Brussels Hoofdstedelijk Gewest: laat ons weten of u werknemers tewerkstelt in het kader van ECOSOC

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Sinds 1 januari 2021 kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een premie “inschakelingsbaan in de sociale economie” toe aan bepaalde werkgevers die niet-werkende werkzoekenden aanwerven die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn.

Deze nieuwe maatregel vervangt de DSP en SINE-maatregelen die op 31 december 2020 werden afgeschaft (zie onze infoflash van 12.11.2020).

Heeft u recht op deze premie?

Als u op die datum werknemers tewerkstelde in het kader van een DSP of SINE-maatregel, heeft Actiris contact met u opgenomen om u te informeren over deze nieuwe maatregel, ook "ECOSOC" genoemd.

Indien dit niet het geval is en u deze premie wenst te genieten, delen wij u mee dat u er recht op heeft indien u een Brusselse sociale onderneming bent die als sociale inschakelingsonderneming gemandateerd is.

Raadpleeg de website economie werk brussels voor meer details over de procedure voor erkenning als sociale onderneming en het mandaat.

Hoeveel bedraagt de premie?

Er bestaan twee “ECOSOC”-premies:

 • De doorstromingspremie (artikel 2) bedraagt 33.000 euro per jaar voor een voltijdse werknemer. Ze wordt toegekend voor een maximumduur van 2 jaar.
 • De inschakelingspremie (artikel 3) bedraagt 10.000 euro per jaar voor een voltijdse werknemer. Ze wordt toegekend voor een maximumduur van 5 jaar.

Het bedrag van de premie wordt verminderd naar rato van de arbeidstijd van de werknemer, zonder dat deze minder mag zijn dan halftijds.

Deze premie wordt maandelijks door Actiris aan u betaald. U ontvangt dus elke maand 1/12e van 10.000 euro of 33.000 euro (voor een voltijdse baan). Op het einde van het kwartaal zal Actiris overgaan tot een regularisatie op basis van uw Dmfa-aangifte aan de RSZ.

De premie dekt de loonlast. Deze bestaat uit:

 • het brutoloon van de werknemer;
 • de werkgeversbijdragen aan de RSZ;
 • de eindejaarspremie;
 • het vakantiegeld.

Wie moet u aanwerven om recht te hebben op de premie?

Opent het recht op de premie, de werkzoekende die:

 • gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij Actiris

En:

 • OFWEL niet beschikt over een getuigschrift of diploma van het lager middelbaar onderwijs;
 • OFWEL ingeschreven is bij Actiris als niet-werkende werkzoekende gedurende minstens 2 jaar binnen de laatste 3 jaar voorafgaand aan de indiensttreding EN niet beschikt over een getuigschrift of diploma van het hoger middelbaar onderwijs;
 • OFWEL een verminderde arbeidsgeschiktheid heeft;
 • OFWEL deel uitmaakt van de doelgroepen en begeleiding volgt in het kader van de maatregelen voor APS (begeleiding van doelgroepen met specifieke problemen) en NEET's (jongeren die niet studeren, werken of jobleren) zoals bepaald door Actiris of zoals bepaald in het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerschappen.

De werkzoekende moet op het ogenblik van de aanwerving in het bezit zijn van een Actiris-attest (A6-attest), waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden om het recht te openen op de ECOSOC-premie.

Wat moet u doen?

U moet:

 • de arbeidsovereenkomst binnen de maand na ondertekening aan Actiris bezorgen, alsook het bewijs van het individuele inschakelingsplan per werknemer;
 • uw Payroll Consultant op de hoogte brengen van de aanwerving van werknemers in het kader van de ECOSOC-premie. Uw RSZ-aangiften moeten voor deze werknemers een specifieke code "Gewestelijke tewerkstellingssteun" bevatten. Op basis van deze vermelding in uw DMfa-aangifte aan de RSZ, zal Actiris overgaan tot de driemaandelijkse regularisatie van uw premie.

 

Bronnen: besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 betreffende de maatregel voor inschakelingsbanen in de sociale economie, B.S. 5 juni 2019: www.actiris.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.