Collectieve vakantie: de spelregels nogmaals op een rijtje gezet

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

De vakantiedagen in de onderneming kunnen worden bepaald hetzij op collectieve wijze (voor het voltallige personeel) door sluiting van de onderneming, hetzij op individuele wijze via een akkoord tussen de werkgever en elke werknemer.

In deze infoflash beperken wij ons tot de collectieve sluiting van de onderneming. Vervolgens wordt de regeling binnen de bouwsector(PC 124) in detail besproken. Wat betreft de individuele toekenning van de vakantie verwijzen wij naar de Infoflash van 14/06/2013.

De datum van de vakantie en de eventuele verdeling ervan kan worden vastgesteld door de paritaire comités, op voorwaarde dat de Minister van Sociale Voorzorg ten laatste op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de vakantie wordt genomen, over deze beslissingen werd ingelicht.

Om na te gaan of er in uw PC specifieke maatregelen werden genomen, kan u steeds de sectorale informatie  raadplegen (http://partenahr.be/opzoeking_paritair_comite.html).

Indien het PC hieromtrent geen initiatief nam, moet de beslissing om over te gaan tot collectieve sluiting genomen worden door de ondernemingsraad. Op dit niveau moeten er geen termijnen worden gerespecteerd.

Bij gebrek aan een ondernemingsraad of een bepaling ervan zullen de periodes van collectieve sluiting volgen uit een akkoord tussen, enerzijds, de werkgever en, anderzijds, de vakbondsafvaardiging of, bij gebreke hieraan, de werknemers.
Dit akkoord kan eventueel ook bepalen hoe het saldo van de vakantiedagen die gedurende deze periode van collectieve sluiting niet opgenomen werden, moeten worden gebruikt.

De data van collectieve sluiting van de onderneming dienen verplicht in het arbeidsreglement te worden vermeld. Zodra een akkoord wordt bereikt over de periode van collectieve sluiting, moet de werkgever dit aanplakken. Een kopie moet worden verstuurd aan de werknemers en een exemplaar dient te worden overgemaakt aan de dienst toezicht op de sociale wetten die bevoegd is voor de onderneming.

Wanneer de vakantie is vastgelegd voor het voltallige personeel, kan de individuele werknemer hier niet meer van afwijken door een andere vakantieperiode te kiezen.

Opmerking: Een werknemer die geen recht heeft op zijn volledige betaalde vakantie of die slechts recht heeft op gedeeltelijke vakantie, kan gedurende de periode van collectieve sluiting aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze Infoflash van 28/06/2013.

Binnen de bouwsector dient een onderscheid te worden gemaakt tussen:

  • enerzijds de toekenning van 12 bijkomende rustdagen in het kader van de vermindering van de effectieve arbeidsduur van 40 uur tot een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week;
  • en anderzijds de gewestelijke aanbevelingen betreffende de jaarlijkse vakantiedagen en brugdagen.

Vermindering van de arbeidsduur

In deze sector hebben de sociale partners beslist om de arbeidsduur te verminderen door 12 rustdagen toe te kennen. Het gaat om volgende data:

  • In 2013: dinsdag 2 april, woensdag 3 april, vrijdag 10 mei, vrijdag 16 augustus, maandag 23 december, dinsdag 24 december, donderdag 26 december, vrijdag 27 december, maandag 30 december en dinsdag 31 december 2013 en donderdag 2 januari, vrijdag 3 januari 2014.
  • In 2014: donderdag 17 april, vrijdag 18 april, vrijdag 2 mei, vrijdag 30 mei, maandag 22 december, dinsdag 23 december, woensdag 24 december, vrijdag 26 december, maandag 29 december, dinsdag 30 december en woensdag 31 december 2014, vrijdag 2 januari 2015.

Het betreft hier een verplichte sluiting van alle werven. Wij merken echter wel op dat er van deze regel voor bepaalde categorieën van arbeiders kan worden afgeweken, bv. voor arbeiders die tewerkgesteld worden in ondernemingen die op het ogenblik dat de rustdagen worden toegekend, gewoonlijk een grote activiteit kennen (om de volledige lijst van deze afwijkingen te bekomen en de precieze modaliteiten ervan, kan u steeds de sectorale informatie raadplegen of contact opnemen met het Legal Department, Legal@partena.be).

Jaarlijkse vakantiedagen en brugdagen: gewestelijke aanbevelingen

De brugdagen en de jaarlijkse vakantiedagen voor de collectieve sluitingen van de bouwwerven werden vastgelegd via regionale overeenkomsten (er bestaat hieromtrent geen nationaal akkoord). Deze gewestelijke bepalingen zijn slechts een aanbeveling. De individuele werkgever is dus niet verplicht om deze collectieve sluitingsdagen te respecteren.
Wil hij deze toch volgen en de onderneming gedurende deze periode collectief sluiten, moeten de data in het arbeidsreglement worden vermeld. Hiertoe dient de hierboven vermelde procedure te worden gevolgd.

In het geval dat de onderneming de regionaal vooropgestelde data niet wenst te respecteren, raden wij u aan de sociale inspectie hiervan op de hoogte te brengen.

Bron: KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers, B.S. 11 augustus 1967; C.A.O. van 12 september 2009 betreffende de arbeidsduurvermindering, registratienummer 117344.

Auteur: Leen Lafourt

27/11/2013