Coronavirus: Corona-ondersteuningspremie

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Met dit voorstel tot besluit van de Vlaamse Regering wordt de sluitingspremie verlengd voor alle ondernemingen die verplicht volledig gesloten blijven ten gevolge van de coronavirusmaatregelen. Daarnaast wordt ook ingezet op een ondersteuningspremie voor ondernemingen die bij de doorstart na de versoepeling van de coronavirusmaatregelen een omzetdaling van meer dan 60 procent ervaren.

Voor wie ?

Ondernemingen en zelfstandigen die verplicht moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen, kunnen reeds een beroep doen op de corona-hinderpremie (zie hier over de infoflash over de Vlaamse hinderpremie). Ondernemingen en hun toeleveranciers die wél nog werken of handelszaken die openblijven maar door de maatregelen een groot omzetverlies lijden, komen in aanmerking voor een compensatiepremie van de Vlaamse overheid. (zie hier over de infoflash over de Vlaamse compensatiepremie).

Met dit ontwerp van besluit worden enkele aspecten van de hinderpremie en de compensatiepremie gewijzigd, en wordt een Corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. Deze ondersteuningspremie is van toepassing op ondernemingen binnen het toepassingsgebied van de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie (ongeacht of ze deze hebben aangevraagd of niet).

Inhoud

Belangrijkste wijzigingen besluit Corona Compensatiepremie:

  1. Startende zelfstandigen die in 2019 geen volledig beroepsinkomen hadden worden gelijkgesteld met zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep gelet op het verwachte beroepsinkomen vermeld in het financieel plan;
  2. Het cumulverbod van de corona compensatiepremie met de achtergestelde lening van de PMV wordt gewijzigd zodanig dat dit verbod enkel geldt bij een achtergestelde lening van meer dan 75.000 euro.

 

Belangrijkste wijzigingen besluit Corona Hinderpremie:

  1. De bijkomende sluitingspremie zal worden toegekend voor wie verplicht gesloten moet blijven.
  2. De bijkomende sluitingspremies na 8 juni zullen enkel worden uitgekeerd aan ondernemingen die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen verplicht volledig gesloten zijn.
  3. De initiële aanvraag tot steun dient ingediend te worden tegen uiterlijk 30 juni 2020.

 

Corona ondersteuningspremie

Met dit voorstel tot besluit wordt de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. Deze premie is gericht op ondernemingen die bij doorstart of heropstart van hun zaak een daling hebben van meer dan 60% van hun omzet.

De doelgroep zijn de ondernemingen binnen het toepassingsgebied van de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie (ongeacht of ze deze hebben aangevraagd of niet).

Enkel ondernemingen met een actieve bedrijfsvoering in de doorstartperiode komen in aanmerking voor deze forfaitaire subsidie.  Met betrekking tot de doorstartperiode wordt er onderscheid gemaakt naargelang het toepassingsgebied van de corona compensatiepremie en de corona hinderpremie:

 

  • Voor ondernemingen die niet geconfronteerd werden met een verplichte sluiting (toepassingsgebied corona compensatiepremie) geldt als doorstartperiode de periode van 1 mei tot 31 mei 2020.
  • Voor de ondernemingen die wél geconfronteerd werden met een verplichte sluiting (toepassingsgebied corona hinderpremie) geldt als doorstartperiode de eerste maand volgend op het opheffen van deze verplichte sluiting.
  • Voor de ondernemingen die na het opheffen van deze verplichte sluiting vrijwillig gesloten bleven, doch heropenden is de doorstartperiode de maand volgend op de heropening en uiterlijk de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit besluit (22/06/2020).

Ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie vallen dienen hun zaak heropend te hebben binnen de periode van een week na het opheffen van deze verplichte sluiting of uiterlijk een week na publicatie van dit besluit (22/06/2020).

Hoeveel?

De forfaitaire premie bedraagt 2.000 euro. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de premie 1.000 euro.

De forfaitaire premie wordt verhoogd als de onderneming beschikt over één of meer

bijkomende exploitatiezetels met minstens 1 voltijdsequivalent werknemer ingeschreven bij de RSZ,

en dit beperkt tot maximaal vier bijkomende exploitatiezetels in het Vlaams Gewest.

Hoe aanvragen?

De aanvragen voor de corona ondersteuningspremie worden ingediend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Opgelet!

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020

 

Bron :

 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelengenomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart  2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus;

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.