Brussels Hoofdstedelijk Gewest: IBO - nieuwe steunmaatregel

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In het kader van de IBO creëert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe steunmaatregel voor de werkgever die een laaggeschoolde werkzoekende die geen werkloosheidsuitkeringen noch een leefloon ontvangt na afloop van zijn IBO aanwerft met een arbeidsovereenkomst.

Als u een persoon met een IBO aanwerft, bent u verplicht om die persoon na afloop van de IBO in dienst te nemen met een arbeidsovereenkomst voor een periode die ten minste gelijk is aan die van de IBO.

Als de persoon geen werkloosheidsuitkering of leefloon ontvangt en laaggeschoold is, kan u een premie aanvragen bij Actiris.

Aan welke voorwaarden moet u als werkgever voldoen?

U hebt toegang tot deze premie als u tot de privésector behoort.

Als u een werkgever uit de overheidssector bent, hebt u toegang tot deze premie als de aanwerving onder contractueel statuut gebeurd. Sommige werkgevers uit de overheidssector zijn uitgesloten van het voordeel van deze premie.

Wie kan voor u het recht openen op deze premie?

 De persoon moet, op het ogenblik dat de IBO wordt afgesloten:

  • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij Actiris;
  • Niet meer leerplichtig zijn;
  • Geen diploma hoger dan het hoger secundair onderwijs hebben (tenzij hij ouder is dan 45 jaar op het ogenblik dat de IBO start);
  • De wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben;
  • Geen werkloosheidsuitkeringen of leefloon ontvangen.

De IBO moet minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden hebben geduurd.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt € 500/maand

Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden dat u de persoon met de IBO heeft tewerkgesteld, met een maximum van 6 maanden, en wordt aangepast in functie van de uurregeling tijdens de IBO.

Als de IBO slechts één maand heeft geduurd, bedraagt de premie € 500, € 400, € 300 of € 250, afhankelijk van de uurregeling die tijdens de IBO wordt toegepast.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

U moet uw premieaanvraag bij Actiris indienen binnen 2 maanden die volgen op het sluiten van de arbeidsovereenkomst (na de IBO).

Uw aanvraag moet hier online worden ingediend.

Inwerkingtreding

De maatregel treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2022 tot instelling van een steun voor individuele beroepsopleiding in de onderneming (FPIe), BS 26.07.2022

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.