Coronavirus: Nieuwe maatregelen voor het overbruggingsrecht

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Nieuw: Wil u een aanvraag indienen voor de maand juli? Gebruik ons specifiek onlineformulier!

Het overbruggingsrecht werd verlengd tot juli.

 

Indien u voor de maanden maart, april en mei nog geen aanvraag heeft ingediend, kan u dit alsnog doen, aan de hand van dit formulier.

Indien u voor de maand juni nog geen aanvraag heeft ingediend, kan u dit alsnog doen, aan de hand van dit formulier.

Ga naar het onlineformulier voor de maand juli.

UPDATE 08/07/2020 - 14:30

 

De Commissie Sociale Zaken heeft op dinsdag 17 maart de wettekst goedgekeurd op basis waarvan er bijkomende steunmaatregelen worden genomen voor zelfstandigen die hun activiteit gedwongen moeten onderbreken (derde pijler overbruggingsrecht) naar aanleiding van het coronavirus COVID-19.

Het overbruggingsrecht (=gedwongen stopzetting) wordt, in het kader van deze tijdelijke crisismaatregelen, toegekend voor de volgende maanden.

We onderscheiden 2 types activiteiten voor de toepassing van deze maatregelen: 

 1. Zelfstandigen waarvan de activiteiten gelimiteerd zijn door de dringende gezondheidsmaatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het virus, hebben automatisch recht op de overbruggingsvergoeding voor de maanden maart, april en mei 2020.

Over welke activiteiten gaat het?

 • De volledige HORECA-sector en de restauranthouders die blijven werken (take away, levering aan huis, traiteur) maar die geen dienstverlening ter plaatse meer kunnen aanbieden;
 • Zaakvoerders van hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten;
 • Handelaars die in het weekend moeten sluiten door de nieuwe lockdownmaatregelen;
 • Kappers;
 • Bouwsector;
 • Elke andere activiteit die gevolgen ondervindt van de gezondheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, zoals privé- of openbare activiteiten van culturele, sociale, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard.
 • Specifiek geval: boekhandels hebben, zonder voorwaarde, recht op de uitkering van de maand maart, maar voor de maand april moeten zij hun activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken (cf. punt 2 hieronder). Dit betekent dus dat voor de maand april 2020 een nieuwe aanvraag overbruggingsrecht moet ingediend worden.

Voor deze sectoren speelt het geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

 

 1. De andere sectoren

De zelfstandigen die door het coronavirus COVID-19 werden gedwongen hun activiteiten te onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in elk van deze maanden, kunnen aanspraak maken op de vergoeding.

Hiervoor moet de onderbreking volledig zijn.

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken door de afwezigheid van werknemers omdat deze in quarantaine werden geplaatst;
 • Alle zelfstandige zorgberoepen die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen;
 • Bedrijfsleiders of bestuurders die door deze maatregelen hun onderneming volledig of minstens 7 opeenvolgende dagen moesten sluiten, ook indien zij nog een bezoldiging ontvangen van de vennootschap (met inbegrip van voordelen van alle aard); 
 • Onderbroken leveringen;
 • Een sterke daling van de activiteit (minder reservaties, verminderde bezettingsgraad, toename van annulaties, enz.) waardoor het niet meer rendabel is om de zaak open te houden.

Indien u beslist om vrijwillig uw activiteit te onderbreken omdat u aanzienlijk minder klanten heeft door de epidemie van het coronavirus en het momenteel niet meer rendabel is om uw zaak open te houden, dan kan u genieten van het overbruggingsrecht.

In dit geval moet uw aanvraag vergezeld zijn van een verklaring op eer.

Wie kan van het overbruggingsrecht genieten en voor welk bedrag?

De volgende categorieën van zelfstandigen hebben recht op de volledige maandelijkse financiële vergoeding:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep

 • Meewerkende partners met maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van art.37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (en geen pensioen ontvangen) en die, op basis van hun referentie-inkomen in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= bijdrage van 717,18 euro per kwartaal, zonder beheerskosten).

De maandelijkse financiële vergoeding bedraagt 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast).
 

De volgende categorieën van zelfstandigen hebben recht op een gedeeltelijke maandelijkse financiële vergoeding:

 • Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen van N-3 tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro;
 • Zelfstandigen die genieten van de toepassing van art. 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen van N-3 tussen 6.996,89 en 7.330,52 euro;
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro.

De maandelijkse financiële vergoeding bedraagt 645,85 euro (zonder gezinslast) of 807,05 euro (met gezinslast).

Opgelet: Indien de som van uw vervangingsinkomen en de financiële overbruggingsvergoeding hoger is dan 1.614,10 euro, zal het maandelijks bedrag van de financiële overbruggingsvergoeding verminderd worden tot dit bedrag.

Voorbeeld: Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt van 1.100 euro, heeft u recht op een overbruggingsvergoeding van maximum 514,10 euro.

Versoepeling van de voorwaarden voor de toekenning van het overbruggingsrecht

Er gelden voor deze tijdelijke maatregelen bijkomende specifieke versoepelingen op de normale regels van het overbruggingsrecht.

 • Er wordt niet meer vereist om meer dan 4 kwartalen zelfstandige in hoofdberoep te zijn, noch 4 kwartaalbijdragen effectief betaald te hebben.
 • De voorwaarde om in België zijn hoofdverblijfplaats te hebben, is uitzonderlijk niet langer vereist in het kader van deze tijdelijke crisismaatregel, op voorwaarde dat de betrokken zelfstandigen hun sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep in België verschuldigd zijn.
 • Het overbruggingsrecht wordt toegekend zelfs indien u in het verleden al heeft genoten van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen (naargelang van het geval, 12 maanden of 24 maanden). Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen.
 • Het is niet nodig om een attest van de RVA te vragen, dat vermeldt dat u niet an werkloosheidsuitkeringen geniet.
 • Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist. Uw verklaring, waarin u vermeldt dat u personen ten laste heeft, volstaat.

De andere voorwaarden voor de toekenning van het overbruggingsrecht blijven ongewijzigd.

 

Specifieke voorwaarden voor de maand mei

Indien u van het overbruggingsrecht heeft genoten voor de maanden maart en/of april, worden volgende modaliteiten voorzien voor de maand mei:

 • Voor alle klanten die verplicht zijn om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft genomen, wordt de maatregel stilzwijgend verlengd voor de maand mei.
 • Voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit vrijwillig onderbreken, wordt de maatregel ook stilzwijgend vernieuwd voor de maand mei. Maar opgelet! Indien u in dit geval bent, moet u ons zo snel mogelijk informeren indien u uw zelfstandige activiteit in de maand mei niet minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt! U kan dit eenvoudig melden met het online formulier.

 

Specifieke voorwaarden voor de maand juni

Indien u verplicht bent om in juni uw zelfstandige activiteit te onderbreken door de coronacrisis, kan u voor deze periode genieten van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.

Hoe doet u dit ? 

U moet in elk geval een nieuwe aanvraag indienen :

 • Indien u verplicht bent om uw zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft genomen, moet u op het formulier enkel vermelden dat uw sector behoort tot de sectoren die getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen.
 • Indien u uw activiteit vrijwillig onderbreekt, moet u vermelden dat uw situatie niet gewijzigd is ten opzichte van de vorige maanden en dat u uw activiteit in juni ook minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zult onderbreken om dezelfde redenen als in maart, april en mei.

Opgelet, voor de maand juni mag er geen rekening gehouden worden met de opgelegde maatregelen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.  Sectoren die hun zelfstandige activiteit opnieuw mogen opstarten, mits beperkingen inzake social distancing, zoals winkels, kappers en bouwondernemingen, kunnen voortaan enkel van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten indien zij hun zelfstandige activiteit omwille van Covid-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken (ook al vielen zij in de voorbije maanden wél onder de 'verplichte' sluitingen).

U kan de aanvraag indienen via ons formulier.

 

Aangepaste verlenging van de crisismaatregel voor de maanden juli en augustus

Sedert 4 mei 2020 hebben veel zelfstandigen hun activiteiten kunnen hernemen, met uitzondering van zij die nadrukkelijk worden beoogd door de sluitingsmaatregelen die opgelegd werden door de regering.

 • Uw zelfstandige activiteit behoort tot één van de sectoren die nog nadrukkelijk worden beoogd door de sluitingsmaatregelen of uw zelfstandige activiteit is afhankelijk van deze sectoren en u bent nog steeds verplicht om uw zelfstandige activiteit te onderbreken? In dit geval kan u genieten van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht voor de maanden juli en/of augustus 2020. Concreet gaat het over discotheken en dancings en de massa-evenementen die doorgaans worden georganiseerd voor meer dan 200 personen binnen (vanaf augustus 400 personen binnen) en voor meer dan 400 personen buiten (vanaf augustus 800 personen buiten).
 • Uw zelfstandige activiteit wordt niet nadrukkelijk beoogd door de sluitingsmaatregelen, maar u bent toch gedwongen om uw zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (« vrijwillige » onderbreking)? U kan in bepaalde gevallen de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht inroepen in juli en/of augustus 2020. Hoe ?  U moet met objectieve elementen een duidelijk oorzakelijk verband aantonen tussen de onderbreking en COVID-19 (bijvoorbeeld : een aanzienlijke daling van de inkomsten, daling van de reserveringen, daling van de bezettingsgraad,  stijging van het aantal annuleringen, quarantaine,…).

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier.

 

Wij houden u op de hoogte indien deze tijdelijke maatregelen verlengd worden.

Partena Professional staat meer dan ooit aan uw zijde!