Bevordering van de mobiliteit en de luchtkwaliteit in Brussel - Het Brussels Bedrijfsvervoerplan

Auteur: Katia De Wilde
Datum:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht Brusselse ondernemingen die meer dan 100 werknemers tewerkstellen om een bedrijfsvervoerplan op te maken (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen van 1 juni 2017 ). Dit houdt een analyse van de huidige situatie en een actieplan in, op vlak van mobiliteit en milieuvriendelijkheid. Door het uitwerken van een strategie op lange termijn voor bedrijfsverplaatsingen, wil men de mobiliteit en de luchtkwaliteit in Brussel verbeteren.

Het bedrijfsvervoerplan moet elke 3 jaar worden opgemaakt en worden ingediend bij Het Brussels Instituut voor Milieubeheer, via het elektronisch formulier “formulier bedrijfsvervoerplan”. Deze keer moet het uiterlijk op 31 januari 2018 ingediend worden op basis van de situatie in de onderneming op 30 juni 2017.

Dit Brussel bedrijfsvervoerplan bestaat nu naast de federale mobiliteitsenquête. De federale mobiliteitsenquête vraagt aan de ondernemingen die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen om elke 3 jaar gegevens m.b.t. de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers, in te dienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (zie: www.mobilit.belgium.be).

Het bedrijfsvervoerplan

Elke Brusselse onderneming die meer dan 100 werknemers tewerkstelt op een site in het Brussels Gewest moet een bedrijfsvervoerplan opmaken. Het bestaat uit 2 delen: de analyse en het actieplan.

Deel 1 : Analyse

In dit deel vermeldt men het aantal werknemers, de door het bedrijf gebruikte bedrijfswagens, het aantal parkeerplaatsen, het gemiddelde aantal bezoekers per dag, het gemiddeld aantal leveringen per dag, enz..

Deel 2 : Actieplan

Dit luik verplicht de werkgever een contactpersoon mee te delen, de werknemers te informeren omtrent het bedrijfsvervoerplan, om bewustmakingsacties te voorzien, een toegankelijkheidsplan van de onderneming uit te werken, enz..

Enkele maatregelen springen in het oog:

  • Maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer en fiets: een bedrijf waarvan minstens 10 werknemers over een bedrijfswagen beschikken, is verplicht een mobiliteitspakket op te stellen. Dit pakket moet de werknemer de mogelijkheid bieden om de bedrijfswagen te vervangen of te combineren met openbaar vervoer of fiets.
  • Het voorzien van fietsenstallingen die moeten voldoen aan specifieke technische voorschriften.

De procedure

Het formulier bedrijfsvervoerplan (het BVP-formulier) wordt ingevuld via een elektronische toepassing. Op heden is het definitieve BVP-formulier nog in ontwikkeling. De voorlopige versie kan u vinden op: www.leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/vervoerplannen/bedrijfsvervoerplannen/formulieren-bedrijfsvervoerplannen-bvp

Het formulier moet uiterlijk op 31 januari 2018 ingediend worden en is een analyse op basis van de situatie in het bedrijf op 30 juni 2017. Om de 3 jaar moet zo’n bedrijfsvervoerplan worden opgemaakt. Zo wordt het 3-jaarlijks geëvalueerd, aangepast en bijgestuurd.

Audit mogelijk, hulp aan bedrijven en mobiliteitsprijs

Het Brussels Gewest wil via deze weg een strategie ontwikkelen: “ de bedoeling is de mobiliteit in Brussel te verbeteren via een langetermijnstrategie voor bedrijfsverplaatsingen. Een aantal concrete maatregelen moeten voor een evenwicht zorgen tussen mobiliteits- en milieuproblemen enerzijds en de socio-economische belangen van de ondernemingen anderzijds” (www.leefmilieu.brussels). Het Brussel Instituut voor Milieubeheer wil de bedrijven hierin helpen en een aanspreekpunt zijn.

Na het indienen van het BVP-formulier kan het Brussel Instituut voor Milieubeheer dan ook een gratis een audit uitvoeren op eigen initiatief of op vraag van de onderneming zelf. Dit kan leiden tot suggesties, aanpassing van het actieplan, enz. .

Het Instituut biedt ook hulpmiddelen aan. Zo voorziet men tools, organiseert men vormingen en beantwoordt men de vragen van de ondernemingen.

Het is ook mogelijk dat een mobiliteitsprijs zal worden uitgereikt voor 1 of meerdere bedrijven.

Besluit

Zowel de regionale als federale overheden ondernemen heel wat acties ter bevordering van de mobiliteit en ter bescherming van het milieu in België. Naast de federale mobiliteitsenquête en het hier besproken Brusselse bedrijfsvervoerplan verwachten we nog “het mobiliteitsbudget”. Hoe deze verschillende maatregelen op elkaar zullen afgestemd worden, is nog onduidelijk. Wij houden u alleszins op de hoogte.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen van 1 juni 2017, B.S., 9 juni 2017.

Auteur: Katia De Wilde

10/07/2017