Coronavirus: toelage als u behoort tot PC 322.01

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Als u een werkgever bent die behoort tot de dienstenchequesector (PC 322.01) kent de Waalse Regering u een toelage toe van € 360 per werknemer, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

U moet deze toelage tussen 16 mei en 16 juni 2021 aanvragen via het Jira-platform van Sodexo.

Hoeveel bedraagt de toelage?

De toelage bedraagt € 360 per werkne(e)m(st)er:

  • die is tewerkgesteld in een in het Waalse Gewest gelegen vestigingseenheid;
  • die u vóór 1 april 2021 hebt aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques (en die tussen 15 april en 15 mei 2021 nog steeds in dienst is);
  • die geen enkele dag tijdelijke werkloosheid (economische redenen, overmacht/overmacht Corona) heeft gekend tussen 15 april 2021 en 15 mei 2021.

Heeft u recht op deze subsidie?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In het eerste kwartaal van 2021 actief zijn geweest als erkend dienstenchequebedrijf;
  • Een vestigingseenheid in het Waalse Gewest hebben;
  • Het aantal werkne(e)m(st)ers die in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques tewerkgesteld zijn in dezelfde vestigingseenheid als zij waarvoor u de toelage vraagt, en die tussen 15 april 2021 en 15 mei 2021 tijdelijk werkloos werden gesteld, moet kleiner zijn dan of gelijk aan 50% van het totale aantal dienstenchequewerknemers van dezelfde vestigingseenheid. Het totale aantal werknemers wordt berekend per vestigingseenheid;
  • Niet het voorwerp uitmaken van een inhoudings- of invorderingsprocedure, of een achterstand van achterstallige bijdragen (die door een instantie voor de inning van socialezekerheidsbijdragen moeten worden geïnd) of achterstallige belastingen hebben.

Wat moet u doen?

U moet een verklaring op erewoord en een Excel-bestand, ingevuld en ondertekend, indienen via het Jira-platform van Sodexo.

Sodexo heeft u een e-mail gestuurd met:

  • Het in te vullen Excel-bestand;
  • De instructies die nauwgezet moeten worden opgevolgd om dit bestand in te vullen. U kunt ze ook hier terugvinden.

U kunt één Excel-bestand invullen voor uw verschillende vestigingseenheden, maar uw verschillende werkne(e)m(st)ers moeten aan hun vestigingseenheid worden verbonden.

Deze formaliteiten moeten worden vervuld tussen 16 mei 2021 en 16 juni 2021.

Bron: besluit van de Waalse Regering van 29 april 2021 tot toekenning, voor het begrotingsjaar 2021, van een bijkomende toelage aan de Dienstenchequebedrijven ter dekking van de uitgaven voor het jaar 2021, BS 05.05.2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.