Coronavirus: terbeschikkingstelling in de kritieke sectoren

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Om bedrijven uit de kritieke sectoren in staat te stellen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Covid-19-epidemie, voorziet het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 in de mogelijkheid om hen, onder bepaalde voorwaarden, vaste werknemers ter beschikking te stellen die in andere ondernemingen tewerkgesteld zijn.

Regel

Het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is verboden, behoudens de uitzonderingen waarin de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers voorziet.

Uitzondering ‘Covid-19‘

Het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 voorziet in een nieuwe uitzondering op deze regel.

Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling

Als een werkgever, naast zijn gewone activiteit(en), zijn vaste werknemers ter beschikking wil stellen van een gebruiker in het kader van de strijd tegen de verspreiding van Covid-19, dan moet hij de volgende voorwaarden naleven:

  • de gebruiker moet tot de kritieke sectoren behoren; met ‘kritieke sector’ worden de bedrijven en instellingen bedoeld die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals bepaald in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
  • de terbeschikkingstelling moet plaatsvinden tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de Covid-19-epidemie in het bedrijf van de gebruiker;
  • de ter beschikking gestelde vaste werknemers moeten vóór 10 april 2020 in dienst zijn getreden.

Procedure

De voorwaarden en de duur van de periode van terbeschikkingstelling moeten vastgelegd worden in een geschrift:

  • dat opgesteld is vóór het begin van de terbeschikkingstelling;
  • en dat ondertekend is door de werkgever, de gebruiker en de werknemer.

Er zijn geen verdere formaliteiten vereist.

Opgelet! Het geschreven akkoord van de werknemer is evenwel niet vereist wanneer de stilzwijgende toestemming een gewoonte is in de bedrijfstak waar hij wordt tewerkgesteld.

Loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de terbeschikkingstelling

De arbeidsovereenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden tijdens de periode van terbeschikkingstelling.

Dat betekent met name dat de werkgever aansprakelijk blijft voor de betaling van het loon van de ter beschikking gestelde werknemer. Laatstgenoemde mag bovendien geen lonen, vergoedingen en voordelen ontvangen die lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.

De gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die volgen uit de tussen de werkgever en de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst.

Gedurende de periode van terbeschikkingstelling is de gebruiker ook verantwoordelijk voor de toepassing van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid, die geldt op de plaats van het werk (zoals bedoeld bij artikel 19 van de wet van 24 juli 1987).

Bron: bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S., 28 april 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.