Coronavirus: aanvullende vergoeding tijdelijke werklozen

Auteur: Yves Stox (Legal Expert)
Datum:

U kunt als werkgever een aanvullende vergoeding toekennen aan tijdelijk werkloze werknemers. Die aanvullende vergoeding komt dan bovenop de werkloosheidsuitkeringen toegekend door de RVA, de bijkomende RVA-aanvulling van 5,63 euro per dag en eventueel een sectorale aanvulling betaald door het fonds voor bestaanszekerheid of de werkgever. De werkloosheidsuitkering van de werknemer komt hierdoor niet in het gedrang.

De aanvullende werkloosheidsvergoeding is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Wel moet u als werkgever bedrijfsvoorheffing inhouden aan 26,75 %.

RSZ-bijdragen: Vrijstelling

Standaardvoorwaarden

In de regel aanvaardt de RSZ een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen als vier voorwaarden zijn vervuld:

  1. De werknemer ontvangt een socialezekerheidsuitkering (zoals werkloosheidsuitkeringen);
  2. De vergoeding van de werkgever is een aanvulling bij die socialezekerheidsuitkering, zodat de werkgever het verlies van beroepsinkomsten van de werknemer of de toename van de kosten compenseert (in toepassing van Cassatie 25 maart 2019, link);
  3. Het brutobedrag van die aanvullende vergoeding  is niet hoger dan de socialezekerheidsuitkering;
  4. De werkgever maakt geen onderscheid tussen de tot een zelfde categorie behorende werknemers (in toepassing van art. 45 RSZ-wet).

Deze basisvoorwaarden worden al eens bekritiseerd omdat ze verder gaan dan wat de wettekst voorschrijft.

Coronamaatregel: aangepaste voorwaarde

De RSZ heeft aangekondigd om soepeler te zijn voor werkgevers die werknemers ingevolge de corona-maatregelen in tijdelijke werkloosheid geplaatst hebben. Zij kunnen een aanvulling bij de RVA uitkering toekennen, zonder dat daarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, door maar één voorwaarde na te leven.

De RSZ stelt als enige voorwaarde dat de som van de werkloosheidsuitkering die de werknemer zal ontvangen en de aanvulling door de werkgever niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer meer zou ontvangen dan wanneer hij of zij gewerkt had. Als uitgangspunt gelden daarvoor de bruto belastbare bedragen.

De RSZ aanvaardt een vrijstelling enkel indien alle werknemers van dezelfde categorie gelijk worden behandeld. Dat kan bijvoorbeeld door alle werknemers te compenseren tot hetzelfde percentage van het bruto belastbaar loon of hetzelfde forfaitaire bedrag toe te kennen.

Aandachtspunten:

  • Hou rekening met de werkloosheidsuitkeringen toegekend door de RVA, de bijkomende RVA-aanvulling van 5,63 euro per dag en eventueel een sectorale aanvulling betaald door het fonds voor bestaanszekerheid of de werkgever.
  • Hou bij de vergelijking enkel rekening met het loon onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen (13,07% werknemersbijdrage en 25% werkgeversbijdrage).
  • Voor werknemers met een variabel loon kan er rekening mag gehouden worden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden, bijvoorbeeld de voorbij twaalf kalendermaanden.
  • De definitieve bedragen van de werkloosheidsuitkering zijn niet onmiddellijk bekend op het einde van elke maand. De RSZ staat toe dat als zou blijken dat de aanvullingen die voor de maand maart 2020 worden toegekend te hoog zijn, de werkgever compenseert door de aanvullingen voor de eerstvolgende maanden te verlagen.

Fiscaal: 26,75% bedrijfsvoorheffing

Op alle uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dat geldt voor de werkloosheidsuitkering, , de bijkomende RVA-aanvulling van 5,63 euro per dag, de sectorale aanvulling, en dus ook voor de vrijwillige aanvullende vergoeding toegekend door de werkgever.

Maak werknemers wel bewust dat de bedrijfsvoorheffing niet meer is dan een voorschot. De aanvullende vergoeding zal uiteindelijk standaard worden belast tegen de progressieve tarieven, net zoals de lonen en de werkloosheidsuitkeringen. Het zou dus best kunnen dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet zal volstaan om de finale belastingschuld te dekken. Dat hangt natuurlijk af van de persoonlijke situatie van de individuele werknemer.

Wij helpen u

Hebt u vragen hoe u het bedrag van de aanvullende vergoeding best bepaald? Een forfaitair brutobedrag per dag of een meer individuele aanpak die vertrekt vanuit het netto-inkomen van de werknemer? Sluit u best een collectieve arbeidsovereenkomst af? Of is een eenzijdige verbintenis beter gepast in uw situatie? Aarzel niet om ons uw vragen te stellen via legalpartners@partena.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.