Bonus 2018 – onderworpen aan rsz?

Auteur: Els Poelman - Yves Stox
Datum:

Het jaareinde nadert snel en u overweegt een bonus toe te kennen voor de prestaties geleverd in 2018? Hou dan rekening met de extra kost verbonden met de RSZ-bijdragen en het vakantiegeld. Een bonus is niet steeds onderworpen aan RSZ-bijdragen. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. We zetten ze nog eens even op een rijtje voor u.

RSZ-BIJDRAGEN: VIER VOORWAARDEN

RSZ-bijdragen zijn verschuldigd op het brutoloon van de werknemer, zowel het vast maandloon als variabele verloning. Daarvoor wordt teruggegrepen naar het begrip “loon” zoals gedefinieerd door de loonbeschermingswet. Het gaat om (I) het loon in geld, of de in geld waardeerbare voordelen, (II) waarop de werknemer recht heeft (III) ingevolge zijn dienstbetrekking en (IV) ten laste van de werkgever, ook als de voordelen niet worden toegekend als tegenprestatie voor arbeidsprestaties.

DE BONUS

Een bonus is vaak een geldbedrag. De eerste voorwaarde is dan vervuld. Een bonus kan ook bestaan uit bijvoorbeeld aandelenoptie of de winstpremie. In dat geval gelden specifieke regels.

De tweede voorwaarde – een recht van de werknemer – is ruim. Het recht op de cash bonus volstaat. Of de cash bonus al dan niet is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of een bonusplan is niet relevant. Dat het gaat om een “liberaliteit”, zodat de werknemer in de toekomst niet automatisch recht heeft op een bonus, evenmin.

Ook de derde voorwaarde is ruim. RSZ-bijdragen zijn niet alleen verschuldigd op het loon betaald als tegenprestatie voor de verrichte arbeid. Ook een premie die losstaat van de arbeidsprestaties is onderworpen aan RSZ-bijdragen.

De laatste voorwaarde is eigenlijk het meest relevant in deze discussie, maar ook het meest complex. Recent paste de RSZ de omschrijving aan. Het lijkt te gaan om een verruiming, ook al werd de wetgeving niet aangepast.

DE RECENTE POSITIE VAN DE RSZ

Een voordeel is niet alleen ten laste van de werkgever wanneer de werkgever de financiële kost van het voordeel draagt. Dat kan het geval zijn wanneer de werkgever zelf de cash bonus uitbetaalt, maar ook wanneer een andere vennootschap de financiële kost van het voordeel doorrekent aan de eigenlijke werkgever.

Maar stel nu dat niet u, maar een andere onderneming binnen de groep, de cash bonus toekent aan uw werknemers zonder u hiervoor een factuur te presenteren. U draagt dus niet de financiële kost van het voordeel. Ook dan zijn RSZ-bijdragen verschuldigd indien – zo stelt de RSZ – “de toekenning het gevolg is van de prestaties geleverd in het kader van de arbeidsovereenkomst die met die werkgever werd afgesloten of verband houdt met de functie die de werknemer bij die werkgever uitoefent.”

Eerder zette het Hof van Cassatie al eens de puntjes op de i. Uit de boekhouding mag dan al blijken dat een derde en niet de werkgever de financiële last van het voordeel draagt, toch zijn RSZ-bijdragen verschuldigd als de werknemer zich kan richten naar de werkgever om het voordeel te claimen. Die juridische aanspraak van de werknemer ten opzichte van zijn of haar werkgever is dus voldoende opdat RSZ-bijdragen zijn verschuldigd (Hof van Cassatie, 10 oktober 2016, S.15.0118.N, raadpleegbaar op www.juridat.be).

De RSZ lijkt een stapje verder te gaan en zo de onderwerping aan RSZ-bijdragen te verruimen. Ook als de werkgever niet het aanspreekpunt is voor de werknemer, zijn RSZ-bijdragen verschuldigd. Of deze interpretatie ook door de rechters zal worden toegepast, is nu nog niet duidelijk. De wetgeving is in ieder geval niet verruimd.

LOONKOST: DENK OOK AAN HET VAKANTIEGELD

U moet bij het bepalen van de budgetten niet alleen rekening houden met de werkgeversbijdragen (25% basisbijdrage). U zal in de regel ook vakantiegeld verschuldigd zijn over de bonus (van de bediende). Het enkel en dubbel vakantiegeld over “veranderlijk loon” bedraagt +/- 15,668% van de variabele verloning. In heel specifieke situaties is geen vakantiegeld verschuldigd. Dat bekijken we graag verder met u.

CONTACTEER ONS

Vraagt u zich af of er RSZ-bijdragen verschuldigd zijn op een door u toegekend of ontvangen voordeel? En wat met het vakantiegeld? Aarzel niet om ons uw vragen te stellen via legal.partners@partena.be.