Coronavirus: regels voor de werkhervatting op 11 mei

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Een ministerieel besluit van 8 mei 2020 bepaalt de modaliteiten voor de werkhervatting op 11 mei 2020.

Opening met passende preventiemaatregelen

De ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen, afgezien van uitzonderingen, onder bepaalde voorwaarden openen.

Ze moeten met name tijdig passende preventiemaatregelen nemen om, onder andere, de toepassing van de regels van social distancing te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, om een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.

Deze maatregelen die op ondernemingsniveau worden uitgewerkt, worden genomen in overleg met:

  • enerzijds, de werknemersvertegenwoordigers of, bij gebrek daaraan, de betrokken werknemers;
  • en, anderzijds, de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Worden met name bedoeld, de maatregelen de gedefinieerd zijn:

De ondernemingen informeren derden en de werknemers tijdig hierover.

Handhaving van de maatregelen die van toepassing zijn op de werknemers

De maatregelen die van toepassing zijn op de werknemers en de ondernemingen die hen tewerkstellen, wijzigen niet.

Even ter herinnering, die maatregelen verschillen naargelang het bedrijf al dan niet deel uitmaakt van de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Omdat de ondernemingen voortaan toegankelijk zijn voor het publiek, dienen ook:

  • in de ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, de regels van social distancing in de mate van het mogelijke nageleefd te worden;
  • in de niet-essentiële ondernemingen, de nodige maatregelen in acht te worden genomen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen.

Bron: ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S., 8 mei 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.