Bonus cao nr. 90: grensbedragen 2020

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het geïndexeerde sociale en fiscale grensbedrag van de bonus cao nr. 90 voor 2020 is gekend.

Principe

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 hebben de sociale partners een bonussysteem ingevoerd, dat beter bekend staat als ‘cao nr. 90' of 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’.

Aan de werknemer kan in dit kader en onder bepaalde voorwaarden, een bonus worden toegekend die een specifieke sociale en fiscale behandeling geniet. 

Sociaal grensbedrag

Het geïndexeerd sociaal grensbedrag bedraagt 3.413 EUR in 2020 (grensbedrag 2019: 3.383 EUR).

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 is niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen voor zover het sociaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden.

De werknemer is daarentegen wel een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd. In hoofde van de werkgever is de bonus onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %.

Indien de effectief toegekende bonus het grensbedrag overschrijdt, zal het overschrijdende gedeelte onderworpen worden aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Fiscaal grensbedrag

Het geïndexeerde fiscale grensbedrag bedraagt 2.968 EUR in 2020 (onder voorbehoud van bevestiging door de administratie – grensbedrag 2019: 2.942 EUR). 

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt vrijgesteld van personenbelasting voor zover het fiscaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden. Dit betekent dat er geen bedrijfsvoorheffing op de bonus wordt ingehouden zolang het fiscaal grensbedrag wordt gerespecteerd.