Coronacrisis: steunmaatregel voor de hotelsector

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De hotelsector krijgt een extra vermindering van werkgeversbijdragen, maar enkel voor het 2e kwartaal 2021.    

Een tijdelijke doelgroepvermindering

De vermindering is bedoeld als steunmaatregel voor de tewerkstelling in de hotelsector in het 2e kwartaal 2021.

Qua bedrag is het de grootst mogelijke vermindering: de volledige basis-werkgeversbijdrage wordt vrijgesteld (25,00%).

Welke werkgevers?

De hotelsector afbakenen

De hotelsector in deze context bestaat uit de werkgevers die:   

 • ressorteren onder het paritair comité van de horeca (PC 302, werkgeverscategorie 017 of 317)
 • EN als hoofdactiviteit hebben het uitbaten van een hotel of het verschaffen van accommodatie, of een vestigingseenheid hebben met deze activiteit.  

Daling omzet of loonmassa

Om het recht te openen op de vermindering moet de werkgever een daling kennen van minstens 60% van de normale activiteit, als volgt:   

 • btw-plichtige werkgevers:  omzetdaling van minstens 60% in het 2e kwartaal 2021 tegenover in het 2e kwartaal 2019
 • niet-btw-plichtige werkgevers: daling van de (aan de RSZ aangegeven) loonmassa met minstens 60% in het 2e kwartaal 2021 tegenover het 2e kwartaal 2019

Aangezien de omzet resp. loonmassa van het 2e kwartaal 2021 deel uitmaakt van de vergelijking,  kan de controle pas gebeuren na afsluiten van het 2e kwartaal 2021 en bijgevolg na registratie van de dmfa voor dit kwartaal.

Voor btw-plichtige werkgevers kan de omzetdaling gecontroleerd worden op basis van de btw- aangiftes, voor andere werkgevers kan de daling van de loonmassa gecontroleerd worden op basis van de dmfa.

De omzetdaling wordt bekeken op niveau van de volledige juridische entiteit, d.w.z. dat eventuele andere activiteiten dan het hotel (bv. restaurant) meetellen in de vergelijking.

We verwachten we nog een instructie van de RSZ over de controle op deze voorwaarden.

Welke werknemers?

De vermindering is toepasbaar voor vijf werknemers per vestigingseenheid die een hotel uitbaat of accommodatie verschaft, zoals omschreven in het toepassingsgebied.

Bijkomende voorwaarden

Om het recht op deze vermindering te verzekeren, moet de werkgever tegelijk voldoen aan vier bijkomende voorwaarden:

 1. Elke werknemer waarvoor hij de doelgroepvermindering toepast ononderbroken in dienst houden tussen 1 april en 30 juni 2021,  behalve als die werknemer:
 • zelf ontslag neemt
 • wegens dringende reden wordt ontslagen
 • tijdskrediet/thematisch verlof opneemt
 1. In 2021 een concreet en individueel opleidingsaanbod doen aan alle werknemers

(in tijdelijke werkloosheid of aan het werk, met of zonder doelgroepvermindering).

Het aanbod moet slaan op minstens 5 volledige opleidingsdagen per voltijds equivalente werknemer, d.i. een voltijdse werknemer met volledige prestaties. Voor deeltijdse werknemers kan het aantal opleidingsdagen proportioneel verminderd worden in verhouding tot de contractuele arbeidsduur.

 1. In 2021 geen van de volgende acties uitvoeren:
 • uitkering van dividenden aan aandeelhouders
 • uitkering van bonussen aan leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming
 • inkoop van eigen aandelen
 1. De ondernemingsraad (bij ontstentenis in dalende volgorde de vakbondsafvaardiging resp. de werknemers zelf) informeren over de toepassing van deze maatregel in de onderneming en de voorwaarden, inzonderheid over het opleidingsaanbod. De reglementering spreekt ook van overleg met de werknemers(vertegenwoordiging): in de praktijk slaat dit vooral op de organisatie van de opleiding.

Het is onduidelijk hoe deze voorwaarden zullen gecontroleerd worden, ook hier is het wachten op een instructie van de RSZ.

 

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 epidemie, BS 13 april 2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.