Coronavirus: Vlaams Beschermingsmechanisme

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

De verstrengde coronamaatregelen van afgelopen weken confronteren een aantal ondernemingen opnieuw met een dreigend omzetverlies. Voor deze ondernemingen staan geen van de bestaande premieregelingen open (Hinderpremie, Ondersteuningspremie, …), gezien deze premies worden toegekend naar aanleiding van de maatregelen vanaf 12 maart 2020 tot en met begin juni. De nieuwe coronamaatregelen dateren uiteraard van na die periode.

Om deze ondernemingen te ondersteunen roept de Vlaamse Regering een nieuwe premie in het leven, genaamd het Vlaams Beschermingsmechanisme.

Voor wie ?

Ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020.

Worden uitgesloten:

  • Ondernemingen in ontbinding, stopzetting, faillissement, vereffening;
  • Holdings, management- of patrimoniumvennootschappen;
  • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
  • Ondernemingen met achterstallige schulden bij VLAIO naar aanleiding van terugvordering van corona-premies;
  • Ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren.

Voorwaarden

  • De onderneming heeft een omzetdaling van 60% of meer vanaf 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020. Als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019;
  • Enkel ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen van hetzij de corona hinderpremie hetzij de corona compensatiepremie komen in aanmerking voor de subsidie (ongeacht of ze deze hebben aangevraagd of niet);
  • Enkel ondernemingen met een actieve bedrijfsvoering in de periode van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 komen in aanmerking voor de subsidie, tenzij de onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van coronavirusmaatregelen of ten gevolge van de normale jaarlijkse sluiting. Aan de voorwaarde voor actieve bedrijfsvoering moet voldaan zijn uiterlijk 7 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Indien de onderneming na deze datum minder dagen geopend is dan het aantal dagen tijdens de referentieperiode wordt de subsidie gehalveerd.

Hoeveel?

De premie bedraagt 7,5 % van de omzet tijdens de refertentieperiode, begrensd tot een maximumbedrag van 15.000 euro.

In lijn met de ondersteuningspremie wordt de subsidie gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep.

Ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurzaak die regelmatig cateringsdiensten verricht, kunnen alleen premies van 3000 euro of meer ontvangen als ze beschikken over een geregistreerd kassasysteem (“witte kassa”).

Hoe aanvragen?

De aanvragen voor de corona ondersteuningspremie worden ingediend bij het Agentschap

Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De subsidie kan aangevraagd worden ten vroegste op 1 oktober 2020 en ten laatste op 15 november 2020. Ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van coronavirusmaatregelen kunnen een voorschot van maximaal 2000 euro aanvragen vóór 1 oktober 2020.

Opgelet!

De bepalingen zoals ze worden beschreven in deze infoflash zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17/8/2020.

 

Bron :

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengdecoronavirusmaatregelengenomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 vanhet besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1van en tot toevoeging van een bijlage aan hetbesluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening.

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.