Collectieve sluiting in 2020: deel de datum mee vóór 1 januari 2020!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De vakantiedatums binnen een onderneming kunnen individueel worden vastgesteld via een akkoord tussen de werkgever en elke werknemer of collectief (voor het voltallige personeel) in geval van sluiting van de onderneming.

U kiest voor deze laatste manier om vakantiedagen vast te stellen? Vergeet dan niet om uw werknemers uiterlijk op 31 december 2019 op de hoogte te brengen van de collectieve sluitingsperiode van uw onderneming!

Procedure voor het vaststellen van de datums van de collectieve jaarlijkse vakantie

Behalve in het geval dat een bijzondere beslissing wordt genomen in het paritair comité, moet het vaststellen van de datums van collectieve sluiting voortvloeien uit een beslissing van de ondernemingsraad. Bij gebrek aan een ondernemingsraad of een beslissing ervan zullen de periodes van collectieve sluiting vastgesteld worden in een akkoord tussen, enerzijds, de werkgever en, anderzijds, de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek hieraan, de werknemers.

Het akkoord kan desgevallend ook betrekking hebben op het gebruik van het saldo van de vakantiedagen dat tijdens de sluiting niet genomen zou zijn geweest .

Maatregelen tot bekendmaking

De collectieve sluitingsdatums van de onderneming moeten verplicht vermeld worden in het arbeidsreglement. Zodra een akkoord wordt bereikt over het vaststellen van de datums van de collectieve vakantie moet de werkgever dit aanplakken, een kopie ervan bezorgen aan de werknemers en een exemplaar overmaken aan de directie voor het toezicht op de sociale wetten die bevoegd is voor de onderneming.

Ons advies

De reglementering betreffende de jaarlijkse vakantie voorziet niet in een uiterste termijn voor het vaststellen van de collectieve vakantie binnen de onderneming. Uw werknemers kunnen echter vanaf 1 januari 2020 vakantiedagen nemen (op basis van hun prestaties in 2019). Zorg dus ervoor dat u alle vereiste formaliteiten uiterlijk op 31 december 2019 vervuld hebt!

Wij helpen u daarbij door een model ter beschikking te stellen van een bericht betreffende de datums van de collectieve jaarlijkse vakantie in 2020.