Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hulp van Zeus voor bepaalde werkgevers

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Een nieuwe aanwervingssteun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 15 mei 2019: Zeus.

Zeus is de afkorting van ‘Zones van Economische Uitbouw in de Stad’.

Deze steun, die bestaat uit een subsidie, is enkel toegankelijk voor de werkgevers die hun activiteit uitoefenen in bepaalde straten van Brussel en die werkzoekenden aanwerven die in bepaalde Brusselse wijken zijn gedomicilieerd.

Wie maakt aanspraak op Zeus?

De werkgever moet een vestigingseenheid hebben in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De lijst met straten en wijken kan hier worden geraadpleegd. Ze zijn gelegen in de gemeenten Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek.

Bepaalde activiteitensectoren zijn uitgesloten op basis van hun NACE-code (2008).

NACE-CODE 2008

BESCHRIJVING

Uitgezonderd:

Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd:

01.610

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

01.620

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

B

Winning van delfstoffen

In C:

In industrie:

19.100

Vervaardiging van cokesovenproducten

20.600

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

24.100

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

301

Scheepsbouw

33.150

Reparatie en onderhoud van schepen

In G:

In groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen:

47.730

Apotheken

In H:

In vervoer en opslag:

49.410

Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven

In M:

In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten: 

69.102

Activiteiten van notarissen

69.103

Activiteiten van deurwaarders

O

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

P

Onderwijs

Q, uitgezonderd:

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd:

88.104

Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.109

Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

8891

Kinderopvang

88.992

Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.995

Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten

In S:

In overige diensten:

94

Verenigingen

T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

U

Extra-territoriale organisaties en lichamen

 

Wie kan het recht openen op Zeus?

De werkgever moet een persoon aanwerven die is gedomicilieerd in een Zone van Economische Uitbouw in de Stad. Het gaat om dezelfde straten als die waar de vestigingseenheid van de werkgever zich moet bevinden (cf. hoger). De woonplaats en de vestigingseenheid moeten niet noodzakelijk gelegen zijn in dezelfde Zone van Economische Uitbouw in de Stad.

De persoon moet er op het ogenblik van zijn aanwerving sinds minstens 6 maanden gedomicilieerd zijn.

Wat zijn de voorwaarden om Zeus te genieten?

De werknemer moet voltijds aangeworven zijn met een overeenkomst voor onbepaalde tijd of een overeenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2 jaar. 

De werkgever moet hem minstens gedurende twee jaar in dienst houden. 

De werkgever moet Brussel Economie en Werkgelegenheid verwittigen van het vertrek en van elke vermindering van de arbeidsduur van de werknemer binnen de maand na de wijziging van de situatie.

  • In het geval van een vertrek, beschikt de werkgever over een termijn van 6 maanden om hem te vervangen. Wordt de werknemer niet vervangen dan zal de steun evenredig worden verminderd met de duur van zijn tewerkstelling. 
  • In geval van een vermindering van de arbeidsduur, wordt het bedrag van de steun vanaf de wijziging evenredig verminderd met de vermindering. In geval van een vermindering tot minder dan een halftijdse betrekking kan de steun volledig verloren gaan.  

Hoeveel bedraagt Zeus?

De steun bestaat uit een forfaitaire toelage van 3.000 euro voor het 1e jaar en 6.000 euro voor het 2e jaar.

De werkgever maakt aanspraak op:

  • maximum 3 steuntoelagen per kalenderjaar
  • 1 steun per werknemer
  • 1 steun per dossier (in geval van vervanging)

De modaliteiten voor de vereffening van de steun worden verduidelijkt in de toekenningsbeslissing. De steun wordt vereffend in twee schijven. De 1e schijf wordt vereffend na afloop van het 1e jaar van tewerkstelling. De 2e schijf wordt vereffend na afloop van het 2e jaar van tewerkstelling.

Hoe Zeus bekomen?

De werkgever moet een aanwervingssteunaanvraag indienen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, sectie Brussel Economie en Werkgelegenheid. In de loop van de komende dagen zal op hun website een aanvraagformulier worden gepubliceerd.

Brussel Economie en Werkgelegenheid betekent aan de werkgever zijn beslissing tot toekenning (of weigering) binnen 3 maanden na de ontvangst van de aanvraag.

 

Bronnen:

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de aanwervingssteun in de Zones van Economische Uitbouw in de Stad, B.S. 08.02.2019;
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2018 tot bepaling van de zones van economische uitbouw in de stad, B.S. 24.10.2018.