Coronavirus: neutralisering teller ‘studentenarbeid’ 2e kw.

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De uren die als student worden gewerkt van 1 april tot 30 juni 2020 zullen niet worden meegeteld in het jaarlijkse contingent van 475 uren. De bedoeling van deze maatregel is om studenten aan te moedigen om ondernemingen die op volle sterkte draaien, zoals de supermarkten, te komen versterken.

Contingent van 475 uren: wat is dat?

Het aantal uren tewerkstelling waarvoor op het loon van de student geen gewone socialezekerheidsbijdragen moeten worden berekend, maar alleen een solidariteitsbijdrage bedraagt maximaal 475 uren per kalenderjaar (dit wil zeggen van 1 januari tot 31 december). Dit contingent van 475 arbeidsuren kan vrij verdeeld worden over het volledige kalenderjaar bij één of meerdere werkgevers. Er geldt trouwens één enkele solidariteitsbijdrage (8,14%).

Om geen gewone socialezekerheidsbijdragen te moeten betalen op het loon voor de eerste 475 arbeidsuren van een kalenderjaar moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • de student moet tewerkgesteld zijn krachtens een studentenovereenkomst;
  • de student moet tewerkgesteld zijn tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.
  • er moet tijdig een geldige Dimona-aangifte ‘student’ (STU) worden uitgevoerd, namelijk ten laatste op de dag waarop de prestaties aanvangen.

Nieuw: neutralisatie van de gewerkte uren in het 2e kwartaal

De uren die als student (onder Dimona ‘STU’) werden gewerkt in het 2e kwartaal 2020 (van 1 april tot 30 juni 2020) worden geneutraliseerd. Deze uren worden met andere woorden niet afgetrokken van het quotum van 475 uren.

Deze neutralisering van de gewerkte uren in het 2e kwartaal heeft betrekking op alle sectoren.

Bovendien wordt op het loon voor deze geneutraliseerde uren enkel een solidariteitsbijdrage ingehouden, mits aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

Gevolgen voor de kinderbijslag en de belastingen?

Als student veel werken tijdens het 2e kwartaal 2020 kan een weerslag hebben op het recht op kinderbijslag of op het feit dat de student al dan niet fiscaal ten laste is van zijn ouders.

Op vlak van de kinderbijslag onderzoeken de regionale instellingen die de kinderbijslagen toekennen daarom hoe ze hun regels kunnen aanpassen zodat het recht op kinderbijslag niet verloren gaat.

Daarnaast is er ook een wetsontwerp ingediend dat ervoor moet zorgen dat de student verder als fiscaal ten laste van zijn ouders wordt beschouwd, ook al verdient hij meer door te werken tijdens het 2e kwartaal 2020.

 

Bronnen: Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S. 29.04.2020; Tussentijdse administratieve instructies RSZ – 2020/1; https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/algemeen/covid19.html; Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, Parl. St. Kamer 2019-20, nr. 1174.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.