Coronavirus: is uw werknemer ziek?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Als een van uw werknemers tijdens deze quarantaineperiode arbeidsongeschikt wordt, hetzij door het Coronavirus, hetzij door een andere oorzaak, moeten zij de voor u gebruikelijke formaliteiten vervullen. Maar wie zal hem moeten vergoeden?

Wat moet uw werknemer doen?

Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, moet hij bepaalde verplichtingen nakomen.

Verwittigen

Uw werknemer is wettelijk verplicht om u onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid, ook als hij zich in het buitenland bevindt.

Hij kan zijn werkgever op verschillende manieren verwittigen, bijvoorbeeld via telefoon, e-mail, SMS of door een familielid of een collega op het werk te instrueren om dit te doen.

Een geneeskundig getuigschrift voorleggen

De werknemer moet u alleen spontaan een medisch getuigschrift overhandigen als deze verplichting is vermeld in een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement dat in uw onderneming van kracht is. Indien dit niet het geval is, dan moet u dit uitdrukkelijk vragen aan uw werknemer.

Wie betaalt uw werknemer?

Of uw werknemer nu normaal blijft werken (met naleving van de regels van social distancing) of telewerkt, als hij ziek wordt, zult u hem een gewaarborgd loon moeten betalen. Als hij nog steeds niet kan werken aan het einde van de periode van gewaarborgd loon, dan ontvangt hij een uitkering van zijn ziekenfonds.

Wat als uw werknemer tijdelijk werkloos wordt verklaard?

Als uw werknemer (om welke reden dan ook) tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid (om economische redenen of door overmacht) niet kan werken, bent u geen gewaarborgd loon verschuldigd voor de dagen werkloosheid. Deze regel, die alleen wettelijk is vastgelegd voor de arbeiders, kan ook van toepassing zijn op de bedienden. De werknemer zal een uitkering krijgen van zijn ziekenfonds.

Hetzelfde geldt als uw werknemer al voor de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid arbeidsongeschikt was. U bent alleen een gewaarborgd loon verschuldigd voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die voorafgaan aan de periode van tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de dagen van tijdelijke werkloosheid, kan uw werknemer aanspraak maken op een uitkering van zijn ziekenfonds.

Opgelet! Om een uitkering van het ziekenfonds te kunnen ontvangen, moet uw werknemer zo snel mogelijk zijn arbeidsongeschiktheid aan zijn ziekenfonds aangeven.
U moet op uw beurt het elektronische inlichtingenblad uitkeringen (ZIMA 001) invullen en er de dagen tijdelijke werkloosheid op aangeven met code natuur van de dag 6.5. Wilt u dat Partena dit voor u doet? Neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.