Betaalde sportbeoefenaars: wijziging van hun bijdrageplicht aan de RSZ

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 12/01/2022 - 11:33
Laatste update: 12/01/2022 - 11:37

Betaalde sportbeoefenaars zijn sinds 1 januari 2022 volledig onderworpen aan de RSZ. Tegelijkertijd worden er speciaal voor hen maatregelen voor RSZ-verminderingen in het leven geroepen.

In de programmawet van 27 december 2021 worden de beginselen van deze wijzigingen vastgesteld. We wachten nog op een koninklijk besluit waarin de details worden toegelicht.

Bijdrageplicht aan de RSZ

Moeten aan de RSZ worden onderworpen, betaalde sportbeoefenaars:

  • van wie het jaarlijkse inkomen de drempel van € 10.824 overschrijdt (bedrag van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022);
  • van wie het jaarlijkse inkomen deze drempel niet bereikt, maar die onder een arbeidsovereenkomst vallen. 

 

Tot en met 31 december 2021

Deze sportbeoefenaars die aan de RSZ onderworpen zijn genieten tot 31 december 2021 een speciale regeling:

Berekening op forfaitaire basis

Hun RSZ-bijdragen worden op forfaitaire basis berekend als hun bruto maandinkomen een bepaald bedrag bereikt. Dit bedrag is € 2.474,22 (vanaf 1 september 2021).

Als hun bruto maandinkomen dit bedrag niet bereikt, worden hun RSZ-bijdragen berekend op basis van hun werkelijke inkomen.

Opmerking: de RSZ-bijdragen van voetbal- en basketbalscheidsrechters en trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen worden altijd berekend op hun werkelijke bruto maandinkomen, ongeacht het bedrag.

Beperkte bijdrageplicht

Wanneer betaalde sportbeoefenaars onderworpen zijn aan de RSZ, is hun sociale dekking beperkt. De bijdragen voor de sector van de jaarlijkse vakantie en de loonmatigingsbijdrage zijn niet verschuldigd.

Wat verandert er op 1 januari 2022?

Betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de RSZ:

 • hun RSZ-bijdragen worden berekend op basis van hun werkelijke bruto maandloon, ongeacht het bedrag. De drempel van € 2.474,22 euro die een onderscheid maakt tussen de twee berekeningsgrondslagen voor de RSZ-bijdragen (werkelijk of forfaitair loon) verdwijnt.
 • genieten vanaf 1 januari 2022 een volledige dekking voor de sociale zekerheid. Zij zullen dus de bijdrage voor de sector van de jaarlijkse vakantie en de loonmatiging moeten betalen.

Het is de bedoeling om betaalde sportbeoefenaars als gewone werknemers te behandelen op het vlak van de sociale zekerheid.

RSZ-vermindering "Betaalde sportbeoefenaars"

Deze volledige bijdrageplicht zal leiden tot meerkosten voor u, als werkgever van deze betaalde sportbeoefenaars. Daarom heeft de regering een nieuwe doelgroepvermindering van RSZ-werkgeversbijdragen in het leven geroepen: de doelgroepvermindering "betaalde sportbeoefenaars".

Komt u in aanmerking voor deze vermindering?

U kunt voor deze vermindering in aanmerking komen indien:

 • U valt onder PC 223 (Nationaal Paritair Comité voor de sport);
 • U een sportvereniging of sportclub bent, d.w.z. elke organisatie die in het kader van de permanente vorming, de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven bevordert;
 • U een sportcentrum bent, d.w.z. een geheel of groep van gebouwen en infrastructuur ter beschikking gesteld voor het beoefenen van binnen- en buitensporten;
 • U een publiekrechtelijke rechtspersoon bent die tot doel heeft sport en lichamelijke opvoeding te bevorderen.

Voor zover u betaalde sportbeoefenaars of beroepswielrenners tewerkstelt.

Wie kan het recht openen op de vermindering?

U hebt recht op de vermindering voor de betaalde sportbeoefenaars of beroepswielrenners die u tewerkstelt.

We verstaan onder:

 • “betaalde sportbeoefenaar", de persoon die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon in toepassing van de wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaars of van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
 • “beroepswielrenner", de houder van een vergunning van "eliterenner met contract" afgeleverd door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond.

Hoeveel bedraagt de vermindering?

U krijgt een vermindering van 65% op het saldo van de patronale RSZ-basisbijdragen na aftrek van uw structurele vermindering (en eventuele Sociale Maribel). Dit percentage zal worden bevestigd bij de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

De vermindering wordt toegekend voor de gehele duur van de tewerkstelling.

De algemene regels voor het berekenen van een RSZ-doelgroepvermindering zijn van toepassing. Dit betekent dat de werknemer tijdens het kwartaal een minimumprestatiesdrempel van 27,5% van een voltijdse werknemer moet bereiken.

Aangezien de vermindering berekend wordt als een percentage (65%), is er geen pro rata berekening als uw werknemer deeltijds werkt.

Sportbonus

Vanaf 1 januari 2022 kunnen betaalde sportbeoefenaars een speciaal voor hen in het leven geroepen vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen krijgen: de sportbonus.

Hij heeft ook recht op de vermindering van de persoonlijke bijdragen "Werkbonus". Beide bonussen kunnen worden gecombineerd.

De sportbonus kan daarentegen niet worden gecombineerd met de vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen “Herstructurering”.

Wie heeft recht op de sportbonus?

Komen in aanmerking voor de vermindering "Sportbonus" op zijn persoonlijke RSZ-bijdragen:

 • de betaalde sportbeoefenaar, d.w.z. de persoon die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon in toepassing van de wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaars of van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
 • de beroepswielrenner, d.w.z. de houder van een vergunning van "eliterenner met contract" afgeleverd door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond.

Hoeveel bedraagt de sportbonus?

De sportbonus bestaat uit :

 • Een forfaitaire vermindering
 • En een procentuele korting op het saldo van de persoonlijke bijdragen

 

Sportbeoefenaar of wielrenner

Forfaitaire vermindering/maand

Percentage op het saldo van de persoonlijke bijdragen

˂ 19 jaar in de loop van het kalenderjaar

€ 137,81

60%

≥ 19 jaar in de loop van het kalenderjaar

 € 281,73

60 %

Deze bedragen zullen worden bevestigd bij de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad.

Voor voltijdse werknemers met onvolledige prestaties of voor deeltijdse werknemers wordt de forfaitaire vermindering pro rata berekend volgens dezelfde regels als die welke gelden voor de werkbonus.

Het totale bedrag van de sportbonus is beperkt tot het bedrag van de verschuldigde persoonlijke bijdragen.

Afbetalingsplan

Als werkgever van een betaalde sportbeoefenaar of beroepswielrenner zoals hierboven gedefinieerd, heeft u de mogelijkheid om een minnelijke afbetalingsplan aan te vragen bij de RSZ.

Dit afbetalingsplan kan betrekking hebben op het gedeelte van de bijdragen die verschuldigd zijn voor het 1e, 2e en 3e kwartaal van 2022 dat de bijdragen die verschuldigd waren voor het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar overschrijdt.

De RSZ zal geen opslagen en verwijlinteresten toepassen.

De betaling moet uiterlijk op 15 december 2022 worden gedaan.

De modaliteiten voor de aanvraag van dit afbetalingsplan moeten nog worden vastgesteld.

 

Bronnen: programmawet van 27 december 2021, B.S. 31.12.2021; ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen voor betaalde sportbeoefenaars

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.