Coronavirus: impact van telewerk op de RSZ

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Een van de maatregelen die de regering bepleit en/of oplegt om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken is de organisatie van telewerk.

Als uw werknemer een grensoverschrijdende activiteit uitoefent, kan dat gevolgen hebben voor de toepasselijke socialezekerheidswetgeving? Het antwoord van de federale overheid is “neen”.

Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels bepaalt dat een werknemer die in een EU/EER-land of Zwitserland woont en in een ander land werkt, onderworpen is aan de sociale zekerheid van het land waar hij werkt.

Verricht hij echter een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden in de lidstaat waar hij woont (25% van zijn arbeidstijd), dan is hij onderworpen aan de sociale zekerheid van die lidstaat.

Aangezien iedereen wordt opgeroepen om te telewerken kan dat gedeelte een substantieel karakter krijgen, wat op zijn beurt kan leiden tot een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Voorbeeld: een werknemer woont in België en werkt in Frankrijk. Hij is onderworpen aan de Franse sociale zekerheid. Hij brengt immers minder dan 25% van zijn arbeidstijd (in dit geval 0%) in zijn woonstaat (België) door.

Als zijn werkgever hem vanwege Covid-19 vraagt om alle dagen van de week te telewerken, zal hij 100% van zijn arbeidstijd in zijn woonstaat werken. De toepassing van de Europese verordening 883/2004 bepaalt dat de werknemer dan onderworpen zou zijn aan de Belgische sociale zekerheid.

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden en om een administratieve overbelasting te voorkomen heeft de Belgische overheid beslist dat dit niet het geval zal zijn: de werknemer blijft - ondanks het feit dat hij meer dan 25% van zijn arbeidstijd in zijn woonstaat (België) werkt - onderworpen aan de Franse sociale zekerheid. Er verandert niets.

Bij wijze van uitzondering zullen periodes van telewerk die werknemers als gevolg van het coronavirus in België hebben verricht, niet in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en dus geen invloed hebben op hun aansluiting bij de sociale zekerheid.

Deze maatregel treedt in werking op 13 maart 2020 (middernacht) en geldt zolang de dringende maatregelen van de federale overheid om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, van kracht zijn (momenteel tot 5 april 2020).

Hebt u Belgische, Luxemburgse en/of Franse grensarbeiders in dienst? Raadpleeg dan zeker de fiscale maatregelen die in dat verband zijn genomen (infoflash van 20 maart 2020).  

Bron: www.international.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.