Coronavirus: impact voor grensarbeid België en Nederland

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Door de maatregelen rond het coronavirus werken vele Belgische en Nederlandse grensarbeiders van thuis, in hun woonland. Dit kan gevolgen hebben op vlak van de toepasselijke belastingregels. Op 30 april 2020 hebben België en Nederland daarom een overeenkomst gesloten die duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

Thuiswerkdagen

Een inwoner van België die een dienstbetrekking uitoefent in Nederland, is in principe in Nederland belastbaar op de bezoldigingen die hij krijgt voor die dienstbetrekking. Eenzelfde regel is van toepassing op een Nederlandse inwoner die een dienstbetrekking uitoefent in België.

Ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nederlandse of Belgische regering om de COVID-19-pandemie te bestrijden, werken talrijke Belgische en Nederlandse grensarbeiders van thuis.

België en Nederland zijn daarom voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat deze thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar de werknemers onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

Deze fictie kan niet worden toegepast op werkdagen die de grensarbeider, los van de maatregelen om de COVID-19-pandemie te bestrijden, thuiswerkend of in een derde Staat zou hebben doorgebracht. Ze kan in het bijzonder niet worden toegepast door grensarbeiders die, overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst, over het algemeen hun dienstbetrekking van thuis uit uitoefenen.

De toepassing van de fictie is niet verplicht. Een werknemer hoeft niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. De thuiswerkdagen kunnen ook blijven behandeld worden als dagen waar feitelijk is gewerkt in het woonland.

Grensarbeiders die wel gebruikmaken van de fictie zijn verplicht deze op consistente wijze in beide verdragsluitende Staten toe te passen en de nodige gegevens bij te houden (bijvoorbeeld een schriftelijke bevestiging van de werkgever welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend wegens de maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie thuiswerkend werd doorgebracht).

Deze afspraken tussen België en Nederland gelden in elk geval van 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Ze worden na 31 mei maandelijks verlengd als Nederland en België dit overeenkomen.

Thuisblijven zonder te werken met doorbetaling van salaris

Zit de werknemer noodgedwongen thuis, zonder te werken maar met behoud van salaris, dan blijft het salaris gedurende deze periode belast in het land waar de werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt.

Thuisblijven met recht op een Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering

Inwoners van Nederland die in België werken en als gevolg van maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie niet kunnen werken, hebben onder voorwaarden recht op Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Deze werkloosheidsuitkeringen mogen worden belast in het land waar de werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Het gebruikelijke werkpatroon vóór de coronacrisis is hiervoor dus van belang.

Wij helpen u verder

Hebt u vragen over de overeenkomst gesloten tussen België en Nederland, contacteer onze Legal Partners via innovation@partena.be of telefonisch op 02/549.30.20.

Bron: Bericht FOD Financiën, Dubbelbelastingverdrag België-Nederland: overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.