Coronavirus: COVID-19 en sectorvoordelen (algemeen)

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

Misschien zag u zich door de coronaviruscrisis ook genoodzaakt om (een deel van) uw werknemers in tijdelijke werkloosheid COVID-19 (overmacht) te plaatsen, hou er dan rekening mee dat deze beslissing een impact kan hebben op het bedrag van bepaalde sectorale voordelen.

In deze infoflash gaan wij dieper in op de impact van de periode(s) tijdelijke werkloosheid COVID-19 op het bedrag van de eindejaarspremie, jaarlijkse premie en de ecocheques.

Wij maken u ten slotte ook attent op de beslissing van sommige PC’s om naar aanleiding van deze uitzonderlijke situatie extra maaltijdcheques toe te kennen.

Voorafgaande opmerking

De bepalingen met betrekking tot de eindejaarspremie en de jaarlijkse premie worden uitsluitend geregeld op sectoraal vlak. Wat de ecocheques betreft, bestaat er een algemeen wettelijk kader dat de basisprincipes heeft vastgelegd (CAO nr. 98), maar er zijn massa’s sectorale afwijkingen en bijzonderheden.

Aangezien de sectorale partners van uw paritair comité dus over een grote vrijheid beschikken, is het zeer belangrijk dat u steeds nagaat wat er in uw paritair comité werd bepaald. Iedere sector kan hierbij andere modaliteiten en gelijkstellingen zijn overeengekomen.

Daarnaast hebben verschillende paritaire comités beslist om, naar aanleiding van de coronaviruscrisis nieuwe CAO’s af te sluiten waardoor de tijdelijke werkloosheid COVID-19 alsnog (eventueel tijdelijk) wordt gelijkgesteld voor de berekening van bepaalde voordelen.

Om over de meest recente en correcte informatie te beschikken, raden wij u aan steeds vooraf onze sectorale documentatie te raadplegen, daarin vindt u een uitgebreid overzicht van de berekeningswijze van de door uw sector toegekende voordelen. U kan zich via onze website ook inschrijven op de sectorale mailinglist, zo wordt u onmiddellijk geïnformeerd over elke wijziging die belangrijk is voor uw onderneming.

Eindejaarspremie

Een eindejaarspremie, ook wel 13de maand genoemd, wordt vaak toegekend op het einde van het jaar bovenop het loon van de maand december.

Er bestaat geen algemene wettelijke verplichting tot betaling van een eindejaarspremie, alles wordt geregeld binnen uw paritair comité. Sommige paritaire comités voorzien zelfs niet in de toekenning van een eindejaarspremie (bv. PC 100), maar ook de betalingsdatum, referteperiode, wijze van berekening, gelijkgestelde periodes… verschillen van sector tot sector.

Er bestaan dus geen algemene bepalingen wat betreft de gelijkstelling van de periodes tijdelijke werkloosheid COVID-19 voor de berekening van het bedrag van uw eindejaarspremie.

In sommige PC’s zal deze afwezigheid leiden tot een vermindering van het bedrag van de eindejaarspremie van uw werknemers, in andere PC’s zal er geen impact zijn omdat het om een gelijkgestelde periode gaat.

Voorbeeld 1: PC 302 (HORECA)

Hier wordt de eindejaarspremie uitbetaald door het Horecafonds, op basis van een maandelijke prefinanciering door de werkgevers. Deze bijdrage is gelijk aan 12 % van het bedrag waarop de socialezekerheidsbijdragen van de vorige maand werden berekend (108 % van de brutoloonmassa voor arbeiders).

Impact tijdelijke werkloosheid COVID-19

Aangezien de periode tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie is er geen impact en zal het bedrag van de eindejaarspremie niet verminderen.

Voorbeeld 2: PC 226 (voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek)

Toekenning van een 13de maand gelijk aan het bruto maandloon van de maand waarin de premie wordt uitbetaald.

Impact tijdelijke werkloosheid COVID-19

Hier werd de periode tijdelijke werkloosheid eerst niet gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie en zou er dus een vermindering van het bedrag zijn. De sociale partners van dit PC hebben dit echter willen vermijden en hebben op 28 april 2020 een CAO afgesloten betreffende de maatregelen ten gevolge van de COVID-19 crisis (bron: vakbond). Voor de periode van 13 maart tot en met 30 juni 2020 worden de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wel gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.

Ecocheques

Een ecocheque is een cheque bedoeld voor de aankoop van producten en diensten van ecologische aard, die zijn opgenomen in de bij de interprofessionele CAO nr. 98 gevoegde lijst.

De basis voor de berekening van de ecocheques is opgenomen in CAO nr. 98. Deze CAO voorziet in de volgende gelijkgestelde periodes:

  • de periodes van jaarlijkse vakantie;
  • moederschapsverlof;
  • dagen gedekt door het gewaarborgd loon wegens ziekte.

 

In sommige sectoren werd de gelijkstelling fors uitgebreid met periodes van schorsing van de overeenkomst waar de cao nr. 98 oorspronkelijk niet in voorziet, terwijl men zich in andere sectoren beperkt tot het overnemen van de voorwaarden van het interprofessionele akkoord.

Voorbeeld 1: PC 124 (bouwbedrijf)

Elke voltijds tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode ontvangt één keer per jaar in de loop van de maand mei een ecocheque van 100 EUR.

Impact tijdelijke werkloosheid COVID-19

De gelijkstellingen voorzien in CAO nr. 98 worden in dit PC uitgebreid met de wettelijke vakantiedagen, de rustdagen toegekend in het kader van de arbeidsduurvermindering en de dagen tijdelijke werkloosheid.

Het bedrag van de ecocheques blijft dus gelijk.

Voorbeeld 2: PC 200 (aanvullend paritair comité voor de bedienden)

Voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen in de loop van de maand juni ecocheques van 250 EUR. Voor de deeltijdse bedienden worden de ecocheques toegekend volgens bepaalde schijven.

Impact tijdelijke werkloosheid COVID-19

In het PC 200 wordt uitdrukkelijk verwezen naar de in CAO nr. 98 gelijkgestelde periodes. Aangezien de dagen tijdelijke werkloosheid niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in CAO nr. 98, zijn deze dagen dus niet gelijkgesteld en zal het bedrag van 250 EUR pro rata verminderd worden.

Jaarlijkse premie

Verschillende PC’s voorzien ook in de toekenning van een jaarlijkse premie wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Voorbeeld 1: PC 100 (aanvullend paritair comité voor de werklieden)

De arbeiders ontvangen een jaarlijkse premie van 31 x het basisuurloon in voege op 1 december van het betrokken jaar.

Impact tijdelijke werkloosheid COVID-19

Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt toegekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde prestaties tijdens het kalenderjaar. De tijdelijke werkloosheid COVID-19 werd door de sociale partners niet opgenomen in de lijst van de gelijkgestelde periodes. Bijgevolg zal er dus een vermindering zijn van het bedrag van de jaarlijkse premie voor de periodes tijdelijke werkloosheid COVID-19.

Voorbeeld 2: PC 201 (zelfstandige kleinhandel)

De voltijdse bediende met een volledige referteperiode heeft jaarlijks recht op een premie van 188 EUR bruto. Voor de deeltijdse werknemers wordt deze premie geproratiseerd.

Impact tijdelijke werkloosheid COVID-19

De jaarlijkse premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode. Met effectieve en gelijkgestelde dagen worden bedoeld: de dagen effectieve prestaties of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde prestaties (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

Ook hier zal er dus geen impact zijn en zal het bedrag van de jaarlijkse premie niet worden verminderd op basis van de periodes tijdelijke werkloosheid COVID-19.

Maaltijdcheques

Tengevolge van de coronaviruscrisis hebben sommige sectoren extra maatregelen genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval in het PC 120 voor de textielnijverheid.

Op basis van de recent afgesloten CAO van 7 april 2020 houdende sectorale maatregelen in het kader van de coronaviruscrisis (reg. nr. 158.546) wordt het patronaal aandeel in de maaltijdcheques verhoogd met 2 EUR voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 14 mei 2020.

Minimumbepalingen

Bovenstaande sectorale bepalingen zijn echter slechts minimumbepalingen. Dit impliceert dat u hier kan van afwijken in het voordeel van uw werknemer en de periode van tijdelijke werkloosheid toch kan gelijkstellen voor de berekening van het bedrag van de ecocheques, jaarlijkse premie en de eindejaarspremie.

Partena Professional kan u hiermee helpen. Neem voor meer informatie gerust contact op met uw loonbeheerder.

 

Bron :

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de ecocheques (reg. nr. 134.425), van kracht van 1 juli 2016 voor onbepaalde duur (PC 200);
  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques;
  • Nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2020 houdende sectorale maatregelen in het kader van de coronaviruscrisis (reg. nr. 158.546), van kracht van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 (PC 120);
  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017 (reg. nr. 142.983), van kracht van 1 december 2017 voor onbepaalde duur (PC 100);
  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 (reg. nr. 142.096), van kracht van 1 augustus 2017 voor onbepaalde duur (PC 201).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.