Coronavirus: nieuwe Brusselse premie

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De Brusselse regering kent een eenmalige premie van € 2000 toe aan micro-ondernemingen die geconfronteerd worden met een daling van hun activiteit ten gevolge van de Covid-19-crisis. Voldoet u aan de voorwaarden om recht te hebben op deze premie?

Wie kan de premie aanvragen?

De onderneming moet:

  • ofwel een zelfstandige onderneming natuurlijke persoon zijn die het volledige overbruggingsrecht geniet voor maart of april 2020, dat hem vóór 03.06.2020 werd toegekend;
  • ofwel een vennootschap zijn waarvan de zaakvoerder het volledige overbruggingsrecht geniet voor maart of april 2020, dat hem vóór 03.06.2020 werd toegekend;
  • ofwel een vennootschap zijn waarvan de zaakvoerder geen zelfstandige is, voor zover de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos is in het kader van COVID-19;
  • ofwel een vereniging zijn indien de meerderheid van de werknemers tijdelijk werkloos is in het kader van COVID-19 in maart of april 2020.

Bovendien moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op 18 maart 2020, een vestigingseenheid ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hebben op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, er een economische activiteit uitoefenen en er beschikken over menselijke middelen en goederen die specifiek voor hem bestemd zijn;
  • Een micro-onderneming zijn, d.w.z. maximaal 5 werknemers in VTE’s tewerkstelt op basis van de laatste bij de NBB gepubliceerde sociale balans, of, voor de ondernemingen waarvoor de verplichting om rekeningen en balansen te publiceren nog niet geldt, op basis van de Dimona- of DmfA-kopieën;
  • Geen publieke onderneming zijn, noch een onderneming die opdrachten van algemeen belang vervult, noch een onderneming waarvan het maatschappelijk doel geen economisch karakter heeft, noch een onderneming waarvan de financiering van publieke oorsprong 50% overstijgt;
  • Niet actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten of in de visserij- of aquacultuursector;
  • Niet reeds een andere premie hebben ontvangen die in het kader van de Covid-19-crisis is aangevraagd bij een Gewest, een Gemeenschap of een van haar afhankelijk overheidsinstelling;
  • De Europese regels hebben nageleefd voor het toekennen van de-minimissteun.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt € 2000.

Ze is eenmalig en u kunt ze slechts één keer aanvragen.

 

Hoe moet u de premie aanvragen?

U moet vóór 29 mei 2020 het online formulier invullen op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Dit formulier zal op 8 juni 2020 (datum van inwerkingtreding van deze maatregel) online worden gezet.

Deze site informeert u over de documenten die u bij het aanvraagformulier moet voegen.

Uw aanvraag kan ten vroegste op 8 juni worden ingediend. Ze moet uiterlijk op 30 juni 2020 door Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn ontvangen.

Bron: Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19, B.S. 03.06.2020

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.