Behoud van de IPA-korting van 1 % voor de beschutte werkplaatsen

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sedert 1 april 2016 genieten werkgevers uit de profitsector niet langer de IPA-korting (of nog, de structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing) van 1 %. Werkgevers uit de non-profitsector behielden daarentegen wel deze vrijstelling. De beschutte werkplaatsen die vallen onder het paritair comité 327 behoorden in het kader van deze maatregel tot de profitsector. Zij zullen voortaan echter tot de non-profitsector behoren en dit met retroactieve werking sedert 1 april 2016.

Wat is de IPA-korting?

De IPA-korting is een fiscale lastenverlaging in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing die wordt toegekend aan werkgevers uit de privésector en aan bepaalde nv’s van publiek recht. De vrijstelling is gelijk aan een percentage van het brutobedrag van de bezoldigingen voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

Sedert 1 januari 2010 bedraagt het percentage van de vrijstelling 1 %. Een verhoging tot 1,12 % is van toepassing voor zover de ondernemingen en natuurlijke personen beantwoorden aan de definitie van kmo zoals vastgelegd in het Wetboek van Vennootschappen (artikel 15, § 1 tot § 6).

Wat is er gewijzigd op 1 april 2016?

Zoals aangekondigd in onze infoflash van 21 april genieten werkgevers uit de profitsector niet langer de IPA-korting van 1 %. Voor zover zij voldoen aan de voorwaarden van een kmo, genieten zij wel nog de IPA-korting van 0,12 %.

De werkgevers uit de non-profitsector (= werkgevers die behoren tot één van de volgende paritaire (sub)comités: 318, 318.1, 318.2, 319, 319.1, 319.2, 329,329.1, 329.2, 329.3, 330, 331 en 332) blijven verder de IPA-korting van 1 % genieten. Voor zover zij voldoen aan de voorwaarden van een kmo, wordt het percentage van de vrijstelling bovendien verhoogd tot 1,12 %.

Oorspronkelijk werden de beschutte werkplaatsen beschouwd als ondernemingen die vielen onder de profitsector met als gevolg dat zij niet langer de IPA-korting van 1 % genoten.

Wat is er nu gewijzigd voor de beschutte werkplaatsen?

De beschutte werkplaatsen die vallen onder het paritair comité 327 behoren voortaan in het kader van deze maatregel tot de non-profitsector. Dit wil zeggen dat zij, met retroactieve werking sedert 1 april 2016, de IPA-korting van 1 % verder mogen blijven toepassen.

In tegenstelling tot de andere ondernemingen die behoren tot de ‘non-profitsector’ zijn zij niet gehouden om drie vierden van de vrijstelling te besteden aan de financiering van de Sociale Maribelfondsen.

Bron: Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, B.S. 20 december 2016, Ed. 3.

Auteur: Peggy Criel

06/01/2017