Belangrijke wijzigingen in de benaming en de bevoegdheid van de PC’s 100, 200, 218, 335 en 337

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

De wijzigingen hingen al een tijdje in de lucht, maar op 25 april 2014 verschenen er in het Belgisch Staatsblad 4 koninklijke besluiten (dd. 10 april 2014) die de aanpassingen met betrekking tot de PC’s 100, 200, 218, 335 en 337 bevestigen. De belangrijkste verandering betreft de activering van het PC 200 die op termijn zal leiden tot de afschaffing van het PC 218.

In deze infoflash maken wij u wegwijs in de verschillende aanpassingen die zich in de betrokken paritaire comités voordoen.

Het PC 335 voor de sociale organisaties wordt het paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen.

Hierdoor wordt hun bevoegdheidsdomein nu uitgebreid tot de organisaties waarvan de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het bedrijfsleven of de zelfstandigen, die tot doel hebben diensten en ondersteuning te verlenen, zonder de bedoeling daarmee winst te maken.

Zoals voorheen reeds het geval was, blijft dit paritair comité bevoegd voor de kinderbijslagfondsen, de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen, de vakantiefondsen, de erkende sociale secretariaten voor werkgevers en de ondernemingsloketten.

Ter illustratie kunnen volgende werkgevers nu ook aanzien worden als organisaties voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen:

 • bedrijfs- en werkgeversorganisaties, voor zover ze niet behoren tot de werkgeversorganisaties die uitdrukkelijk werden uitgesloten;
 • de beroepsorganisaties;
 • sectorale fondsen voor bestaanszekerheid, sectorale pensioenfondsen en sectorale opleidingsinstellingen;
 • beroepsopleiding middenstand;
 • onderzoeksinstellingen met betrekking tot wetenschap en economie;
 • organisaties die diensten of ondersteuning verlenen aan bedrijven en zelfstandigen;
 • organisaties die diensten of ondersteuning verlenen aan bedrijfs-, werkgevers- of beroepsorganisaties.

De benaming van het PC 337 voor de non-profitsector wordt gewijzigd naar het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector.

Dit paritair comité wordt bevoegd voor de organisaties voor de non-profitsector waarvan de activiteiten niet vallen onder de bevoegdheid van een ander paritair comité dat hiervoor specifiek bevoegd is (nieuwe bevoegdheid!). Het PC 337 vervangt het PC 100 en het PC 200 die tot 17 april 2014 de aanvullende paritaire comités voor de non-profitsector waren.

Zoals voorheen reeds het geval was, blijft het PC 337 bevoegd voor de privépersonen die voor eigen rekening personeel tewerkstellen voor hun persoonlijke dienst of deze van hun gezin (vb. tuinman, chauffeur, …).
Opmerking: De werknemers die onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de landbouw, van het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf en van het paritair comité voor het bosbouwbedrijf en de werknemers onder arbeidsovereenkomst voor dienstboden worden hiervan uitgesloten.

Het bevoegdheidsgebied van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (PC 100) en voor de bedienden (PC 200) wordt als volgt gewijzigd:

“bevoegd voor de werknemers die, respectievelijk, hoofdzakelijk handenarbeid of hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers die niet onder een eigen paritair comité, noch onder het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector ressorteren.”

Aangezien het PC 200 op termijn het PC 218 zal vervangen, wordt het nu bevoegd voor ondernemingen met een commerciële activiteit. Het PC 218 zal vervolgens worden opgeheven.

Uitzonderingen

De 4 bovenvermelde paritaire comités zijn niet bevoegd voor de werknemers tewerkgesteld door:

 • de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties;
 • de vakorganisaties die aangesloten zijn bij of deel uitmaken van deze representatieve organisaties;
 • de provinciale, regionale of lokale juridisch gescheiden afdelingen van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties, voor zover hun activiteiten bestaan uit het deelnemen aan het sociaal overleg;
 • de representatieve werkgeversorganisaties die lid zijn van:
  •  de Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen;
  • de “Conseil Economique et Social de Wallonie”;
  • de Economisch en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
  • of de “Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschafts Belgiens”;
 • de erkende Europese werknemers en werkgeversorganisaties (art. 154 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), alsook de leden van de hierin opgenomen interprofessionele werknemers- en werkgeversorganisaties.

Het PC335 is daarnaast ook niet bevoegd voor:

  • de werknemers tewerkgesteld door de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor de vrije beroepen (PC 336);
  • de organisaties voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen waarvan de activiteiten vallen onder de bevoegdheid van een ander paritair comité dat hiervoor specifiek bevoegd is in hoofd- of in bijzaak.

Het Aanvullend Paritair Comité (PC 337) is niet bevoegd voor de organisaties van de non-profitsector waarvan de activiteiten onder de bevoegdheid vallen van een ander paritair comité dat hiervoor specifiek bevoegd is in hoofd- of in bijzaak.

Op basis van deze koninklijke besluiten gaan de werknemers van het PC 100 (enkel non-profit) en PC 200 vanaf 17 april 2014 over naar PC 335 of PC 337, ook al traden deze laatste 2 paritaire comités nog niet in werking. Dit zal slechts gebeuren na benoeming van de leden van het betrokken paritair comité in het Belgisch Staatsblad, waarna er ook specifieke CAO’s zullen worden afgesloten. Met het oog hierop ondertekenden de sociale partners reeds een protocolakkoord betreffende de samenstelling en activering van het PC 100, PC 200, PC 335 en PC 337.

Op het ogenblik van de inwerkingtreding van het PC 200 en de benoeming van haar leden, zal het PC 218 worden opgeheven. Vermoedelijk zullen de leden van het PC 200 tijdens hun eerste vergadering collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten die de inhoud van alle CAO’s uit het PC 218 overnemen en integraal van toepassing verklaren op het PC 200. Hierdoor zullen de CAO’s die reeds van toepassing waren op de werknemers tewerkgesteld in het PC 218 op hen van toepassing blijven en behouden zij, hoogst waarschijnlijk, hun arbeids- en loonsvoorwaarden.

Wij houden u uiteraard stipt op de hoogte van al de wijzigingen en nieuwigheden die plaatsvinden binnen de betrokken paritaire comités.

 

Bronnen: Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, B.S. 25 april 2014; Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, B.S. 25 april 2014; Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties, B.S. 25 april 2014; Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-profitsector, B.S. 25 april 2014.

Auteur: Leen Lafourt

29/04/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.