Beschikbare marge voor de loonontwikkeling = 0,8 %. Wat is de impact op het loon?

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Om de twee jaar brengt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)[1] een verslag uit over de beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling. Voor de periode 2019-2020 werd de beschikbare marge vastgelegd op 0,8 %. Ter vergelijking, voor 2017-2018 bedroeg de marge 1,1%.

Om dit percentage te bekomen baseert de CRB zich enerzijds op de vooruitzichten inzake de ontwikkeling van de loonkosten in de buurlanden en de automatische loonindexering in België. Ze houdt anderzijds ook rekening met de mogelijke loonkloof tussen België en 3 referentielanden (Duitsland, Nederland en Frankrijk).

Het verslag van de CRB is helemaal geen eindpunt, maar de start van de loonvorming voor 2019-2020. Het kader daarvoor wordt bepaald in het interprofessioneel akkoord. De Nationale Arbeidsraad (NAR) verankert op zijn beurt het maximumpercentage in een cao (die vervolgens algemeen verbindend wordt verklaard.) Per paritair comité gaan de sociale partners vervolgens aan de slag om de concrete implementatie vast te leggen in sector-cao’s.

Interprofessioneel akkoord

Met deze marge van 0,8 % gaat de Groep van 10 vervolgens aan de slag om de loonnorm definitief vast te leggen in het tweejaarlijks interprofessioneel akkoord (IPA). De loonnorm bepaalt hoeveel de loonkost mag stijgen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Belangrijk om te weten is dat de marge vastgelegd door de CRB een maximale marge voor de loonkostenontwikkeling is. De sociale partners kunnen naar aanleiding van hun onderhandelingen dus niet beslissen om een hoger percentage toe te passen. Zij kunnen enkel de 0,8 % bevestigen of eventueel een lager percentage toekennen (al is dat laatste onwaarschijnlijk).

Opmerking

Baremaverhogingen op basis van anciënniteit, normale bevorderingen of individuele categorieveranderingen waarop uw werknemers recht hebben en de gegarandeerde indexverhogingen kunnen nog bovenop de loonnorm.

Ook andere voordelen (bijvoorbeeld de toekenning van een innovatiepremie) kunnen bovenop de loonnorm worden toegekend. Meer informatie hierover leest u in het memento van de werkgever van december 2016 (De grenzen van de loonnorm verlegd?). Zoekt u concrete begeleiding en advies? Contacteer Partena Professional via legalpartners@partena.be.

Het IPA bevat meer dan alleen de loonnorm. Daarnaast kunnen de sociale partners ook andere engagementen afspreken. Zo bevatte het IPA 2017-2018 ook afspraken over:

  • SWT en landingsbanen;
  • Innovatiepremie en derde betalersovereenkomst openbaar vervoer;
  • Maatregelen met betrekking tot het einde van de arbeidsovereenkomst (outplacement en medisch brugpensioen);
  • Maatregelen met betrekking tot risicogroepen;
  • Verdeling van de enveloppe voor de welvaartsaanpassing;
  • Aanpak van bepaalde maatschappelijke uitdagingen: burn-out, administratieve vereenvoudiging, toekomstgerichte arbeidsorganisatie, digitalisering en deeleconomie, mobiliteitsbudget, herstructurering, jongerentewerkstelling, bevorderen van aanwerving en tewerkstelling, maatregelen in het kader van het dossier arbeiders-bedienden, hervorming van het paritair landschap.

Sectoronderhandelingen

De bepalingen van het IPA vormen het kader voor de onderhandelingen van de sectorale akkoorden. Om de 2 jaar sluiten de sociale partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) van elk paritair comité immers hun sectorakkoord af. Deze onderhandelingen starten wanneer het IPA is afgesloten. Het zijn de sectoren die vervolgens zullen onderhandelen en in hun sectorakkoorden de loonnorm verder kunnen invullen. Van zodra de sector hun sectorakkoorden afsluiten, zullen wij uiteraard niet nalaten u hierover te informeren via onze sectorale informatie: klik hier.

Op ondernemingsvlak

Ga nog niet zelf aan de slag gaat met deze 0,8 %, maar wacht best de resultaten van de onderhandelingen in uw sector af.

Nu al loonsverhogingen of andere voordelen toekennen zou immers tot gevolg kunnen hebben dat u ook de voordelen van de sector, zult moeten toekennen. Die komen dan bovenop de door u gekozen voordelen. Bovendien riskeert u ook nog een sanctie indien u in dit geval de loonnorm overschrijdt.

Geen interprofessioneel akkoord?

De vakbonden kunnen zich niet vinden in de voorgestelde 0,8 % en zijn uit het loonoverleg gestapt. Zij eisen een herziening van de loonnormwet. Het zou dus kunnen dat er helemaal geen IPA komt.

Regering aan zet?

Wat als de Groep van 10 niet tot een akkoord komt? Wanneer de sociale partners niet tot een akkoord komen binnen de twee maanden vanaf de datum van het verslag van de CRB neemt de regering over.

De regering zal de sociale partners voor overleg bijeenroepen en doet een bemiddelingsvoorstel. Wanneer de sociale partners nog steeds geen akkoord bereiken, kan de federale regering de loonnorm vastleggen. Dit was ook al in 2016 het geval.

Bron:  Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen; Technisch verslag over de maximaal beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling

 


[1] Zowel werknemers- als werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). De Raad brengt adviezen uit over de conjunctuur of over andere socio-economische onderwerpen, met name de bevordering van de werkgelegenheid.