Coronavirus: impact voor grensarbeid België en Duitsland

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Na een akkoord met Nederland heeft België nu ook een akkoord met Duitsland gesloten om de fiscale situatie van grensarbeiders te regelen. Door de maatregelen rond het coronavirus werken vele Belgische en Duitse grensarbeiders in hun woonland. Dit kan gevolgen hebben op vlak van de toepasselijke belastingregels. Op 6 mei 2020 hebben België en Duitsland daarom een overeenkomst gesloten die duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

Thuiswerkdagen

Een inwoner van België die een dienstbetrekking uitoefent in Duitsland, is in principe in Duitsland belastbaar op de bezoldigingen die hij ontvangt voor die dienstbetrekking. Eenzelfde regel (belastbaarheid in de werkstaat) is van toepassing op een Duitse inwoner die een dienstbetrekking uitoefent in België.

Wegens maatregelen genomen door de Duitse of Belgische regering om de COVID-19-pandemie te bestrijden, werken talrijke Belgische en Duitse grensarbeiders in hun woonland.

België en Duitsland zijn daarom voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat deze thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar de werknemers onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

Deze fictie kan niet worden toegepast op werkdagen die de grensarbeider, los van de maatregelen om de COVID-19-pandemie te bestrijden, thuiswerkend of in een derde Staat zou hebben doorgebracht. Ze kan in het bijzonder niet worden toegepast door grensarbeiders die, overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst, over het algemeen hun dienstbetrekking van thuis uit uitoefenen.

Grensarbeiders die gebruikmaken van de fictie zijn verplicht deze op consistente wijze in beide verdragsluitende Staten toe te passen en de nodige gegevens bij te houden (bijvoorbeeld een schriftelijke bevestiging van de werkgever welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend wegens de maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie thuiswerkend werd doorgebracht).

Duur

Deze afspraken tussen België en Duitsland gelden van 11 maart 2020 tot 31 mei 2020. Ze worden na 31 mei maandelijks verlengd tot het einde van de volgende kalendermaand indien België en Duitsland dit overeenkomen ten minste één week voor de aanvang van de betreffende volgende kalendermaand.

Wij helpen u verder

Hebt u vragen over de overeenkomst gesloten tussen België en Duitsland, contacteer onze Legal Partners via innovation@partena.be of telefonisch op 02/549.30.20.

Bron: Bericht FOD Financiën, Dubbelbelastingverdrag België- Duitsland: overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.