Beschikbare marge voor de loonontwikkeling van 0,8 % naar 1,1 %: de sociale partners bereiken een ontwerpakkoord

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

In onze infoflash van 14 februari 2019 informeerden wij u reeds dat de Centrale Raad voor het bedrijfsleven (CRB) zijn verslag had uitgebracht waarin de beschikbare marge voor de loonontwikkeling werd vastgelegd op 0,8 %. De vakbonden konden zich hier niet in vinden, stapten uit het overleg en organiseerden op 13 februari 2019 een nationale staking.

Hierna kwam de Groep van Tien opnieuw samen en werden de onderhandelingen heropgestart. Tijdens hun eerste bijeenkomst verzochten de sociale partners de CRB de maximale marge opnieuw te berekenen. Rekening houdend met enkele gewijzigde omstandigheden werd de maximale marge verhoogd tot 1,1 %.

Op basis van dit verhoogde percentage werden de onderhandelingen hervat en werd er een ontwerpakkoord afgesloten. Dit ontwerp zal nu door de werkgevers- en werknemersfederaties worden voorgelegd aan hun achterban ter goedkeuring. Eens dit gebeurd is, zal het worden opgenomen in een algemeen verbindend verklaarde NAR-CAO.

Eens dit ontwerpakkoord definitief is, zullen wij niet nalaten u hier onmiddellijk over te informeren.

Ondertussen geven wij u hieronder al de voornaamste thema’s van het ontwerpakkoord mee.

Loonnorm

Net zoals voor de periode 2017-2018 ligt de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de komende 2 jaar (2019-2020) vast op 1,1 %. Deze loonmarge kan zowel op sector- als op ondernemingsvlak ingevuld worden.

Vooraleer u als werkgever echter zelf aan de slag gaat, is het raadzaam af te wachten of uw PC hierover CAO’s zal afsluiten. Nu al loonsverhogingen of andere voordelen toekennen zou immers tot gevolg kunnen hebben dat u ook de voordelen van de sector, zult moeten toekennen (bovenop de door u gekozen voordelen). Bovendien riskeert u indien u in dit geval de loonnorm overschrijdt ook nog een sanctie.

Via onze sectorale documentatie houden wij u uiteraard stipt op de hoogte van de invulling die uw sector aan de loonmarge zal geven.

Tot slot, merken wij nog op dat baremaverhogingen op basis van anciënniteit en indexverhogingen wel gegarandeerd blijven. Ook bepaalde loonsverhogingen (bv. toekenning van een innovatiepremie) bovenop de loonnorm kunnen nog worden toegekend. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met onze juridische dienst, legalpartners@partena.be.

Minimumloon

Op 01 juli 2019 stijgen de minimumlonen met 1,1 % of 10 cent/uur. Dit is de eerste aanpassing sinds 2008.

Tussenkomst openbaar vervoer

De sociale partners willen de keuze voor openbaar vervoer en alternatieve vervoersvormen aanmoedigen door de CAO nr. 19octies aan te passen:

 • Vanaf 1 juli 2019 stijgt de tussenkomst van de werkgever in het gemeenschappelijk openbaar vervoer van 64 naar 70 %;
 • Vanaf 1 juli 2020 wordt de minimumafstand van 5 km afgeschaft.

Daarnaast bevelen de sociale ook aan om gebruik te maken van een fietsvergoeding.

Vrijwillige overuren

Het aantal vrijwillige overuren stijgt van 100 naar 120 uur.

Ontslagpakket (art. 39ter arbeidsovereenkomstenwet)

De sociale partners nemen zich voor om tegen 30 september 2019 een interprofessionele regeling uit te werken met betrekking tot de invulling van een deel van de ontslagvergoeding.

SWT en landingsbanen

De sociale partners grijpen terug naar hun kaderakkoord van 18 december 2014.

Dit impliceert het volgende:

 • SWT met 33 jaar beroepsverleden (+ 20 jaar nachtarbeid of ongeschiktheid in de bouwsector of zwaar beroep): 59 jaar (tot 30.06.2021) en 60 jaar (vanaf 01.07.2021);
 • SWT met 35 jaar beroepsverleden in een zwaar beroep: 59 jaar (tot 30.06.2021) en 60 jaar (vanaf 01.07.2021);
 • SWT met lange loopbaan: 59 jaar (tot 31.12.2020) en 60 jaar (tot 01.01.2021);
 • SWT voor ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering: 58 jaar (tot 30.12.2019), 59 jaar (tot 30.12.2020), 60 jaar (vanaf 31.12.2020).

1/5 landingsbanen voor uitzonderingsregimes blijven mogelijk vanaf 55 jaar. Halftijdse landingsbanen vanaf 57 jaar.

Verlengingen

Verschillende maatregelen die traditioneel gekoppeld zijn aan het IPA worden opnieuw verlengd voor de komende 2 jaar. Het gaat om:

Maatregelen met een impact op het loonpakket van uw werknemer

 1. Het systeem van de innovatiepremie;
   
 2. de financiering en verduurzaming van de overheidstegemoetkoming in het kader van het 80/20-systeem (tussenkomst werkgever in de kosten van het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer via een derde betalerovereenkomst).

Maatregelen die het einde van de arbeidsovereenkomst van uw werknemer beïnvloeden

 1. De boete voor het niet-aanbieden van outplacement aan uw rechthebbende werknemers blijft behouden op 1.800 EUR;
   

Maatregelen met betrekking tot risicogroepen

 1. De werkgeversbijdrage van 0,10 % voor geleverde inspanningen ten voordele van personen die behoren tot risicogroepen blijft behouden;
 2. Indien de sector een werkgeversbijdrage van 0,15 % voorziet bij risicogroepen, blijft de vrijstelling van startbaanverplichting behouden.

Welvaartsvastheid

De sociale partners hebben een voorstel tot invulling van de beschikbare enveloppe voor 2019 en 2020 uitgewerkt, waarbij er wordt gestreefd om de armoedekloof verder te dichten en specifieke oplossingen te bieden voor specifieke situaties van behartenswaardige gevallen (alleenstaande ouders).

Bron:  Interprofessioneel Akkoord 2019-2020.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.