Coronavirus: Vlaams Beschermingsmechanisme juli-september

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Door de versoepelingen van het Zomerplan zijn veel sectoren weer in staat om hun werkzaamheden te hervatten. Een aantal sectoren blijven echter verplicht gesloten of hebben nog steeds aanzienlijke exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen. Voor deze sectoren wordt het Vlaams Beschermingsmechanisme opnieuw ingesteld voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021.

Voor wie?

Enkel ondernemingen die actief zijn in één van volgende sectoren kunnen een aanvraag indienen:

 • discotheken en dancings (NACE 56302): een uitgaansgelegenheid die bestaat uit een of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek en die in de subsidieperiode verplicht gesloten is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen
 • feestzalen (NACE 56210, 56290): een ruimte in een gebouw of aangelanden ervan, die tegen betaling ter beschikking wordt gesteld aan klanten voor het organiseren van feesten en waar hoofdzakelijk dranken en spijzen worden geleverd in eigen beheer of via een externe cateraar
 • hotels (NACE 55100): exploitatie van een toeristische verblijfsaccommodatie die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor hotel van Toerisme Vlaanderen (de exploitatie  voldoet aan de bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en heeft een erkenning verkregen voor de benaming, vermeld in het voormelde artikel 7, overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en artikel 18 van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering)
 • eventbedrijven (NACE 56210, 77293, 77294, 77296, 77392, 90022, 90023, 90041): onderneming waarvan de hoofdactiviteit in de referentieperiode bestaat in het organiseren van events, feesten en voorstellingen of op contractuele basis de toelevering verzekeren van goederen of diensten aan deze organisatoren, al dan niet onder de vorm van verhuur. Hierbij is de hoofdactiviteit de activiteit die is opgenomen als activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de RSZ- of btw-NACE-code en die meer dan 50% van de omzet vertegenwoordigt in de periode van 1 juli tot en met 30 september 2019.
 • reisbureaus (NACE 79110, 79120): reisbureaus en reisorganisatoren die instaan voor het aanbieden en organiseren van reizen, waarbij onderdak en vervoer voor reizigers en toeristen worden voorzien, alsook het organiseren en regelen van reizen "op maat"
 • personenvervoer via autocars (NACE 49390): onderneming die door de exploitatie van autocars en autobussen personenvervoer verzorgen voor excursies en reizen

Hoeveel?

De premie bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019.

De maximale steun bedraagt voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021:

 • € 22.500 voor ondernemingen tot en met 9 werknemers
 • € 45.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 120.000 voor ondernemingen van 50 werknemers of meer

Er wordt voor deze periode geen minimumbedrag voorzien.

Voorwaarden

De voornaamste principes van het Vlaams Beschermingsmechanisme worden behouden:

 • de omzetdaling dient zich te manifesteren in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021;
 • de onderneming dient een omzetdaling, exclusief btw, van minstens 60% aan te tonen ten opzichte van de omzet van dezelfde periode in 2019;
 • de steun wordt berekend op de omzet, exclusief btw, uit prestaties geleverd in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau.
 • het  steunpercentage  bedraagt  voor de subsidieperiode  10%  ingeval  van  vennootschappen, verenigingen  en  zelfstandige  ondernemers  in  hoofdberoep  of  gelijkgestelde in bijberoep;  voor zelfstandigen in bijberoep wordt de steun gehalveerd.
 • de onderneming moet opgestart zijn en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen op 1 juli 2021.

Ten opzichte van de vorige Beschermingsmechanismen worden enkele wijzigingen ingevoerd:

 • de onderneming die verplicht is een witte kassa te gebruiken, krijgt geen steun indien ze niet beschikt over een geregistreerd kassasysteem.
 • er  wordt  geen  minimumbedrag  meer  voorzien.  Er  wordt  enkel  steun  toegekend  op  de  werkelijk  gerealiseerde omzet in de referteperiode.
 • de ondernemingen zullen de omzetdaling moeten aantonen vooraleer de steun wordt toegekend. Ze zullen de ingevulde  omzetbedragen  moeten  staven  aan  de  hand van  de  btw-kwartaalaangiftes of  btw-maandaangiftes  van  de  periode  van  1  juli  2021  tot  en  met  30  september  2021  enerzijds  en  van  de  referteperiode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019 anderzijds. Indien deze kwartaalaangiftes niet  alle  prestaties  geleverd  binnen  respectievelijk  de  subsidie-  en  referteperiode  bevatten, zal  het  bedrag van de geleverde prestaties in de subsidie-  en referteperiode dienen aangeleverd te worden en  bevestigd  te  worden  bij  een  verklaring  van  een  erkende externe  boekhouder,  accountant  of  bedrijfsrevisor.

Voor de andere voorwaarden verwijzen wij naar de website van Vlaio over dit onderwerp.

Hoe aanvragen?

De aanvraag zal kunnen gebeuren via het agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).  

De aanvraag moet online ingediend worden. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 15 oktober 2021 tot en met 16 november 2021.

Opgelet!

De maatregelen zoals beschreven in deze infoflash zijn tot op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Overzicht

 

VBM mei 2021

VBM juni 2021

Gericht beschermingsmechanisme

Juli-september 2021

Toepassingsgebied

Alle ondernemingen*

Alle ondernemingen*

Bepaalde sectoren*

Aanvraag indienen tot

5/7/21

6/8/21

16/9/2021

Referteperiode voor omzetdaling

Mei 2019

Juni 2019

Juli-september 2019

Omzetdaling

60 %

60 %

60%

Premie

10% van de omzet

10% van de omzet

10% van de omzet

Miniumbedrag premie

600 EUR/maand

600 EUR/maand

Geen minimum

Maximumbedrag premie

7.500 EUR

15.000 EUR

40.000 EUR

7.500 EUR

15.000 EUR

40.000 EUR

22.500 EUR

45.000 EUR

120.000 EUR

rechtsbron

BVR 21/05/21

BVR 21/05/21

BVR 10/09/21

Bron :

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 9/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 over de corona hinderpremie;
 • https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-10/wie-heeft-recht-op-het-vlaams.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.