Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de regionalisering van steunmaatregelen gaat van start

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van de 6e staatshervorming en de bevoegdheden die haar werden toevertrouwd, heeft de Brussels Hoofdstedelijke Regering besloten om het landschap van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid te wijzigen en ze gaat alvast van start met de RSZ-doelgroepvermindering 'Oudere werknemers'

Sinds 2014 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor alle verminderingen die overgedragen werden naar de Gewesten:

 • Jonge werknemers;
 • Oudere werknemers;
 • Langdurig werkzoekenden (Activa, DSP, Sine);
 • Werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering;
 • Gesubsidieerde contractuelen;
 • Mentors;
 • Huispersoneel;
 • Artiesten;
 • Onthaalouders.

Het Brussels werkgelegenheidsbeleid wil de nadruk leggen op de doelgroepen, met name de jongeren, de oudere werknemers, de langdurig werklozen en de laaggeschoolde werknemers.

De eerste wijzigingen die doorgevoerd werden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) hebben betrekking op de doelgroepvermindering voor de tewerkstelling van oudere werknemers. De andere verminderingen blijven momenteel ongewijzigd en worden verder toegepast zoals ze op dit ogenblik bestaan.

De wijzigingen aan de doelgroepvermindering 'Oudere werknemers' worden aangekondigd tegen 1 oktober 2016. Deze wijzigingen zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bedoelde werkgevers

Deze wijzigingen zijn van toepassing op de werkgevers die een vestigingseenheid hebben op het grondgebied BHG en die één of meerdere oudere werknemer(s) tewerkstellen.

De werkgever moet behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering (geen wijziging op dat niveau).

Bedoelde werknemers

De nieuwe Brusselse doelgroepvermindering zal toegekend worden mits de werknemer voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Minimum 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal (in plaats van 54 momenteel);
 • Maximum 64 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal (momenteel geen hogere leeftijdsgrens);
 • Een driemaandelijks referentieloon hebben dat lager is dan € 12.000 (in plaats van momenteel € 13.669,09);
 • Tewerksgesteld zijn in een vestigingseenheid in het BHG.

Bedrag van de vermindering

Het BHG wijzigt het principe van het voordeel niet: het betreft nog steeds een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

We geven de wijzigingen weer in een vergelijkende tabel:

Leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal

Driemaandelijks bedrag van de vermindering[1]

 

Tot 30 september 2016

Vanaf 1 oktober 2016

54 jaar

€ 400

-

55 jaar

€ 400

€ 400

56 jaar

€ 400

€ 400

57 jaar

€ 400

€ 400

58 jaar

€ 1000

€ 1000

59 jaar

€ 1000

€ 1000

60 jaar

€ 1000

€ 1000

61 jaar

€ 1000

€ 1000

62 jaar

€ 1500

€ 1500

63 jaar

€ 1500

€ 1500

64 jaar

€ 1500

€ 1500

65 jaar en meer

€ 800

-

De toepassingsmodaliteiten voor de maatregel werden niet gewijzigd door het BHG en worden verder toegepast zoals ze op dit ogenblik bestaan (berekeningswijze van het bedrag van de vermindering voor de deeltijdsen, regels voor het cumuleren van verminderingen, ...).

Overgangsmaatregelen

Het BHG voorziet geen enkele overgangsmaatregel. Dit betekent dat de federale maatregel zoals deze momenteel wordt toegepast op 30 september 2016 gewoon zal stopgezet worden en op 1 oktober 2016 vervangen zal worden door de Brusselse maatregel voor uw werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid in het BHG.

Dit zal geen grote impact hebben behalve voor de werknemer die u momenteel tewerkstelt en die:

 • hetzij momenteel 54 jaar is en geen 55 is op het einde van K4/2016

Voorbeeld: u stelt momenteel een werknemer tewerk die 54 jaar geworden is op 1 augustus 2016. Indien de loongrens nageleefd wordt (€ 13.669,09/kwartaal), geniet u een vermindering van € 400 voor K3/2016.

Vermits hij geen 55 jaar is op het einde van K4/2016, komt u voor hem niet in aanmerking voor de Brusselse vermindering ‘oudere werknemer’.

U zal hier pas recht op hebben vanaf K3/2017 vermits hij 55 jaar zal zijn op 1 augustus 2017. Hij zal dus 55 jaar zijn op de laatste dag van dat kwartaal. Zijn driemaandelijks referentieIoon mag evenwel niet meer bedragen dan € 12.000.

 •  hetzij 65 jaar is of ouder: vanaf 1 oktober 2016 zal u voor hem niet meer in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering ‘oudere werknemers’.

Bron: voorontwerp van besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen.

[1] Voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties over het kwartaal.

Auteur: Anne Ghysels

23/08/2016