Bijkomende informatie over de BTW op niet-therapeutische zorgen, geldig vanaf 1/01/2022

Auteur: Nathalie Boero (Legal Expert)
Datum:

In verband met de BTW-vrijstelling voor diensten die worden geleverd door (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en persoonlijke medische verzorging, heeft de FOD Financiën een omzendbrief gepubliceerd waarin wordt verduidelijkt welke zorgen vrijgesteld blijven van BTW en welke zorgen vanaf 1 januari 2022 BTW-plichtig worden (Circulaire 2021/C/114 met betrekking tot de vrijstelling van de belasting inzake persoonlijke medische verzorging, verstrekt door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging).

BTW-vrijstelling niet enkel voor gereglementeerde medische en paramedische beroepen

De twee voorwaarden die moeten vervuld zijn voor de toepassing van de BTW-vrijstelling zijn: handeling met een therapeutisch doel, uitgevoerd door een zorgverstrekker, beoogd door het BTW-Wetboek.

De vrijstelling geldt niet meer uitsluitend voor beoefenaars van gereglementeerde medische of paramedische beroepen. Zorgverleners met een gelijkwaardige kwalificatie door een aangepaste opleiding (ook bepaalde niet-gereglementeerde paramedici) zullen ook van de vrijstelling kunnen genieten.

Dit zijn de personen die van de BTW-vrijstelling kunnen genieten:

 • dokters, tandartsen en apothekers
 • kinesisten
 • verplegers, verpleegsters en zorgkundigen
 • vroedvrouwen
 • hulpverleners-ambulanciers
 • klinische psychologen en klinische orthopedagogen
 • beoefenaars van de paramedische beroepen die beoogd worden door het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot bepaling van de lijst met paramedische beroepen: apothekersassistentie, audiologie, bandage, orthese en prothese, diëtetiek, ergotherapie, medische laboratoriumtechnologie, logopedie, oogzorg, podologie, medische beeldvorming, patiëntenvervoer (met uitzondering van het dringend vervoer van personen na een oproep via een centraal oproepsysteem) en mond- en tandzorg
 • homeopaten, acupuncturisten, osteopaten, chiropractors, specialisten in psychomotoriek, assistenten psychologie, tabakologen en medische (of gespecialiseerde) pedicures die kunnen aantonen dat ze over de nodige kwalificaties beschikken (cf. informatie in de circulaire 2021/C/114).

Voorbeelden van handelingen die al dan niet onderworpen zijn aan de BTW

Voor een groot aantal zorgverleners worden de voorbeelden opgesomd in de circulaire 2021/C/114.

De niet limitatieve opsomming van handelingen die niet onderworpen zijn aan de BTW:

 • preventiemaatregelen zoals vaccinatie, immunisering en screening
 • plastische chirurgie met een therapeutisch doel
 • periodieke medische controles door een behandelende geneesheer
 • afname van bloed of andere lichaamsstoffen voor onderzoek naar virussen, infecties of andere ziektes, naar aanleiding van een jaarlijkse medische controle, op verzoek van de patiënt of van de behandelende geneesheer
 • afleveren van een getuigschrift van medische geschiktheid, bijvoorbeeld om te reizen, indien het beschermen van de gezondheid van de betrokkene, de belangrijkste doelstelling van deze dienst is
 • rookstopbegeleiding
 • het verstrekken aan gehospitaliseerde patiënten van voedsel, drank, medicijnen en verbandmiddelen, het ter beschikking stellen van kamers en het aanbieden van diensten die gelinkt zijn aan de huisvesting

De niet-limitatieve opsomming van handelingen die wel onderworpen zijn aan de BTW:

 • trainingen, gegeven door een kinesist die werkt als sportcoach in een sportschool
 • deelname aan onderzoeken van de farmaceutische industrie
 • medisch onderzoek voor het verkrijgen van een attest van rijgeschiktheid
 • medische onderzoeken van personen door een preventieadviseur – bedrijfsarts
 • lezingen, gegeven door (para)medici, en andere handelingen die zij uitvoeren in het kader van het schoolonderwijs of universitair onderwijs of in het kader van de beroepsopleiding
 • het bleken van tanden of het plaatsen van facings, enkel om esthetische redenen
 • in ziekenhuizen: de overnachting van een begeleider, kappers- en manicurediensten (met uitzondering van onco-esthetiek), cafetaria en restaurant, bezoekersparking en betalende wifi in de kamers.

Het therapeutisch doel wordt zelf bepaald door de zorgverstrekker

De omzendbrief vermeldt dat “de zorgverstrekker in zijn BTW-administratie een onderscheid moet maken tussen de (be)handelingen met of zonder therapeutisch doel”. Voor ingrepen of behandelingen waarvoor geen enkel vermoeden speelt en de zorgverstrekker vindt dat er een therapeutisch doel aanwezig is, moet hij zijn beslissing om de vrijstelling toe te passen, motiveren.

BTW-identificatie of niet?

Personen en zorginstellingen die enkel vrijgestelde handelingen uitvoeren, moeten zich niet identificeren bij de BTW (tenzij zij in België BTW moeten betalen door intracommunautaire verwervingen van goederen die zij hebben uitgevoerd of door intracommunautaire diensten die zij hebben ontvangen of geleverd).

Personen en zorginstellingen die enkel handelingen uitvoeren die onderworpen zijn aan de BTW, moeten zich bij de BTW identificeren als gewone belastingplichtigen, die periodieke BTW-aangiftes indienen (maandelijks of trimestrieel). Personen of zorginstellingen die tegelijk belastbare en vrijgestelde handelingen stellen, moeten zich in principe als gemengde belastingplichtigen identificeren bij de BTW.

Bij wijze van tolerantie zal de BTW aanvaarden dat de aangifte van aanvang van activiteit tot 31 januari 2022 kan worden neergelegd. De BTW-identificatie zal dan met terugwerkende kracht geactiveerd worden op 1 januari 2022.

Personen die al BTW-plichtig zijn en die door deze wetswijziging hun identificatie moeten wijzigen (overgang van gewone of gemengde BTW-plichtige naar vrijgesteld of overgang van gewone naar gemengde BTW-plichtige), kunnen dit ook doen tot ten laatste 31 januari 2022.

Vanaf nu kunnen deze stappen ondernomen worden bij ons erkend Ondernemingsloket.

Belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen

Beoefenaars van medische beroepen die vrijgestelde zorgprestaties en belastbare handelingen uitvoeren, kunnen opteren voor de BTW-vrijstellingsregeling indien de omzet, die aan de BTW zou onderworpen zijn, niet hoger is dan 25.000 euro per kalenderjaar.

Dit stelsel geeft aan beoefenaars van (para)medische beroepen de mogelijkheid om geen BTW aan te rekenen aan klanten en geen aangiftes te moeten indienen. Anderzijds kan de BTW op aankopen niet worden afgetrokken.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.