Coronavirus: Waals gewest: vergoeding van 2.500 EUR

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 1/04/2020 hebben wij u geïnformeerd over de invoering van een eenmalige en forfaitaire compensatievergoeding van 5.000 euro door het Waals Gewest, om ondernemingen te steunen die gevolgen dragen van de crisis COVID-19. De aanvraag om van deze vergoeding te genieten, moest ingediend zijn voor 12 of 31 mei, naargelang de activiteit.

De Waalse regering heeft ook een eenmalige en forfaitaire vergoeding van 2.500 euro ingevoerd voor elke kleine en micro-ondernemingen en voor zelfstandigen die niet verplicht waren om te sluiten, maar die hun activiteit ingrijpend moesten onderbreken in maart en april 2020 en die recht hadden op het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart en april.

Onder welke voorwaarden kan u genieten van deze compensatievergoeding van 2.500 euro?

  • Een zelfstandige of een kleine of micro-onderneming zijn. In de categorie van de KMO’s wordt een kleine onderneming gedefinieerd als een onderneming die minder dan 50 personen tewerkstelt en waarvan het jaarlijks omzetcijfer of het jaarlijks balanstotaal niet hoger is dan 10 miljoen euro. Een micro-onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming die minder dan 10 personen tewerkstelt en waarvan het jaarlijks omzetcijfer of het totaal van de jaarbalans niet hoger is dan 2 miljoen euro.
  • De activiteit uitoefenen in Wallonië.
  • Vóór 5 mei 2020 een aanvraag voor overbruggingsrecht hebben ingediend en van het volledige overbruggingsrecht genoten hebben in maart en april 2020 (voor zelfstandigen en ondernemingen waar de zaakvoerder/afgevaardigde bestuurder een zelfstandige is). Een bankrekeninguittreksel dat de ontvangst van het bedrag aantoont, volstaat als bewijs.
  • Het grootste deel van werknemers moet in maart en april 2020 tijdelijk werkloos geweest zijn wegens overmacht, binnen het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 (voor ondernemingen waar de zaakvoerder geen zelfstandige is). Dit zal berekend worden door van 16 maart tot 30 april het aantal werkloosheidsdagen van de werknemers te vergelijken met de gewone werktijd van deze werknemers.
  • Niet genoten hebben van de vergoeding voor COVID-19 van 5.000 euro van het Waals gewest of de vergoeding van een ander Gewest binnen het kader van de coronacrisis.

Wanneer kan de vergoeding aangevraagd worden?

De aanvraag voor steun van het Waals gewest kan ingediend worden van 1 tot en met 30 juni 2020, via het platform https://indemnitecovid.wallonie.be

De compensatievergoeding zal maximum eenmaal per ondernemingsnummer worden toegekend.

Indien de zaakvoerder/ afgevaardigde bestuurder van de onderneming eveneens zelfstandige is, wordt de vergoeding maar één keer toegekend.

Voor ondernemingen met meerdere zaakvoerders wordt de vergoeding maar één keer per onderneming toegekend.

 

Bron: site https://indemnitecovid.wallonie.be

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.