Coronavirus: opeenvolgende OBT in de kritieke sectoren

Auteur: Catherine Mairy (legal expert)
Datum:

Om werkgevers in de kritieke sectoren de mogelijkheid te bieden om op een flexibele wijze extra werknemers in dienst te nemen, staat het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 hen toe om, onder bepaalde voorwaarden, opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten.

Regel

Wanneer de werkgever en de werknemer verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben gesloten, worden ze verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan, behoudens de afwijkingen waarin de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 voorziet.

Afwijking ‘Covid-19’

Het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 voorziet in een nieuwe afwijking van deze regel in het kader van de strijd tegen de verspreiding van Covid-19.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen inderdaad tussen dezelfde partijen worden gesloten zonder dat ze echter een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vormen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de werkgever maakt deel uit van een kritieke sector; met ‘kritieke sector’ worden de bedrijven en instellingen bedoeld die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten zoals bepaald in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
  • de duur van elke arbeidsovereenkomst bedraagt minimaal 7 kalenderdagen;
  • de opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten tijdens de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020.

Opgelet! De geldigheidsvoorwaarden voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werden niet gewijzigd (verplicht schriftelijk document dat uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt wordt opgesteld, enz.)

Bron: bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S., 28 april 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.