België en Luxemburg ondertekenen akkoord over grensarbeiders

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Op 16 maart 2015 ondertekenden de Belgische en Luxemburgse ministers van Financiën een akkoord over de fiscaliteit van de grensarbeiders.

Hierdoor wordt een tolerantieregel ingevoerd. Een inwoner van een van beide overeenkomstsluitende staten, die zijn beroepsactiviteit uitoefent in de andere overeenkomstsluitende staat en die gedurende maximum 24 dagen per jaar fysiek aanwezig is in zijn woonstaat om er een activiteit uit te oefenen, blijft toch volledig belastbaar in de staat waar hij gewoonlijk werkt.

Een inwoner van België, die belastbaar is in Luxemburg wegens de dienstbetrekking die hij er uitoefent, zou zo krachtens deze regeling in België een activiteit kunnen uitoefenen gedurende maximum 24 dagen per jaar en geacht worden zijn dienstbetrekking daadwerkelijk in Luxemburg uit te oefenen gedurende het volledige belastbare tijdperk.

Dit is een afwijking van de beginselen van artikel 15 van de Overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting.

Deze tolerantieregel is van toepassing vanaf 1 januari 2015, maar moet nog worden vastgelegd in een Avenant tot wijziging van de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting.

Bron: FOD Financiën, http://financien.belgium.be, 23 maart 2015.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

13/04/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.