Betaald educatief verlof: aanvragen om terugbetaling indienen vóór 30 juni 2014

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Werknemers die betaald educatief verlof genieten, ontvangen hun normale loon tijdens de uren/dagen betaald educatief verlof (begrensd tot € 2.760 bruto/maand).

De werkgever kan daarna de terugbetaling vragen van de bezoldigingen en socialezekerheidsbijdragen met betrekking tot deze uren/dagen betaald educatief verlof. Die aanvraag gebeurt één keer per jaar.

De werkgever moet een dossier indienen bij de Directie Betaald Educatief Verlof van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Dat dossier moet het volgende bevatten:

  • De individuele steekkaarten voor iedere werknemer die betaald educatief verlof heeft genoten. Die steekkaarten moeten in alfabetische volgorde gerangschikt worden;
  • Een gezamenlijke aangifte van schuldvordering: de werkgever stelt een gezamenlijke aangifte op voor alle betrokken werknemers. Hij vermeldt hierop in alfabetische volgorde alle werknemers waarvoor een individuele steekkaart werd opgesteld;
  • Het getuigschrift van regelmatige inschrijving voor iedere werknemer die betaald educatief verlof heeft genoten;
  • Het driemaandelijkse getuigschrift van nauwgezetheid voor iedere werknemer die betaald educatief verlof heeft genoten;
  • NIEUW: een overzichtslijst van de adressen van de verschillende vestigingseenheden en van het aantal werknemers die betaald educatief verlof genoten hebben voor elke vestigingseenheid. 

De 6e staatshervorming heeft erin voorzien dat de bevoegdheid voor het betaald educatief verlof vanaf 1 juli 2014 wordt overgedragen aan de gewesten. De aanvragen om terugbetaling voor het schooljaar 2013-2014 zullen dus bij de gewesten moeten worden ingediend. Dat zal apart moeten gebeuren voor elke afzonderlijke vestigingseenheid die de werkgever geregistreerd heeft in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (we komen hierop tijdig terug).

Ter voorbereiding van deze regionalisering vraagt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een overzichtslijst (hierboven vermeld) indien de werkgever meerdere vestigingseenheden heeft geregistreerd in de KBO. Dit geldt voor de aanvragen om terugbetaling met betrekking tot het schooljaar 2012-2013, die vóór 30 juni 2014 ingediend moeten worden.

De werkgever kan ook andere relevante documenten bijvoegen (bv. getuigschrift van tweede examenzittijd, een kopie van de arbeidsovereenkomst als de werknemer deeltijds werkt op basis van een variabel werkrooster, ... ).

Modellen van de individuele steekkaart en van de aangifte van schuldvordering zijn beschikbaar op de website www.werk.belgie.be, rubriek 'Verloven', 'Betaald educatief verlof'.

De werkgever beschikt over 1,5 jaar om het dossier in te dienen. Deze termijn gaat in op 1 januari van het jaar waarin de schuldvordering ontstaat.

De aanvragen om terugbetaling voor het schooljaar 2012-2013 moeten dus vóór 30 juni 2014 worden ingediend. 

Voor het schooljaar 2012-2013 heeft de werkgever recht op een terugbetaling van € 21,65/uur betaald educatief verlof.

Als u dat wenst, kan Partena uw dossier indienen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Mail naar onze administratieve cel: administrationteam@partena.be of neem telefonisch contact op met uw Payroll consultant.

Als u liever zelf uw dossier wil indienen, gebruik hiervoor dan onderstaand adres:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Directie Betaald Educatief Verlof

Ernest Blerotstraat 1

1070 Brussel

Auteur: Anne Ghysels

27/05/2014