Corona: studentenarbeid 2de kwartaal 2020: fiscale gevolgen

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

De uren die als student worden gewerkt van 1 april tot 30 juni 2020 worden niet meegeteld in het jaarlijkse contingent van 475 uren. Ondertussen werden de nodige wetgevende initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat deze neutralisering geen onaangename fiscale verrassingen tot gevolg heeft.

Geen bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van de student

Volgens de klassieke regel is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen die aan studenten worden betaald of toegekend wanneer aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • de student werd aangeworven op basis van een arbeidsovereenkomst voor studenten;
  • de tewerkstelling mag niet langer duren dan 475 uren aangegeven als tewerkstelling studenten in het kalenderjaar;
  • er mogen geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op deze bezoldigingen, behalve de solidariteitsbijdrage.

Om studenten aan te moedigen om ondernemingen die op volle sterkte draaien te versterken, laat men op vlak van de sociale zekerheid toe dat de uren die als student (onder Dimona ‘STU’) werden gewerkt in het 2e kwartaal 2020 (van 1 april tot 30 juni 2020) worden geneutraliseerd. Deze uren worden niet afgetrokken van het quotum van 475 uren. Op het loon voor deze geneutraliseerde uren wordt enkel een solidariteitsbijdrage ingehouden.

Ondertussen heeft men op fiscaal vlak ervoor gezorgd dat het werken als student in het tweede kwartaal van 2020 niet leidt tot een inhouding van bedrijfsvoorheffing. Het risico dat de grens van 475 uren wordt overschreden door studentenarbeid te presteren in het tweede kwartaal 2020 is immers reëel. Daarom werd via een koninklijk besluit bepaald dat de bezoldigingen die studenten ontvangen voor de uren gewerkt van 1 april tot 30 juni 2020 vrij zijn van bedrijfsvoorheffing en dat deze uren niet aangerekend worden op de teller van 475 uren in 2020.

Kinderen ten laste

Om te vermijden dat studenten door de extra prestaties in het tweede kwartaal 2020 te veel netto-bestaansmiddelen zouden ontvangen om nog langer ten laste te kunnen zijn van hun ouders, werd beslist om geen rekening te houden met de bezoldigingen voor de uren studentenarbeid gepresteerd in de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 bij het bepalen van de bestaansmiddelen.

Voor de bezoldigingen voor de uren studentenarbeid die buiten de periode van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 worden gepresteerd, blijft de normale “vrijstelling” van de eerste schijf van 2.820 euro (inkomstenjaar 2020) gelden.

Gevolgen voor de kinderbijslag?

Als studenten veel werken tijdens de coronacrisis, is het mogelijk dat men volgens de normale regels (een deel van) de kinderbijslag verliest. Om dat te voorkomen hebben de regionale instellingen die de kinderbijslagen toekennen, voor 2020 een uitzonderingsregeling uitgewerkt. Meer informatie over deze regelingen is terug te vinden op de website student@work.

 

Bronnen: Koninklijk besluit van 18 mei tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid, B.S. 26 mei 2020; Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, Parl. St. Kamer 2019-20, nr. 1174.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.