Coronavirus : compensatie van werkgeversbijdragen voor bepaalde werkgevers (Horeca, evenementen en kermisattracties)

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat een regeling invoert voor bepaalde werkgevers in de vorm van een premie die de kwartaalbedragen voor het 3de kwartaal van 2020 compenseert. 

Het gaat om een vrijstelling in de vorm van een premie, die gelijk is aan de basiswerkgeversbijdragen. Het bedrag wordt verminderd met de RSZ-verminderingen en vermeerderd met verschuldigde solidariteitsbijdragen op studentenarbeid. 

De maatregel is van toepassing op:

- de inrichtingen in de horecasector, inrichtingen die vallen onder PC 302 voor het hotelbedrijf en andere eet- en drankgelegenheden*

- de werkgevers in de sector van evenementen en spektakel (wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités)

- de werkgevers die werkzaam zijn als exploitant van kermisattracties.

 De premie zal worden berekend eerst op basis van de cijfers voor het 1ste kwartaal, daarna op basis van de cijfers voor het 3de kwartaal 2020.

De bedoeling van deze maatregel is om liquiditeitsproblemen van de werkgevers te beperken en om ontslagen te voorkomen. 

We nemen in een toekomstige infoflash contact met u op om u de details van deze nieuwe maatregel te laten weten wanneer deze bekend worden.

* bedoeld in artikel 6, § 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met uitzondering van de eet- en drankgelegenheden en grootkeukens bestemd voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen.

 

Bron: persbericht van Ministerraad; voorontwerp van wet houdende toekenning van een premie aan bepaalde categorieën van werkgevers voor de betaling van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bedragen voor het derde kwartaal 2020

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.