Coronavirus: RSZ: uitstel van betaling UPDATE

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Om de corona-epidemie in te dijken heeft de regering verschillende maatregelen genomen. Eén ervan, die dateert van 20 maart 2020, is uitstel van betaling, tot 15 december 2020, van bedragen die aan de RSZ zijn verschuldigd.

De RSZ heeft meer details over die nieuwe maatregel op zijn website gepubliceerd.

De maatregel betreffende de minnelijke afbetalingsplannen die op 6 maart 2020 werd genomen blijft van kracht (zie onze Infoflash van 12 maart 2020). 

Soorten van uitstel van betaling

De maatregelen hebben betrekking op twee soorten van uitstel van betaling:

1) Automatisch uitstel

De horeca, de recreatiesector, de culturele sector en elke onderneming die verplicht moet sluiten (overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020) zullen automatisch dit uitstel genieten (zie onze infoflash van 19 maart 2020 voor de analyse van het ministerieel besluit van 18 maart 2020).

Via de applicatie Coronavirus - Check uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ biedt de RSZ u vanaf vandaag de mogelijkheid om zelf te controleren of uw betalingsuitstel terecht is toegekend.  Vul gewoon uw ondernemingsnummer in en u krijgt meteen het antwoord.

De applicatie bevindt zich hier: https://www.uitstelrszbetalingen.be/.

Indien u vindt dat u ten onrechte niet van het uitstel hebt genoten, dan kan u dit online melden aan de RSZ via het daartoe bestemde formulier. De RSZ zal dan de aanvraag onderzoeken, de nodige correcties aanbrengen en u op de hoogte brengen.

2) Uitstel na voorafgaande verklaring

 • Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting (zoals vermeld in de ministeriële besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020) beoogd zijn, maar die volledig gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer. 
 • De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten.
  • Omwille van de coronacrisis hebben sommige ondernemingen, die niet verplicht gesloten zijn en die gesloten zijn om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten. Hierdoor zijn ook deze ondernemingen volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn.
  • Ook voor deze ondernemingen wordt voorzien dat zij, op basis van de verklaring op eer, van het uitstel tot 15 december kunnen genieten.
 • Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn, maar waarvan de economische activiteit niettemin sterk verminderd is voor het 2e kwartaal 2020.

Het formulier is beschikbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid en op onze website https://www.partena-professional.be/nl/faq-coronavirus-voor-werkgevers.

3) Notie ‘volledige sluiting’

In alle gevallen betekent ‘volledige sluiting’ dat de productie en de verkoop zijn stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz.

Welke maatregel is voor u van belang?

I. Automatisch uitstel

De maatregel is van toepassing op ondernemingen van de volgende categorieën:

Type activiteit:

RSZ-kenteken

Horeca (PC 302)

017 en 317

Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector

 

 • Toeristische attracties (PC 333)

095

 • Uitbating van bioscoopzalen (PSC 303.03)

323

 • Podiumkunsten (PC 304)

562 en 662

 • Socio-culturele sector (PC 329)

262, 362, 762 en 862

 • Sportbeoefenaars

070, 076 en 176 + andere werkgeverscategorieën die ook één van die drie kengetallen hebben

Voor publieke werkgevers RSZ (DmfA) heeft de RSZ een nominatieve lijst opgesteld:

0930007-86

Koninklijke Muntschouwburg

0930135-90

Paleis voor Schone Kunsten.

0006940-34

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

0009314-90

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

0009364-37

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

0009366-31

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

0009311-02

Koninklijke Bibliotheek van België

0003062-28

ADEPS - Fonds des Sports

0829034-74

SPORT VLAANDEREN

Voor werkgevers lokale publieke sector (DmfAPPL) is de NACE-code bepalend:

NACE-code:

Activiteit

55209

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

79901

Toeristische informatiediensten

90012

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90029

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

90031

Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten

90032

Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

90041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90042

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

91011

Bibliotheken, mediatheken en ludotheken

91012

Openbare archieven

91020

Musea

91030

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91041

Botanische tuinen en dierentuinen

91042

Beheer en behoud van natuurgebieden

93110

Exploitatie van sportaccommodaties

93191

Activiteiten van sportbonden en -federaties

93199

Overige sportactiviteiten

93299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

Opmerking: met uitzondering van de hoger genoemde diensten kunnen de openbare besturen en hun instellingen en diensten geen beroep doen op deze maatregelen van uitstel van betaling en kunnen in dit verband evenmin gebruik maken van de 'verklaring op eer'.

Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020 gesloten zijn, met uitzondering van:

 • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • de dierenvoedingswinkels;
 • de apotheken;
 • de krantenwinkels;
 • de tankstations en leveranciers van brandstoffen;

II. Uitstel na voorafgaande verklaring op eer

1. De niet-essentiële ondernemingen zoals vermeld in de ministeriële besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020, die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren de sanitaire maatregelen na te leven, kunnen ook uitstel genieten op basis van een verklaring op eer die bevestigt dat zij zich in deze situatie bevinden.

2. De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten.

Omwille van de coronacrisis hebben sommige ondernemingen, die niet verplicht gesloten zijn en die gesloten zijn om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten.

Hierdoor zijn ook deze ondernemingen volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn.

3. Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting, zoals vermeld in de ministeriële besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020, beoogd zijn, maar waarvan de economische activiteit niettemin sterk is verminderd voor het 2e kwartaal 2020.

Deze werkgevers moeten in hun verklaring op eer bevestigen dat de coronacrisis in hun onderneming zal leiden tot:

 • een sterk omzetverlies in het 2e kwartaal 2020, dat zich zal vertalen in een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het 2e kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen in het 2e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020
 • en/of een vermindering van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor het 2e kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het 2e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020. Met 'loonmassa' wordt de som bedoeld van de bedragen waarop de basisbijdragen voor de sociale zekerheid worden berekend.

De RSZ zal achteraf de nodige controles organiseren.

Voor welke RSZ-bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen die sinds 20 maart 2020 moeten worden verricht.

Inbegrepen zijn dus:

 • de nog te betalen wijzigingen van de bijdragen;
 • de maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen;
 • het 3e voorschot van het 1e kwartaal;
 • het saldo van het 1e kwartaal;
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat vanaf 1 april 2020 naar de werkgevers wordt gestuurd en dat vóór 30 april 2020 moet worden betaald;
 • de voorschotten van het 2e kwartaal (te betalen op 5 mei, 5 juni en 5 juli 2020);
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31 juli 2020).

Opgelet, voor de ondernemingen die niet volledig sluiten maar die financiële moeilijkheden zullen hebben wegens een sterke daling van hun economische activiteit (categorie 3) hoger), heeft het uitstel van betaling tot 15 december 2020 betrekking op de volgende betalingen:

 • het saldo van de bijdragen die voor het 1e kwartaal verschuldigd zijn;
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie;
 • de voorschoten voor het 2e kwartaal 2020;
 • het saldo van de bijdragen die voor het 2e kwartaal verschuldigd zijn;
 • de nog te betalen wijzigingen van de bijdragen;
 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen.
  Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.
  Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

Praktische bepalingen

Zoals hierboven uitgelegd kunnen

 • de ondernemingen die niet door een verplichte sluiting (zoals vermeld in de ministeriële besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020) beoogd zijn, maar die volledig gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven;
 • de ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten;
 • en de ondernemingen die niet volledig gesloten zijn maar wel in financiële moeilijkheden zullen komen door een sterke vermindering van hun economische activiteit

kunnen uitstel krijgen op basis van een verklaring op eer waarvan het formulier beschikbaar is op de portaalsite van de sociale zekerheid en op onze site https://www.partena-professional.be/nl/faq-coronavirus-voor-werkgevers.

Belangrijk indien u het formulier op de portaalsite van de sociale zekerheid wil invullen

Aanvraagformulier/verklaring op eer

Als u hiervoor kiest, dan verklaart u dat uw situatie overeenstemt met de criteria om het uitstel te genieten en dat u zich ervan bewust bent dat de RSZ nadien controles zal uitvoeren.

U moet er dus voor zorgen dat de aanvraag voldoende gemotiveerd is en de aanvraag bewaren.

Om de verklaring in te dienen moet u over een beveiligde toegang voor uw onderneming beschikken.

 Hoe moet u zich registreren?

De registratieprocedure wordt in detail beschreven in de rubriek ‘Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ afhandelen’ op de volgende pagina van de portaalsite: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm.

Bron: www.socialsecurity.be

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.