Coronavirus: daar zijn de consumptiecheques!

Auteur: Isabelle Caluwaerts - Anne Ghysels (Legal Experts)
Datum:

In het kader van de gezondheidscrisis werden de horeca-, culturele, evenementen- en sportsector in het bijzonder getroffen door de inperkingsmaatregelen.

De regering heeft beslist hen te ondersteunen door consumptiecheques te creëren. Deze cheques, die op papier worden afgeleverd, zullen alleen gebruikt mogen worden in horeca-inrichtingen, de cultuursector of sportverenigingen.

Elke werkgever kan beslissen om consumptiecheques toe te kennen aan zijn werknemers. Mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, zullen er geen RSZ-bijdragen of bedrijfsvoorheffing op verschuldigd zijn.

Op sociaal vlak

Een Koninklijk Besluit van 15 juli 2020 bepaalt de vrijstellingsvoorwaarden op sociaal vlak; het treedt in werking op 17 juli 2020.

Om vrijgesteld te zijn van RSZ-bijdragen moet de consumptiecheque op papier aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De toekenning van consumptiecheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal of op ondernemingsvlak. Bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging, kan de toekenning geregeld worden door een individuele overeenkomst;
 • De overeenkomst (sectorale cao, ondernemings-cao of individuele overeenkomst) moet de maximale nominale waarde van de consumptiecheque bepalen, met een maximum van
  € 10/consumptiecheque;
 • De consumptiecheque moet op naam van de werknemer worden uitgereikt. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal en bedrag van de consumptiecheque) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer;
 • Op de consumptiecheque moet het volgende vermeld staan:
  •  dat hij geldig is tot 7 juni 2021;
  • de datum waarop hij werd uitgereikt (hij kan uitgereikt worden tot 31 december 2020);
  • dat hij slechts besteed mag worden:
   • in horeca-inrichtingen of
   • in inrichtingen die behoren tot de culturele sector (erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid) of
   • in sportverenigingen (voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties);
 • De consumptiecheque kan geheel noch gedeeltelijk voor geld omgeruild worden;
 • Het totaalbedrag van de consumptiecheques die de werkgever toekent, mag niet meer bedragen dan € 300/werknemer.

Op fiscaal vlak

De consumptiecheque die overeenkomstig de hierboven vermelde socialezekerheidsvoorwaarden wordt toegekend, is vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Bovendien is hij aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever als aan diezelfde vrijstellingsvoorwaarden voldaan wordt.

Heeft u een model nodig van een collectieve of individuele overeenkomst betreffende consumptiecheques? Neem dan contact op met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S., 17.07.2020; Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de Covid-19-pandemie (CORONA III).

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.