Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: publicatie van de uitvoeringsmaatregelen

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

In ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen moet de werkgever elke 2 jaar een analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers overmaken aan de ondernemingsraad, of, bij onstentenis, aan de vakbondsafvaardiging.

Deze verplichting is voorzien in de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen om te bepalen of het bezoldigingsbeleid dat in de onderneming wordt gevoerd genderneutraal is.

=> Zie hieromtrent onze Infoflash van 22 augustus 2013.

De communicatiemodaliteiten voor het analyseverslag en het formulier dat hiervoor moet worden gebruikt, moesten respectievelijk nog in een Koninklijk Besluit en een Ministerieel Besluit worden vastgelegd.

En dat is ondertussen gebeurd! 

Het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers verduidelijkt:

  • enerzijds, de inhoud van het analyseverslag opgemaakt aan de hand van een formulier; het betreft:
    • een volledig formulier wanneer de werkgever gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstelt,
    • of een beknopt formulier wanneer de werkgever gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 maar minder dan 100 werknemers tewerkstelt;
  • en anderzijds, het boekjaar waarover het verslag handelt; het eerste verslag zal meer bepaald handelen over één enkel boekjaar en zal betrekking hebben op het boekjaar afgesloten in 2014.

Opgelet! Hierna zal het verslag om de twee jaar moeten verstrekt worden en zal het betrekking hebben op de analyse van de bezoldiging over twee boekjaren.

Het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de modelformulieren die als basis moeten dienen voor het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers geeft een overzicht van de volledige en beknopte modelformulieren en van de aanbevelingen voor het invullen van het formulier.

We houden u uiteraard op de hoogte.

Bronnen: wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen; koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende het analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers, Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014; ministerieel besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de modellen van de formulieren die als basis moeten dienen voor dit analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014. 

Auteur: Catherine Mairy

16/05/2014