Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tewerkstellingssteun (5): de opleidingspremie

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van de regionalisering van de steunmaatregelen voor de werkgelegenheid heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een opleidingspremie gecreëerd. Het gaat niet om een activering (ze kan niet worden afgetrokken van het nettoloon van de werknemer) maar om een forfaitaire premie die is gebaseerd op de werkelijke kosten van de gevolgde opleiding.

Deze premie is een financiële tussenkomst die de kosten moet dekken van de opleiding die wordt gevolgd door bepaalde werknemers die voldoen aan de voorwaarden hieronder.

Voor wie?

Kan het recht openen op de opleidingspremie, de jongere die:

  • jonger is dan 30 jaar op het ogenblik van de aanvraag van de Activa Brussels-kaart (generiek of verminderde arbeidsgeschiktheid) of op de dag vóór de indiensttreding;
  • geen diploma of getuigschrift heeft hoger dan dat van lager secundair onderwijs (geen GHSO);
  • tewerkgesteld is met een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De opleidingspremie is aanvullend bij een Activa-activeringsmaatregel: de jongere moet dus het recht openen op de generieke Activa Brussels of de Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid.  

Voor welke opleidingen

De keuze van de opleiding die het recht opent op de premie gebeurt in overleg tussen u en de werknemer op basis van de behoeften van de werknemer en is uitsluitend of voornamelijk gericht op de huidige of toekomstige functie van de werknemer in uw onderneming.

De opleiding moet dus verband houden met zijn werk.

De lijst van opleidingen die het recht openen op de premie is dezelfde als die van de opleidingen die het recht openen op betaald educatief verlof.

De opleidingspremie kan bovendien worden gecumuleerd met het recht op betaald educatief verlof.

Hoeveel?

De premie bedraagt maximum € 5.000 en moet worden gebruikt tijdens de activeringsperiode (30 of 36 maanden).

Het bedrag van de premie mag de werkelijke kost van de opleiding niet overschrijden

Hoe?

Procedure om de premie aan te vragen

Uiterlijk 20 werkdagen vóór aanvang van de door de werknemer te volgen opleiding, moet u de premie-aanvraag indienen bij Actiris.

Volgende documenten moeten bij de aanvraag gevoegd worden:

  • het naar behoren ingevulde, door Actiris opgestelde aanvraagformulier (www.actiris.be);
  • de door de operator opgestelde documenten die de te volgen opleiding uitvoerig beschrijven;
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Actiris ‘antwoordt’ uiterlijk 20 werkdagen na de ontvangst van de aanvraag. Actiris zal enkel antwoorden indien de aanvraag wordt geweigerd en zal de redenen daarvoor meedelen. Indien u binnen deze termijn van 20 werkdagen geen antwoord krijgt van Actiris betekent dit dat uw aanvraag is aanvaard.

Procedure om de betaling aan te vragen

Uiterlijk 2 maanden na het einde van de door de werknemer gevolgde opleiding moet u een aanvraag tot betaling van de tussenkomst indienen bij Actiris.

Volgende documenten moeten bij de aanvraag gevoegd worden:

  • het naar behoren ingevulde, door Actiris opgestelde betalingsaanvraagformulier;
  • het door de operator afgegeven attest van regelmatige bijwoning van de opleiding;
  • de bewijsstukken van de betaling van de inschrijvingskosten van de opleiding, met inbegrip van de door de operator opgemaakte factuur.

Het bedrag van de premie wordt betaald uiterlijk 2 maanden na het indienen van de betalingsaanvraag.

Inwerkingtreding

Net zoals de activeringsmaatregelen ‘generieke Activa Brussels’ en ‘Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid’, treedt deze maatregel in werking op 1 oktober 2017.

Bronnen: Ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 14.07.2017; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen voor werkzoekenden, BS 21.09.2017.

Auteur: Anne Ghysels

05/10/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.