Coronavirus en sectorale voordelen: wat zijn de gevolgen?

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

Als gevolg van de coronacrisis werd een groot aantal werknemers in de loop van dit jaar tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht Corona. Welke impact heeft dit op de sectorvoordelen waar werknemers normaal gesproken recht op hebben? Zijn er verschillen tussen de sectoren? Wat zijn de gevolgen voor bepaalde premies en andere sectorale voordelen? Leen Lafourt, Legal Expert bij Partena Professional, licht toe.

Zijn de regels voor premies en voordelen voor alle sectoren gelijk?

"Neen, de eindejaarspremies en jaarlijkse premies worden uitsluitend op sectoraal niveau geregeld. Enkel voor ecocheques bestaat er een minimaal algemeen kader dat moet worden nageleefd, maar de sectoren kunnen nog steeds gunstigere regels vastleggen. Het is dus mogelijk dat een werknemer die tijdelijk werkloos is wegens overmacht Corona in de ene sector een volledig voordeel krijgt, terwijl in een andere sector hetzelfde voordeel wel wordt verlaagd. Het zal dus afhangen van de beslissing van de sector of de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona al dan niet wordt gelijkgesteld met effectieve prestaties, legt Leen Lafourt, Legal Expert bij Partena Professional, uit.

Kunnen er verschillen zijn tussen bedienden en arbeiders?

"Ja, dat is zeer goed mogelijk, omdat de bepalingen afhankelijk zijn van de toepasselijke sector en arbeiders en bedienden niet altijd in hetzelfde paritaire comité zitten. Sommige paritaire comités (PC's) zijn evenwel aan elkaar gekoppeld en in dit geval proberen de sociale partners de regels inzake premies en voordelen voor bedienden en arbeiders altijd zoveel mogelijk te harmoniseren. Het gaat hier om “spiegel”- paritaire comités: Dit is bijvoorbeeld het geval voor de chemische sector", vervolgt Leen Lafourt.

Maaltijdcheques & ecocheques: heeft tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona een impact op de bedragen die de werknemers krijgen?

Voor maaltijdcheques is de regel vrij eenvoudig: er wordt een maaltijdcheque toegekend voor elke gewerkte dag. "Als de werknemer tijdelijk werkloos is wegens overmacht Corona, krijgt hij dus geen maaltijdcheque, het effect is onmiddellijk", legt Leen Lafourt uit. "Voor ecocheques zullen de gevolgen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona daarentegen niet meteen zichtbaar zijn; deze zullen afhangen van de referteperiode en het ogenblik waarop de ecocheque wordt toegekend. Het is dus mogelijk dat sommige werknemers in 2020 en zelfs nog in 2021 minder ecocheques zullen krijgen", vervolgt Leen Lafourt.

In het PC 200 bijvoorbeeld, dat eigenlijk het rest-paritair comité voor bedienden is, omdat het merendeel van de bedienden erin wordt ondergebracht, ontvangen de voltijdse werknemers met een volledige referteperiode in de loop van de maand juni ecocheques ter waarde van 250 euro. De referteperiode op basis waarvan het bedrag wordt berekend waarop de werknemers recht hebben, loopt van juni van het voorafgaande kalenderjaar tot en met mei van het betrokken kalenderjaar. In PC 200 worden de periodes van tijdelijke werkloosheid niet gelijkgesteld voor de berekening van ecocheques. Concreet betekent dit dat een bediende die van mei tot en met juli 2020 tijdelijk werkloos was, een bedrag ontvangt (of al heeft ontvangen) dat lager is dan de aanvankelijk voorziene 250 euro:

  • 06/2020 : 250 euro x 11/12 = 229 euro;
  • 06/2021: 250 euro x 10/12 = 208 euro.

Kan er een algemene tendens worden vastgesteld binnen de verschillende sectoren wat betreft de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona?

"We merken in verschillende sectoren toch op dat er bijkomende maatregelen genomen worden om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona gelijk te stellen voor de berekening van de eindejaarspremie. Voor andere voordelen zoals ecocheques is dit iets minder vaak het geval. Zo hebben 13 paritaire comités (PC’s) al besloten hun collectieve arbeidsovereenkomst aan te passen om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona gelijk te stellen voor de berekening van de eindejaarspremie, terwijl dit op het vlak van ecocheques voorlopig nog maar het geval is voor 4 PC’s . Dit aantal kan uiteraard tegen het einde van het jaar nog veranderen. Dit verschil kan eventueel verklaard worden door het feit dat als de sociale partners over een bepaald voordeel moeten onderhandelen, ze naar mijn mening meestal zullen proberen om zich te richten op de belangrijkste financiële voordelen", legt Leen Lafourt uit.

Samengevat: eindejaarspremies en andere sectorale voordelen, wat zijn de belangrijke zaken om te onthouden?

Wat eindejaarspremies en andere sectorale voordelen betreft, is er geen algemeen kader, alles wordt op sectoraal niveau geregeld. "Dit betekent dat er tussen de verschillende sectoren verschillen kunnen bestaan; of het nu gaat om de betalingsdatum, de referentieperiode, de wijze van berekening of de periodes die al dan niet worden gelijkgesteld. Daarnaast kennen ook niet alle paritaire comités een eindejaarspremie toe", legt Leen Lafourt uit.

"Als we bijvoorbeeld het PC 200 (aanvullend PC voor bedienden) bekijken, waar de periodes van tijdelijke werkloosheid niet worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie, zien we dat een bediende die in 2020 tijdelijk werkloos was, in december 2020 een lagere eindejaarspremie zal krijgen dan normaal", vervolgt Leen Lafourt. 

Kortom, waar moeten werkgevers op letten?

"Zoals ik net heb uitgelegd, kan alles dus sterk verschillen van de ene sector tot de andere. Daarom is het belangrijk dat werkgevers goed geïnformeerd zijn over de bepalingen van toepassing in hun specifieke sector. Een concreet voorbeeld is de Horecasector. Voor deze sector wordt de eindejaarspremie betaald door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca, op basis van een maandelijkse prefinanciering door de werkgever. Door de Coronacrisis en de verschillende sluitingen, gebeurden er bijgevolg geen (of te weinig) voorafbetalingen. Nochtans worden in deze sector de periodes van tijdelijke werkloosheid wel degelijk gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie. Dit betekent dat werkgevers minder hebben betaald dan waar hun arbeiders en bedienden recht op hebben. Bijgevolg zal er dus hoogstwaarschijnlijk een toeslag moeten betaald worden om dit compenseren. In dit geval krijgen de betrokken werkgevers een nota van het Horecafonds om na te gaan of zij al dan niet deze toeslag moeten betalen. Vergeet dus niet om hier op het einde van het jaar rekening mee te houden om onaangename verrassingen te voorkomen. Echter, om de werkgevers van de Horeca wat te ontlasten en de werknemers in deze sector te garanderen dat ze hun volledige eindejaarspremie ontvangen, kent de overheid een subsidie toe aan het Sociaal en Waarborgfonds Horeca", besluit Leen Lafourt, Juridisch Expert bij Partena Professional.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.