Coronavirus: RSZ: uitstel van betaling

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De ondernemingen die niet betrokken zijn bij een verplichte sluiting, maar die op basis van een verklaring op eer uitstel van betaling wensen te krijgen van de RSZ, kunnen dit op de website van de RSZ doen, maar ook op onze website via dit formulier.

Om de corona-epidemie in te dijken heeft de regering verschillende maatregelen genomen. Eén ervan, die dateert van 20 maart 2020, is uitstel van betaling, tot 15 december 2020, van bedragen die aan de RSZ zijn verschuldigd.

De RSZ heeft meer details over die nieuwe maatregel op zijn website gepubliceerd.

De maatregel die op 6 maart 2020 werd genomen betreffende de minnelijke afbetalingsplannen blijft van kracht (zie onze Infoflash van 12 maart 2020). 

Soorten van uitstel van betaling

De maatregelen hebben betrekking op twee soorten van uitstel van betaling:

1) Automatisch uitstel

De horeca, de recreatiesector, de culturele sector en elke onderneming die overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 13, 18, 23 en 24 maart 2020 onderworpen is aan de verplichte sluiting zullen automatisch dit uitstel genieten (zie onze Infoflash van 19 maart 2020 voor de analyse van het ministerieel besluit van 18 maart 2020).

Via de toepassing Coronavirus - check uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ biedt de RSZ u vanaf vandaag de mogelijkheid zelf na te gaan of u terecht uitstel van betaling werd toegekend. U hoeft alleen uw ondernemingsnummer in te voeren, waarna u onmiddellijk het antwoord krijgt.

De toepassing vindt u hier: https://www.reportpaiementsonss.be.

Als u meent onterecht geen uitstel te genieten, kunt u dat online aan de RSZ melden via het beschikbare elektronische formulier. De RSZ zal dan uw dossier bekijken, eventueel de noodzakelijke correcties doorvoeren en u het resultaat meedelen.

2) Uitstel na voorafgaande verklaring

 • Ondernemingen waarop de verplichte sluiting volgens het ministerieel besluit van 13, 18, 23 en 24 maart 2020 niet van toepassing is maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren de gezondheidsmaatregelen toe te passen, kunnen uitstel krijgen op basis van een verklaring op eer. 
 • Bedrijven die niet verplicht zijn te sluiten en die zelf beslist hebben volledig te sluiten om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de gezondheidsmaatregelen.
  • Als gevolg van de coronacrisis hebben sommige bedrijven, die niet aan de verplichte sluiting zijn onderworpen maar die gesloten zijn om andere redenen dan de niet-naleving van de gezondheidsmaatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten. Die bedrijven zijn dus eveneens volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van leveranciers of de sluiting wegens sluiting van klanten.
  • Ook die bedrijven kunnen uitstel tot 15 december genieten op basis van een verklaring op eer.

Het formulier is beschikbaar op de portaalsite van de Sociale zekerheid.

Voor bedrijven die niet aan de verplichte sluiting zijn onderworpen maar waarvan de economische activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 toch gekenmerkt wordt door een sterke daling, zal de RSZ zo snel mogelijk meer gedetailleerde instructies publiceren. Het spreekt voor zich dat we u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte zullen brengen.

3) Begrip "volledige sluiting

In alle gevallen betekent "volledige sluiting" dat de productie en de verkoop zijn stopgezet. Dat neemt niet weg dat een beperkt aantal werknemers nog steeds actief kan zijn in het bedrijf om redenen die betrekking hebben op de veiligheid, de administratie, het noodzakelijke onderhoud, enz.

Welke maatregel is voor u van belang?

I. Automatisch uitstel

De maatregel m.b.t. het automatisch uitstel is van toepassing op ondernemingen die tot de volgende categorieën behoren:

Type activiteit

RSZ-kenteken

Horeca (PC 302)

017 en 317

Instellingen die behoren tot één van de volgende sectoren: cultuur, feestelijkheden, recreatie en sport

 

 • Toeristische attracties (PC 333)

095

 • Uitbating van bioscoopzalen (PSC 303.03)

323

 • Podiumkunsten (PC 304)

562 en 662

 • Socio-culturele sector (PC 329)

262, 362, 762 en 862

 • Sportbeoefenaars

070, 076 en 176 + andere categorieën van werkgevers die ook één van die drie kengetallen hebben

Voor publieke werkgevers RSZ (DmfA) heeft de RSZ een nominatieve lijst opgesteld:

0930007-86

Koninklijke Muntschouwburg

0930135-90

Paleis voor Schone Kunsten.

0006940-34

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

0009314-90

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

0009364-37

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

0009366-31

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

0009311-02

Koninklijke Bibliotheek van België

0003062-28

ADEPS - Fonds des Sports

0829034-74

SPORT VLAANDEREN

Voor publieke werkgevers lokale sector (DmfAPPL) is de NACE-code bepalend:

NACE-code:

Activiteit

55209

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

79901

Toeristische informatiediensten

90012

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90029

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

90031

Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten

90032

Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

90041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90042

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

91011

Bibliotheken, mediatheken en ludotheken

91012

Openbare archieven

91020

Musea

91030

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91041

Botanische tuinen en dierentuinen

93110

Exploitatie van sportaccommodaties

93191

Activiteiten van sportbonden en -federaties

93199

Overige sportactiviteiten

93299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

Alle handelszaken en winkels die gesloten zijn overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 13, 18, 23 en 24 maart 2020, met uitzondering van:

 • voedingswinkels, nachtwinkels inbegrepen;
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • krantenwinkels;
 • benzinestations en brandstofleveranciers.

 II. Uitstel na voorafgaande verklaring op eer

 1. Niet-essentiële bedrijven waarvan sprake in het ministerieel besluit van 13, 18, 23 en 24 maart 2020, die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren de gezondheidsmaatregelen toe te passen, kunnen ook uitstel genieten op basis van een verklaring op eer die bevestigt dat zij zich in deze situatie bevinden.
 2. Bedrijven die niet verplicht zijn te sluiten en die zelf beslist hebben volledig te sluiten om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de gezondheidsmaatregelen.

Als gevolg van de coronacrisis hebben sommige bedrijven, die niet aan de verplichte sluiting zijn onderworpen maar die gesloten zijn om andere redenen dan de niet-naleving van de gezondheidsmaatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten.

Die bedrijven zijn dus eveneens volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van leveranciers of de sluiting wegens sluiting van klanten

 1. Voor bedrijven die overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 13, 18, 23 en 24 maart 2020 niet onderworpen zijn aan de verplichte sluiting maar waarvan de economische activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 toch gekenmerkt wordt door een sterke daling, zullen zo snel mogelijk meer gedetailleerde instructies worden gepubliceerd.

De RSZ zal achteraf de nodige controles organiseren.

 Voor welke RSZ-bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen die sinds 20 maart 2020 moeten worden verricht.

Inbegrepen zijn dus:

 • nog te betalen rechtzettingen van bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het eerste kwartaal (te betalen op 5 april 2020);
 • het saldo van het eerste kwartaal (te betalen op 30 april 2020);
 • het debetbericht “jaarlijkse vakantie” dat vanaf 1 april 2020 naar de werkgevers wordt gestuurd en dat vóór 30 april 2020 moet worden betaald;
 • de voorschotten voor het tweede kwartaal (te betalen op 5 mei, 5 juni en 5 juli 2020);
 • het saldo van het tweede kwartaal (te betalen op 31 juli 2020).

Het uitstel van betaling is van toepassing op alle soorten van bijdragen die door de RSZ worden geïnd (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, inclusief bestaanszekerheidsbijdragen) en is geldig tot 15 december 2020.

De verplichting om de RSZ-aangiften binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft uiteraard van kracht.

Praktische bepalingen

Zoals hierboven uitgelegd kunnen bedrijven die volgens het ministerieel besluit van 13, 18, 23 en 24 maart 2020 niet onderworpen zijn aan de verplichte sluiting sluiten maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren de gezondheidsmaatregelen toe te passen, en bedrijven die niet verplicht zijn te sluiten maar die zelf beslist hebben volledig te sluiten om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de gezondheidsmaatregelen, uitstel krijgen op basis van een verklaring op eer waarvan het formulier beschikbaar is op de portaalsite van de Sociale Zekerheid.

Aanvraagformulier/verklaring op eer

Hier verklaart u dat uw situatie overeenstemt met de criteria om het uitstel te genieten en dat u zich ervan bewust bent dat de RSZ nadien controles zal uitvoeren.

U moet er dus voor zorgen dat de aanvraag voldoende gemotiveerd is en de aanvraag bewaren.

Om de verklaring in te dienen moet u over een beveiligde toegang voor uw bedrijf beschikken.

 Hoe moet u zich registreren?

De registratieprocedure wordt in detail beschreven in de rubriek "Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ afhandelen" op de volgende pagina van de portaalsite: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm.

Als u aangesloten bent bij ons sociaal secretariaat kunt u contact opnemen met uw Payroll Consultant en uw Customer Accounting Consultant.

Bron: www.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.