Betaald educatief verlof: nieuwigheden

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Er beweegt heel wat op het vlak van betaald educatief verlof, zowel op gewestelijk als op federaal niveau.

Federaal niveau: loonplafond

Voor de afwezigheden in het kader van educatief verlof heeft de werknemer recht op de betaling van zijn normaal loon op de gebruikelijke vervaldata. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag (behoudens akkoord van de werkgever om dit plafond niet toe te passen).

De regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van het loonplafond voor het schooljaar 2015-2016. Dit plafond blijft ongewijzigd ten opzichte van de vorige jaren: € 2.760 bruto/maand.

De wettekst over dit onderwerp is op dit ogenblik nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Gewestelijk niveau: bedrag van de terugbetaling per uur

Waals Gewest 

Voor de opleidingen gevolgd tijdens het schooljaar 2014-2015 heeft het Waals Gewest een eenheidsbedrag vastgelegd voor de terugbetaling van de uren betaald educatief verlof, ongeacht het type opleiding dat de werknemer heeft gevolgd. Dit bedrag is vastgelegd op € 21,30/per effectief gevolgd cursusuur. 

De wettekst over dit onderwerp is op dit ogenblik nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de opleidingen gevolgd tijdens het schooljaar 2014-2015 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eenheidsbedrag vastgelegd voor de terugbetaling van de uren betaald educatief verlof, ongeacht het type opleiding dat de werknemer heeft gevolgd. Dit bedrag is vastgelegd op € 21,30/per effectief gevolgd cursusuur.

Intergewestelijke overzichtstabel

De nieuwigheden in deze tabel gepubliceerd in onze infoflash van 14 januari 2016 staan in cursief.

Schooljaar

Bedrag van de terugbetaling

Vlaams gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2013-2014

€ 21,54/u voor de opleidingen van sociale promotie

€ 22,08/u voor de sectorale opleidingen

€ 18,49/u voor de algemene opleidingen

€ 21,04/u voor alle andere opleidingen

Regionalisering op 1 juli 2014

2014-2015

€ 21,30/u, ongeacht het soort opleiding

€ 21,30/u, ongeacht het soort opleiding

€ 21,30/u, ongeacht het soort opleiding

2015 -2016

Geen enkel bedrag gekend

Uw terugbetalingsaanvragen

Schooljaar 2014-2015

De terugbetalingsaanvragen voor de opleidingen gevolgd door werknemers tewerkgesteld in uw vestigingseenheid gelegen in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens het schooljaar 2014-2015 moeten uiterlijk op 30 juni 2016 ingediend worden. (De termijn die u moest respecteren indien u een vestigingseenheid in het Vlaams gewest hebt was 31 maart 2016 – zie onze infoflash van 23 oktober 2015

We raden u aan om niet te wachten tot het hogervermelde besluit van de Waalse regering tot vaststelling van het bedrag van de terugbetaling per uur voor dit schooljaar verschijnt om deze aanvragen in te dienen.

We verduidelijken dat het Waals Gewest in zijn decreet van 28 april 2016 het feit officieel heeft bekrachtigd dat het voortaan enkel nog bevoegd is voor werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid gelegen op het Franstalige grondgebied en die betaald educatief verlof genieten. Zodoende behoren de werknemers die tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid gelegen in de Duitstalige gemeenschap niet langer tot zijn bevoegdheid.

Vanaf 1 januari 2016 moeten de terugbetalingsaanvragen voor:

  • de vestigingseenheden in het Duitstalig Waals Gewest ingediend worden bij de Duitstalige gemeenschap (de Forem was bevoegd voor de periode van 1 april 2015 tot 31 december 2015);
  • de vestigingseenheden in het Franstalig Waals Gewest verder ingediend worden bij de Forem.

Vestigingseenheid waarin de werknemer waarvoor de terugbetaling werd aangevraagd tewerkgesteld wordt

Bevoegde instelling

Vanaf 1 april 2015

Vanaf 1 januari 2016

Vlaams gewest

Departement Werk en Sociale Economie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Franstalig Waals Gewest

Forem

Forem

Duitstalig Waals Gewest

Forem

Duitstalige Gemeenschap

Vanaf het schooljaar 2016-2017

Nieuwe termijn

Op termijn zal het Waals Gewest de termijn voor het indienen van uw terugbetalingsaanvragen voor uw Franstalige vestigingseenheden verminderen met 3 maanden: vanaf het schooljaar 2016-2017 moeten de terugbetalingsaanvragen immers ingediend worden vóór 31 maart van het volgende jaar. Indien de opleiding gespreid wordt over meerdere jaren, moet de aanvraag ingediend worden vóór 31 maart van het jaar dat volgt op de laatste dag van elk opleidingsjaar.

Voorbeeld: de terugbetalingsaanvragen voor het schooljaar 2016 - 2017 zullen ingediend uiterlijk vóór 31 maart 2018 moeten worden, of de werknemer nu een opleiding van één jaar volgt zoals bijvoorbeeld een diploma gespecialiseerde studies (DGS) of een opleiding van meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld een master.

Bijzonderheden

Het Waals Gewest heeft eveneens een bijzondere maatregel ingevoerd:

  • voor de opleidingen die niet per schooljaar georganiseerd worden en die tijdens eenzelfde schooljaar plaatsvinden (met inbegrip van de grote vakantie). De terugbetalingsaanvragen zullen ingediend moeten worden vóór 31 maart van het jaar dat volgt op de laatste dag van het schooljaar waarin de opleiding afloopt (en niet op de laatste dag van elk opleidingsjaar zoals het geval is voor de opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden).

Voorbeeld: er wordt een opleiding georganiseerd van 1 januari 2016 tot 31 juli 2016. De terugbetalingsaanvraag moet worden ingediend vóór 31 maart 2017.

  • voor de uren educatief verlof toegekend voor een opleiding die niet per schooljaar georganiseerd wordt en die gespreid is over opeenvolgende schooljaren. Deze moeten opgesplitst worden naargelang het schooljaar waarin de uren betaald educatief werden gebruikt. De terugbetalingsaanvragen zullen ingediend moeten worden vóór 30 juni of 31 maart van het jaar dat volgt op elk schooljaar.

Voorbeeld: de werknemer heeft 100 uren betaald educatief verlof gebruikt: 30 uren in 2015 en 70 uren in 2016.

Er zullen twee terugbetalingsaanvragen ingediend moeten worden:

- een eerste aanvraag vóór 30 juni 2016 voor de 30 uren gebruikt in 2015;

- een tweede aanvraag vóór 31 maart 2017 voor de 70 uren gebruikt in 2016.

Voorbeeld: de werknemer heeft 100 uren betaald educatief verlof gebruikt: 30 uren in 2016 en 70 uren in 2017.

Er zullen twee terugbetalingsaanvragen ingediend moeten worden:

- een eerste aanvraag vóór 31 maart 2017 voor de 30 uren gebruikt in 2016;

- een tweede aanvraag vóór 31 maart 2018 voor de 70 uren gebruikt in 2017.

Aarzel niet om een beroep te doen op ons voor het indienen van uw terugbetalingsaanvragen bij het bevoegde Gewest. Neem contact op met onze dienst Betaald educatief verlof via het volgende e-mailadres: AdministrationTeam@partena.be

Bronnen:

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985, houdende sociale bepalingen;
  • Ontwerpbesluit van de Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985, houdende sociale bepalingen;
  • Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 mei 2016 tot wijziging van het artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 19 mei 2016;
  • Decreet van de Waalse Regering van 28 april 2016 houdende de uitvoering van de 6e Staatshervorming en diverse bepalingen betreffende het werkgelegenheidsbeleid, artikels 16 tot 25, B.S. 11 mei 2016.

Auteur: Anne Ghysels

30/05/2016