Coronavirus: premie van 985 EUR in bepaalde sectoren

Auteur: Anne Ghysels (Legal expert)
Datum:

Het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kennen aan werkgevers van de sociaal-medische sectoren een premie van € 985 per werknemer toe.

Uw federatie heeft u misschien al op de hoogte gebracht van deze aanmoedigingspremie. In dit artikel vindt u, in afwachting van eventuele cao’s, meer informatie over de premie.

Voor de definitieve bepalingen is het wachten op de officiële publicatie van de wetteksten.

Waals Gewest

Wie kan de aanmoedigingspremie genieten?

U hebt recht op de premie als u één van de volgende activiteiten uitoefent:

Erkenning en subsidiëring door het AVIQ:

 • Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra
 • Opvang, huisvesting en begeleiding van mensen met een handicap (met uitzondering van niet gesubsidieerde diensten die activiteiten voor mensen met een handicap organiseren en door buitenlandse overheidsinstanties erkende en gefinancierde structuren)
 • Diensten voor hulpverlening aan gezinnen en senioren
 • Centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Initiatieven voor beschut wonen
 • Functionele-revalidatiecentra
 • Teams van multidisciplinaire ondersteuning inzake palliatieve zorg
 • Geestelijke-gezondheidsdiensten
 • Centra voor teleonthaal
 • Zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen
 • Centra voor levens- en gezinsvragen
 • Lokale centra voor gezondheidspromotie
 • Gemeenschapsdiensten voor gezondheidspromotie
 • Geïntegreerde gezondheidsverenigingen (voor hun regionaal deel)

Erkenning en subsidiëring door de Waalse Overheidsdienst Binnenlandse zaken en Sociale actie (SPW Interieur et Action sociale):

 • Diensten voor de opvang, huisvesting en begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen (nachtopvang, opvangcentra en gemeenschapshuizen)
 • Sociale steunpunten
 • Zorg- en hulpverleningsdiensten voor geprostitueerde personen
 • Diensten en voorzieningen voor de begeleiding van partnergeweld en gendergerelateerd geweld
 • Sociale tolkeninstellingen

Hoeveel bedraagt de premie?

De aanmoedigingspremie bedraagt 985 EUR (brutobedrag) per werknemer in voltijdse equivalenten. De referteperiode loopt van 1 september 2020 tot 30 november 2020.

U geniet de bonus:

 • alleen voor uw werknemers die de erkende activiteit uitoefenen en, eventueel, werknemers met op de gezondheid betrekking hebbende opdrachten die op facultatieve basis gefinancierd zijn en door de dienst in kwestie georganiseerd worden;
 • één keer per betrokken werknemer;
 • naar rato van het aantal betaalde uren (gewerkte of gelijkgestelde uren).

Het Waalse Gewest betaalt ook de RSZ-bijdragen die de werkgever op die premie is verschuldigd.

En in de praktijk?

Binnenkort krijgt u een voorschot van het AVIQ. Dat voorschot wordt berekend op basis van het werkgelegenheidsvolume in 2019 (“Cadastre de l’emploi”).

In 2021 volgt een regularisatie, waarvoor u het AVIQ bewijsstukken zal moeten bezorgen. Voor die bewijsstukken kunt u zich richten tot uw Payroll Consultant.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wie kan de aanmoedigingspremie genieten?

U hebt recht op de premie als u één van de van volgende activiteiten uitoefent:

U valt onder de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC):

 • Centra en diensten voor gehandicapte personen: dag- en verblijfscentra, begeleid wonen, diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijkse leven
 • Algemene sociale diensten: hulp aan rechtzoekenden, sociale diensten
 • Volwassenen in moeilijkheden: noodopvang, nachtopvang, noodverblijf, hulp voor daklozen, straathoekwerk, dagopvang, opvanghuis, thuisbegeleiding, housing first
 • Familiehulp
 • Geestelijke-gezondheidsdiensten
 • Thuishulp
 • Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
 • Dagverzorgingscentra
 • Revalidatiecentra
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Initiatieven voor beschut wonen

U valt onder de Franse Gemeenschapscommissie (FGC):

 • Sociale zaken: centra voor globale sociale acties, centra voor gezinsplanning, opvangcentra, schuldbemiddeling, thuishulpdiensten
 • Gehandicaptenbeleid: dagcentra, dagcentra/schoolkinderen, opvangcentra, beschutte werkplaatsen, ondersteunende diensten voor communicatie en vertolking, begeleidingsdiensten, pleegzorgdiensten, inclusieve recreatiediensten, diensten voor inclusieve vrijetijdsbesteding, ondersteuningsdiensten voor activiteiten van maatschappelijk belang, diensten voor participatie via collectieve activiteiten, ondersteunende diensten voor beroepsopleiding, erkende specifieke projecten
 • Gezondheid: thuishulpdiensten, geestelijke-gezondheidsdiensten, centra voor teleonthaal, wijkgezondheidscentra, diensten voor voortgezette en palliatieve zorg, diensten actief op het vlak van toxicomanie
 • Sociale cohesie
 • Socio-professionele inschakeling

Hoeveel bedraagt de premie?

De aanmoedigingspremie bedraagt 985 EUR (brutobedrag) per werknemer in voltijdse equivalenten. De referteperiode loopt van 1 januari 2020 tot 30 september 2020.

U geniet de premie:

 • alleen voor uw werknemers in loondienst (tenzij de sector m.b.t. gehandicapten en revalidatieovereenkomsten andere sectorale bepalingen heeft vastgelegd);
 • voor de periodes van activiteiten die rechtstreeks verband houden met activiteiten die erkend zijn overeenkomstig de wetgeving van de GGC/FGC en uitsluitend door de GGC/FGC worden gesubsidieerd;
 • naar rato van het aantal betaalde uren (gewerkte of gelijkgestelde uren).

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betaalt ook de RSZ-bijdragen die de werkgever op deze premie is verschuldigd.

En in de praktijk?

U valt onder de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:

De procedure verloopt in twee stappen:

1. Binnenkort stort Iriscare u een voorschot. Het bedrag van dat voorschot wordt berekend op basis van de gegevens van 2019.

2. Nadien volgt een regularisatie die gebaseerd is op de bedragen die u daadwerkelijk aan u werknemers hebt betaald.  Om die regularisatie te kunnen berekenen zal Iriscare u vragen een aantal bewijsstukken voor te leggen: een verklaring op eer (modeldocument opgesteld door de GGC), een Excel-bestand (model opgesteld door de GGC) en, voor elke natuurlijk persoon, een genummerde individuele prestatiefiche m.b.t. de maand waarin het bedrag werd betaald (januari, februari of maart 2021) met een specifieke vermelding op basis waarvan het gestorte bedrag voor de aanmoedigingspremie kan worden bepaald.

Die drie bewijsstukken moeten worden gemaild naar professionnels@iriscare.brussels, uiterlijk op 30 maart 2021.

Aarzel niet uw Payroll Consultant te vragen u te helpen bij het invullen van het Excel-bestand. Ook voor de individuele fiches kunt u contact opnemen met uw Payroll Consultant.

U valt onder de Franse Gemeenschapscommissie (FGC):

De procedure verloopt in drie stappen:

 1. U moet uiterlijk op 31 december een schuldvordering in elektronisch formaat indienen.

De FGC heeft u in dat verband vanaf 16 december 2020 een e-mail gestuurd.

2. Als u de schuldvordering hebt ingediend, zal u vóór eind januari 2021 een voorschot worden betaald.

3. Nadien volgt een regularisatie die gebaseerd is op de bedragen die u daadwerkelijk aan de betrokken werknemers hebt betaald. In het raam van die regularisatie zult u bewijsstukken moeten voorleggen: voor elke natuurlijk persoon een genummerde individuele prestatiefiche m.b.t. de maand waarin het bedrag werd betaald (januari, februari of maart 2021). Dat document moet het percentage vermelden van de effectieve werkgeversbijdragen m.b.t. de aanmoedigingspremie, rekening houdend met een eventuele structurele vermindering.

Voor die fiches kunt u contact opnemen met uw Payroll Consultant.

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.