Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tewerkstellingssteun (4): Activa verminderde arbeidsgeschiktheid

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De nieuwe steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treden in werking op 1 oktober 2017.

Het gaat om 3 activeringsmaatregelen (= aftrek van een uitkering van het nettomaandloon) en een premie:

 • Generieke Activa Brussels
 • Verminderde arbeidsgeschiktheid Activa Brussels
 • Inschakelingscontract
 • Opleidingspremie

Om toegang te hebben tot een van de 3 activeringen moet de werknemer woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U heeft dus toegang tot deze maatregel ongeacht de plaats van uw maatschappelijk zetel of van uw bedrijfszetels. Deze moeten niet noodzakelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn om aanspraak te kunnen maken op de generieke Activa Brussels-maatregel, verminderde arbeidsgeschiktheid Activa Brussels of het inschakelingscontract.

De 4e maatregel is een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid die op 1 oktober 2016 in werking is getreden: de vermindering voor de oudere werknemers (zie onze infoflash van 23 augustus 2016).

In tegenstelling tot bij de activeringsmaatregelen moet de werknemer hoofdzakelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn tewerkgesteld teneinde u het recht te openen op deze RSZ-bijdragevermindering, ongeacht waar hij woonachtig is.

In deze infoflash bespreken we in detail de maatregel ‘Activa verminderde arbeidsgeschiktheid’.

Wie kan aanwerven?

Elke werkgever van de privésector (profit of non-profit) of de openbare sector kan deze maatregel genieten, behalve:

1° de universitaire onderwijsinstellingen voor de aanwerving van een lid van het academische en wetenschappelijke personeel;

2° de andere onderwijsinstellingen die niet tot het universitair onderwijs behoren voor de aanwerving van een lid van het onderwijzend personeel;

3° de federale Staat, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie;

4° de Gemeenschappen of Gewesten, met uitzondering van een onderwijsinrichting voor een werknemer die niet bedoeld is in 1° en 2°;

5° de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

6° de instellingen van openbaar nut of de openbare instellingen die onder het gezag van de entiteiten bedoeld in 3° en 4° vallen, met uitzondering van:

 • de openbare kredietinstellingen;
 • de openbare autonome ondernemingen;
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
 • de openbare instellingen voor het personeel dat ze in dienst nemen als uitzendkracht om het ter beschikking te stellen van gebruikers;
 • de onderwijsinstellingen voor een werknemer die niet bedoeld is in 1° en 2°.

Wie aanwerven?

Opent het recht op de activering van de werkuitkering, de persoon die op de dag voor zijn indiensttreding of op het ogenblik van de aanvraag van de Activa Brussels-kaart gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • niet-werkende werkzoekende sinds 1 dag ingeschreven bij Actiris zijn;
 • verminderd arbeidsgeschikt zijn;
 • niet meer onderworpen zijn aan de (voltijdse of deeltijdse) schoolplicht en nog niet de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt.

Is werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid:

 • de niet-werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming (volgens de wet op de uitkeringen voor personen met een handicap);
 • de niet-werkende werkzoekende die tewerkgesteld was als werknemer van de doelgroep bij een werkgever van het PC 327;
 • de niet-werkende werkzoekende gehandicapte die het recht opent op verhoogde kinderbijslag op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%;
 • de niet-werkende werkzoekende die een attest heeft afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;
 • de werkloze die een permanente arbeidsongeschiktheid van minstens 33% rechtvaardigt, erkend door de geneesheer van de RVA.

Onder welke overeenkomst?

De werknemer moet aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst.

Welk voordeel?

Het voordeel voor u bestaat in een activering van een werkuitkering: u kan een bedrag aftrekken van het nettomaandloon van de werknemer.

Dit bedrag is:

Maandelijks bedrag van de voltijdse werkuitkering

Duur van de toekenning

€ 750

Maand van indiensttreding + 11 maanden

€ 600

Vanaf de 13e maand + volgende 23 maanden

Welke formaliteiten?

Activa Brussels-kaart verminderde geschiktheid

De werknemer moet u een geldige ‘Activa Brussels-kaart verminderde geschiktheid’ voorleggen. Als hij die nog niet heeft op het ogenblik van zijn aanwerving moet hij daartoe een aanvraag doen via het aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website van Actiris (www.actiris.be), uiterlijk op de 30e dag volgend op de datum van indiensttreding.

De ‘Activa Brussels-kaart verminderde geschiktheid’ heeft een geldigheidsduur van 12 maanden. De aanwerving moet plaatsvinden tijdens deze geldigheidsperiode.

Bijlage bij de Activa Brussels-arbeidsovereenkomst

De werknemer moet vervolgens het formulier voor de uitkeringsaanvraag (‘Bijlage bij de arbeidsovereenkomst Activa Brussels’ beschikbaar op www.actiris.be) indienen bij het begin van zijn tewerkstelling en uiterlijk binnen 4 maanden volgend op het begin van de maand van zijn tewerkstelling via zijn betalingskas, samen met een kopie van zijn arbeidsovereenkomst of de bijlage bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. 

ASR

Op het einde van elke maand moet u de ASR scenario 8 (code 20/21) invullen.

Wat in geval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten?

De activering ‘Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid’ wordt niet toegekend aan de werknemer die binnen 12 maanden na zijn vertrek bij een werkgever opnieuw door die werkgever (of groepering van werkgevers) wordt aangeworven.

Wanneer de oorspronkelijke overeenkomst die het recht heeft geopend echter wordt verlengd:

 • aan dezelfde voorwaarden
 • zonder onderbreking (een weekend en een feestdag tussen twee tewerkstellingen worden niet beschouwd als onderbrekingen)
 • door een bijlage

blijven de voordelen behouden volgens dezelfde voorwaarden voor zover de toekenningsperiode van het recht niet is uitgeput.  

Wat in geval van verhuis?

Indien de werknemer in de loop van de tewerkstelling verhuist en dus niet meer woonachtig is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kent Actiris het voordeel van de activering niet langer toe. U kan de werkuitkering dan niet meer aftrekken van het nettoloon van de werknemer.

We raden u daarom aan om er bij uw werknemer die het recht opent op de maatregel ‘Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid’ op aan te dringen dat hij u onmiddellijk op de hoogte brengt van een eventuele verhuis.

Bronnen: ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, B.S. 14.07.2017; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen voor werkzoekenden, BS 21.09.2017.

Auteur: Anne Ghysels

29/09/2017