Binnenkort omstandigheidsverlof om zich te laten vaccineren!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De Nationale Arbeidsraad heeft een positief advies uitgebracht over een voorontwerp van wet betreffende de invoering van omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19.

Wat houdt het voorontwerp van wet in?

De werknemer heeft het recht om, met behoud van zijn normale loon, van het werk afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is om een vaccin tegen het COVID-19 coronavirus toegediend te krijgen.

Om recht te hebben op loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen. De werknemer moet dit verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. De voorlegging van een uitnodiging om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt als voldoende bewijs.

Deze reglementering is van toepassing vanaf de dag van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2021. Deze einddatum kan bij koninklijk besluit worden gewijzigd, maar deze datum mag niet later vallen dan 1 juli 2022.

Wat zegt de Nationale Arbeidsraad?

De Nationale Arbeidsraad heeft een positief advies uitgebracht over dit voorontwerp van wet. De Raad merkt eveneens op dat hij dit advies uitbrengt zonder over alle elementen van de vaccinatiestrategie te beschikken. Hij is bijvoorbeeld niet op de hoogte van de wijze waarop burgers zullen worden uitgenodigd, hoe lang op voorhand deze uitnodiging zal verstuurd worden, wat de inhoud van de uitnodiging zal zijn, of burgers zelf een tijdstip kunnen kiezen, …

Daarnaast stelt de Nationale Arbeidsraad de volgende aanpassingen voor:

  • de werknemer moet de werkgever vooraf en zodra het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie hem bekend is, daarvan in kennis stellen;
  • als bewijs moet de werknemer de werkgever, naast de uitnodiging om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, de bevestiging van de afspraak verstrekken waaruit plaats en uur blijkt, voor zover deze eenvoudig beschikbaar is voor de werknemer.

Het vervolg?

De tekst van het voorontwerp van wet dat voor advies aan de Nationale Arbeidsraad is voorgelegd, is nog niet definitief. Wijzigingen zijn nog altijd mogelijk. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere stand van zaken met betrekking tot dit voorontwerp van wet.

Belangrijk!

In geen geval kunnen werkgevers hun werknemers verplichten zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. Dit vaccin is immers niet verplicht en wordt alleen op vrijwillige basis toegediend.

Bron: advies nr. 2199 van de Nationale Arbeidsraad - Invoering van omstandigheidsverlof voor vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.