Coronavirus: grensoverschrijdende arbeid België en Frankrijk

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Datum:

België heeft met Frankrijk een akkoord gesloten over de fiscale situatie van grensarbeiders, zoals het dat ook heeft gedaan met Nederland, Duitsland en Luxemburg. Als gevolg van de coronavirusmaatregelen werken veel Belgische en Franse grensarbeiders vanuit hun woonland. Dit kan gevolgen hebben voor de fiscale regels die van toepassing zijn. België en Frankrijk hebben daarom een akkoord gesloten waarin de situatie van grensarbeiders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis wordt verduidelijkt.

Dagen thuiswerk

Een Belgische inwoner die in Frankrijk werkt, wordt in principe in Frankrijk belast op de bezoldigingen die hij voor deze tewerkstelling ontvangt. Dezelfde regel (belasting in de Werkstaat) is van toepassing op de Franse inwoners die in België werken (met uitzondering van werknemers die het bijzondere fiscale statuut van "grensarbeider" genieten).

Als gevolg van de maatregelen die de Franse en Belgische regering hebben genomen om de COVID-19-pandemie te bestrijden, verrichten veel Franse en Belgische grensarbeiders hun werk in hun woonland.

België en Frankrijk zijn daarom overeengekomen dat deze dagen thuiswerk kunnen worden behandeld als werkdagen gepresteerd in de Staat waar de werknemers normaal gesproken zouden hebben gewerkt, op voorwaarde dat de bezoldigingen voor deze dagen thuiswerk daadwerkelijk in die andere Staat worden belast.

Deze fictie kan niet worden toegepast op de werkdagen die werknemers vanuit hun woonplaats of in een derde Staat zouden hebben verricht onafhankelijk van de maatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Meer in het bijzonder is ze niet van toepassing op werknemers die, overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst, over het algemeen hun werk thuis verrichten of op telewerkdagen die al voor de invoering van de bijzondere maatregelen waren gepland.

De grensarbeiders die deze fictie gebruiken, zijn verplicht deze op consistente wijze in beide overeenkomstsluitende Staten toe te passen en moeten een verklaring van hun werkgever ter beschikking van de administratie houden waarin het aantal dagen wordt aangeduid waarop zij uitsluitend wegens de gezondheidsvoorschriften van de overheid thuis gewerkt hebben.

Duur

Dit akkoord tussen België en Frankrijk was aanvankelijk van toepassing van 14 maart 2020 tot 30 juni 2020. Het is verlengd tot 31 augustus 2020 en kan door de twee bevoegde autoriteiten nog verder worden verlengd.

Herinnering

Voor de natuurlijke personen die inwoner zijn van Frankrijk en die het bijzondere stelsel voor de grensarbeiders genieten, is de epidemie die verband houdt met COVID-19 een geval van overmacht waardoor de dagen waarop de grensarbeider thuis blijft niet opgenomen worden in het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten. Deze afwijkende maatregel is verlengd tot 31 augustus 2020. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in onze infoflash van 19 maart 2020.

Wij staan volledig ter uwer beschikking

Heeft u vragen over het akkoord tussen België en Frankrijk, neem dan contact op met onze Legal Partners via innovation@partena.be of telefonisch op het nummer 02/549.30.10.

Bronnen: Akkoorden in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 van 15 mei en 23 juni 2020. 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.