Bijverdienen met behoud van pensioen: aanzienlijke versoepeling vanaf 2013

Auteur: Elien De Clercq
Datum:

De ministerraad heeft een wetsontwerp en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd die de bestaande regels voor bijverdienen met behoud van pensioen versoepelen. Onder voorbehoud van een positief advies van de Raad van State zal de nieuwe regeling vanaf inkomstenjaar 2013 van kracht gaan.   

De versoepeling van de toegelaten beroepsactiviteit voor gepensioneerden is een van de regeringsmaatregelen die erop gericht zijn mensen langer aan het werk te houden.

Vanaf het inkomstenjaar 2013 zullen gepensioneerden, naargelang hun leeftijd en loopbaan, meer of onbeperkt mogen bijverdienen. Daarnaast wordt de sanctie in geval van overschrijding van de inkomensgrenzen versoepeld en verdwijnt de aangifteplicht, zowel voor de gepensioneerden als hun werkgevers.

Gepensioneerden van 65 jaar of ouder zullen onbeperkt mogen bijverdienen op voorwaarde dat ze minstens 42 jaar gewerkt hebben (als werknemer, zelfstandige, ambtenaar …). Voor deze categorie van gepensioneerden worden de bestaande inkomensgrenzen dus afgeschaft.

Voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar of met een loopbaan van minder dan 42 jaar blijven de huidige inkomensgrenzen van toepassing maar zullen deze voortaan geïndexeerd worden. In 2013 wordt een indexering van 2 % toegepast, vanaf 2014 zullen de inkomensgrenzen de automatische indexering voor werknemers volgen.

Bij overschrijding van deze inkomensgrenzen met minder dan 25 % (vroeger 15 %) wordt het pensioen proportioneel verminderd. Een hogere overschrijding zal aanleiding geven tot een volledige schorsing van het pensioen.

De aangifteplicht bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of Rijksdienst voor sociale verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) voor gepensioneerden die een beroepsactiviteit starten of verderzetten verdwijnt vanaf 2013. De vrijstelling van aangifte geldt zowel voor de gepensioneerde zelf als voor de werkgever.

Enkel in die gevallen waarin de pensioeninstellingen niet over voldoende gegevens beschikken (bijv. bij de uitoefening van een bestuursmandaat of in geval van beroepsactiviteiten in het buitenland), blijft de aangifte verplicht. 

Zoals reeds hoger vermeld, zal het wetsontwerp en ontwerp van koninklijk besluit pas in werking treden van zodra de Raad van State groen licht heeft gegeven.

Auteur: Elien De Clercq

21/01/2013