.

Maandelijkse telewerkaangifte

De werkgevers zullen elke maand de personen moeten blijven aangeven die aanwezig zijn op de werkplaats via www.socialsecurity.be.

Vanaf de aangifte voor juli 2021 zal deze verplichting echter niet meer gelden voor:

 • kmo’s waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
 • werkgevers uit de bouw-, schoonmaak en vleessector voor hun werknemers die onder de toepassing vallen van de verplichte registratie van aanwezigheid (art. 31bis tot 31octies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, art. 4 tot 11 van de programmawet van 10 augustus 2015 en hun uitvoeringsbesluiten);
 • de inrichtingen bedoeld in artikel 2, 1°, van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (waarmee instemming werd verleend door de wet van 1 april 2016);
 • de werkgevers in de gezondheidszorg (art. 40 van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie);
 • alle onderwijsinstellingen voor zowel het personeel dat de inrichtende machten zelf betalen en aangeven bij de RSZ, als het personeel dat via een Gemeenschapsministerie betaald wordt en bij de RSZ wordt aangegeven. Opgelet! Deze uitzondering geldt niet voor universiteiten, privéscholen en andere opleidingsinstellingen die de lonen van al het personeel zelf betalen.

Ter herinnering!

 • De aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.
 • Als het totale aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid en het aantal personen dat daar een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen.

Zodra we meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Bron: ministerieel besluit van 4 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S., 4 juni 2021.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.